Saamhorigheid

Samen dingen doen in eigen buurt, daar gaat het om. Met elkaar zorgen we voor een prettig klimaat waarin het voor iedereen mogelijk en aantrekkelijk is om mee te doen, met toegankelijke en laagdrempelige activiteiten.

Hulpvaardigheid

Op het praktische vlak wordt de wijkgemeenschap steeds belangrijker. De samenleving is complex. Met elkaar vinden we de weg en lossen we praktische vragen op. We vinden een balans in burenhulp, de inzet van vrijwilligers en ondersteuning van een professional.

Eenzaamheid

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn weerbarstig problemen. Als wijk berusten we daar niet in en willen eenzaamheid nog meer tegengaan. Als buurtnetwerk trekken we samen op bij het bevorderen van gezonde relaties in de buurten en straten, waardoor we uiteindelijk meer oog voor geïsoleerde buurtgenoten krijgen.

Wijkeconomie

Armoede komt veel voor in het Soesterkwartier. Het is een taboe en kan mensen ongewenst in een isolement duwen. Daarom helpen we elkaar hierbij een handje. Passende werkgelegenheid en ondernemerschap kunnen armoede voorkomen en participatie bevorderen.

Gezondheid

In een vitale wijk hebben we oog voor onze persoonlijke gezondheid: Goede en gezonde voeding en een aanstekelijk klimaat om te bewegen. Sport verbindt mensen met elkaar. Daarom stimuleren we inwoners om in beweging te komen, met name in groepsverband.

Jeugd en jongeren

De buurt waarin onze kinderen zich bewegen, draagt bij aan de opvoeding. Kinderen staan centraal en ontwikkelen zich in de driehoek Thuis-School-Buurt. We sluiten aan bij het jaarlijkse ABC-plan. We zijn ons ervan bewust dat jongeren zich in een kwetsbare levensfase bevinden. Waar nodig bieden we hen (en hun opvoeders) laagdrempelige ondersteuning.

Voorzieningen

Voorzieningen maken de wijk leefbaar. We streven naar:

  • Voldoende ontmoetingsruimten voor iedereen, gepland en ongepland.
  • Voldoende groen in en om de wijk.
  • Voldoende speel- en hanggelegenheden voor kinderen en jongeren.
  • Een bruisend en prettig Hart van de wijk, waar verbindingen ontstaan en worden versterkt.
  • Betere zelfredzaamheid door passende mobiliteitsvoorzieningen.

Samen sterk en slim! We zijn ons bewust van deze kracht, waarmee wij het goede willen behouden en samen werken aan uitbreiding van voorzieningen.

Wijkgerichte informatie en communicatie

Door middel van digitale en papieren media willen we een grotere groep mensen deelgenoot maken van het wij(k)gevoel.
De informatie- en communicatievoorzieningen in de wijk sluiten aan bij de behoefte. We zijn lovend over de uitstekende online informatievoorzieningen, zoals soesterkwartier.info en diverse sociale media die op wijk- en buurtniveau worden ingezet. Met papieren aanvullingen hierop, zoals de wij-kaart en de wijkkrant, wordt een grotere groep van mensen deelgenoot aan het wij(k)gevoel.