P5112095Vorige week werd ineens duidelijk dat er van Gemeentelijke begrotingszijde flink gesleuteld werd/was aan de uitgaven. Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen vernemen, leek er geschrapt dan wel vermindert te gaan worden op het buurtbudget van de diverse wijken.

Het bekend worden van deze bezuinigingsplannen had verstrekkende gevolgen de dagen er na. Al snel werden er vergaderingen belegt tussen Wijk Bewoners-Teams (WBT) en Buurt Budget-Teams (BBT) van de verschillende wijken. Saamhorigheid ontstond, krachten werden gebundeld, en een uitwisseling van gegevens, gedachten en maatregelen waren het gevolg. Een gezamenlijke verklaring werd opgesteld namens alle WBT’s Amersfoort. Bij de gemeente werd spreektijd aangevraagd op dinsdag 12 mei “In de Ronde”. De krachten werden gebundeld en Jan-Herman Koller en Margriet Guiver-Freeman- aangewezen als de spreekbuis voor alle WBT’s.

De verklaring die aangeboden werd, luidde als volgt:

 • Gisteravond (maandag 11 mei) is op een gezamenlijke bijeenkomst waarin alle buurt budgetwerkgroepen van Amersfoort direct of indirect vertegenwoordigd waren, besloten dat wij – Jan-Herman Koller en Margriet Guiver-Freeman – vanavond in De Ronde zouden verwoorden wat er onder deze teams leeft. Wij hebben het mandaat gekregen om hier te spreken namens ALLE buurt budgetteams van ALLE wijken van Amersfoort.
 • Er is enorme onrust ontstaan onder bewoners en vooral onder vrijwilligers – die voelen zich op zijn zachtst gezegd ondergewaardeerd, in enkele gevallen zelfs op hun integriteit aangevallen door de manier waarop de voor Amersfoort zo noodzakelijke bezuinigingsoperatie is ingezet en samenvalt met wat (al te) rigide ambtelijke contacten… (zie helemaal onderaan). Dit alles wordt ervaren als ‘de gemeente Amersfoort (b)lijkt een onbetrouwbare partner’. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u dat beeld wilt laten voortbestaan en dus…
 • Voorop gesteld: Wij hebben begrip voor het feit dat er lastige taken vanuit de rijks- en provinciale overheid op de gemeente zijn afgeschoven én voor het feit dat er bezuinigd moet worden, maar bepaalde taken blijven o.i. horen tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid: onderhoud wegen en groen, veiligheid en dergelijke.
 • Participatiesamenleving is niet hetzelfde als: alles maar afschaffen en het mensen zelf maar laten uitzoeken! Wij willen voorkomen dat het een kwestie wordt van penny wise, pound foolish!
 • Wij streven naar samenwerking tussen gemeente en bewoners aan welzijn en welbevinden van de inwoners: plezierig wonen, sociale cohesie in levendige, betrokken wijken.
 • Wie samenhang en samenwerking in de wijken wilt, heeft alle belang bij het te vriend houden van de vrijwillige bewoners die dat willen realiseren en die daarvoor een (beperkt!) budget nodig hebben.
 • In alle wijken wonen specifieke doelgroepen die behoefte hebben aan ontmoeting in allerlei vormen: van koffie- en spelletjesochtenden voor jonge ouders of juist voor ouderen, tot buurtfeestjes of -barbecues voor de tweeverdieners die al jaren naast elkaar wonen maar elkaar nauwelijks kennen. Ook samen sporten, informatieve workshops en gratis of vrijwel gratis lessen hebben hun functie hierin. En de gelegenheden die worden georganiseerd waarbij de verschillende doelgroepen in de wijken elkaar ontmoeten blijken ook heel zinvol te zijn!
 • Bewonersinitiatieven zorgen voor een levendige en participatieve democratie, voor steeds betere onderlinge communicatie en ontmoeting en dus ook voor het onderling opvangen van zaken die zonder die ontmoeting tot grote problemen hadden kunnen leiden.
 • En heel belangrijk: Ontmoeting leidt ook tot een groter gevoel van veiligheid in de wijken.
 • Maar: het opbouwen van de participatie en de sociale cohesie kosten ook veel tijd, zeker nadat in sommige wijken de participatie en cohesie die er waren vakkundig de nek waren omgedraaid doordat de gemeente de buurthuizen sloot en instanties als Welzin en SRO steeds minder faciliteerde.
 • Bij ons bestaat nu – terecht of onterecht – het beeld dat er soms subsidies worden gegeven aan nieuwe elkaar beconcurrerende initiatieven of dat er jaarlijks vele tonnen naar wijken gaan waarvan mensen zich afvragen of dat geld welbesteed is.
 • Voor niets gaat de zon op. Activiteiten kosten geld. en er zijn grenzen aan de sponsordraagkracht van bewoners en ondernemers: dus financiële steun blijft nodig om een en ander te faciliteren.
 • Minder ambtelijke bemoeienis levert ook flinke bezuinigingen op – genoeg voorbeelden van waar ‘gezeur’ vanuit het gemeentelijk apparaat wordt ervaren. Overigens begrijpen wij ook dat dat gezeur vaak wordt ingegeven door gezeur vanuit de raad! Wij merken en zijn ongerust over het feit dat door sommige raadsleden kennelijk zeer serieus geluisterd wordt naar en gereageerd op belangenbehartiging en lobbywerk voor individuele initiatieven die afgewezen zijn door het Buurtbudgetteam van hun wijk zonder dat er bij dat team is gevraagd naar de achtergronden.
 • Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat de verschillende wijken afzonderlijke enclaves of getto’s worden. Het gaat immers ook om Amersfoort als geheel. De buurtbudgetteams en de WBT’s hebben daarom ook onderling contact en stimuleren af en toe ook – meestal in goed overleg – wijkgrensoverstijgende zaken.
 • De Buurtbudgetten maken jaarlijks in heel Amersfoort een paar honderd evenementen, van groot tot heel klein, mogelijk voor vele duizenden inwoners. Het totaal van de buurtbudgetten is uiteindelijk maar een fractie van de gemeentelijke begroting, dat in schril contrast staat tot de enorme bedragen die gaan naar institutionele, professionele organisaties, die dezelfde doelen beogen maar veel meer kosten. Het Buurtbudget is dus een zeer efficiënte vorm van doelmatig geld uitgeven met een maximaal rendement.
 • De buurtbudgetten zijn nu al een paar jaar niet verhoogd, terwijl de aanvragen de laatste jaren enorm zijn toegenomen, zowel in aantal als in totaal aangevraagde bedragen. Elk buurtbudgetteam beoordeelt de aanvragen volgens duidelijke criteria, die allemaal openbaar zijn.
 • Voor alle duidelijkheid: het nut voor de ‘eigen’ wijkbewoners staat voorop. En als er al een budgetje gaat naar een buurtfeest of –barbecue, is dat NOOIT voor eten of drinken, maar voor de huur van grote apparaten, springkussens voor de kinderen en dergelijke.
 • Zelfs de grote organisaties als Welzin en SRO vragen buurtbudgetten aan.
 • Er zijn nog steeds gemeentelijke afdelingen die burgers die komen vragen om onderhoud of kleine aanpassingen aan gemeentelijk eigendom, verwijzen naar het buurtbudget (bij voorkeur met de verplichting gebruik te maken van een door de gemeente aangevraagde offerte – tegen bedragen die soms het halve buurtbudget van de wijk overstijgen!)
 • De buurtbudgetteams bestaan allemaal alleen uit vrijwilligers. Zelfs het rondbrengen van de wijkbrieven of –krantjes wordt gedaan door vrijwilligers, om kosten te besparen.
 • Wij kennen allemaal voorbeelden van wijken die ‘op sterven na dood waren’ en die nu na twee of drie jaar hard trekken door Buurtbudgetteams weer beginnen te leven. Maar het is een nog broze situatie – wij willen graag weten dat onze inspanningen kans van beklijven hebben, anders vinden we het nu al zonde van de tijd en energie die we er als vrijwilligers in steken. Voor dat beklijven is onder meer nodig dat we kunnen blijven rekenen op de buurtbudgetten.

Daarom roepen wij de gemeenteraad op tot het maken van duidelijke politieke beleidskeuzes:

 1. Plezierig wonen in Amersfoortse wijken, sociale cohesie, samenwerking, veiligheid
 2. Betere samenwerking tussen gemeentehuis en wijken (bijvoorbeeld goed overleg vooraf tussen wijkmanagers en WBT’s over alle plannen en vooral investeringsvoorstellen met betrekking tot de wijken)
 3. Eventueel gebruik maken van referenda
 4. De garantie dat er de komende 4 jaar niet bezuinigd wordt op het buurtbudget en de WBT’s.
 • De wijken hebben een reactie van de gemeente gekregen op het jaarverslag met daarin nieuwe, aanvullende vragen en eisen.  Dit ‘in het kader van transparantie’. Het voelt aan alsof gaandeweg het spel de regels worden veranderd. Alle wijken reageren hier op dezelfde manier op: het is niet goed dat dit gebeurt. Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat wij allemaal vrijwilligers zijn, met een baan of onderneming. We hebben het gevoel dat de WBT’s en Buurt budgetteams worden uitgespeeld tegen onbekende klagers van wie de aanvragen waarschijnlijk zijn afgewezen, zonder dat er aan het desbetreffende groep wordt gevraagd om wederhoor of meer achtergrondinformatie. We worden in elk geval met onnodig werk opgezadeld. Als er dan contact wordt opgenomen met de desbetreffende ambtenaar om beklag te doen, verwijst die door naar ‘buurtbemiddeling’!

DE RONDE

_DSC0478Dinsdag 12 mei was het al vroeg gezellig rond het stadhuis. Muziekvereniging Juliana gaf een uitvoering van haar kunnen op de stoepen van het gemeentehuis en binnen in de hal waren studenten van Scholen in de Kunst aan het musiceren. Dus een warm en muzikaal onthaal voor de bezoekers van “het Plein”en “De Ronde”

De insprekers namens de wijken, inclusief het  Soesterkwartier, inzake het Buurtbudget  waren Jan-Herman Koller en Margriet Guiver-Freeman- en Joke Sickmann inzake Duurzaam Soesterkwartier. Te vermelden valt verder dat; Wethouder Fleur Imming de portefeuillehouder is. En dat Louis de La Combe en  Arjan te Linteloo de gespreksleiders waren._DSC0474

Nadat de spelregels van de inspreek-ronde waren vermeld en de zaal goed gevuld was met zowel Raadsleden, als Ex-Raadsleden en Buitengewone Raadsleden en natuurlijk het publiek, werd in  de Schutterijzaal het “startschot” gegeven.

_DSC0521De eerste 2 sprekers  aangehoord . Hierna mochten Jan Herman en Margriet als duo de mening van de Amersfoortse bewonersteams vertolken. De bezwaren kenbaar maken en een beeld schetsen van wat er gebeurt als het buurtbudget wordt afgeschaft.  Uit de uitspraken van de laatste dagen is gebleken dat er dit jaar nog geen structurele bezuinigingen in het buurtbudget zullen plaats vinden. Door de sprekers werd aan de aanwezige Raadsleden dringend het verzoek mee gegeven, de eerste 4 jaar niet te bezuinigen op het buurtbudget.

Hoor en wederhoor mag men ook hier verwachten en de aanwezige Raadsleden konden reageren op het gestelde in het aangeboden schriftelijke verweer.

Joke Sickmann kwam als afzonderlijk spreekster ook aan het woord,  zij gaf ook aan dat het buurtbudget ooit is ingezet voor de wijken om dingen lokaal te organiseren. Er nimmer een aanpassing van de bedragen is geweest, maar het aantal aanvragen fors is toegenomen. Ook de grote ondernemers en organisaties weten een beroep te doen op de buurtbudgetten.

_CSC0560Vervolgens stak Joke Sickmann van Wal over de veronderstelling die gewekt was, dat Duurzaam Soesterkwartier gesubsidieerd zou worden: “dit is absoluut niet het geval”! De veronderstelling alleen al doet schade aan de gedreven groep mensen die met Duurzaam Soesterkwartier bezig zijn, zo onterecht! (Tijdens dit zeer gepassioneerd en vlammend betoog werd even overwogen de brandweer te bellen vanwege de rookontwikkeling). Koos Voogt wilde nog even beginnen over hetgeen vermeld was in het AD van dezelfde dag, Joke weigerde er op in te gaan. Ook de gespreksleider kapte dit onderwerp af.

_DSC0503Ergens tussendoor was er gepeild hoeveel Raadsleden, Buitengewoon Raadsleden, Wethouders van nu en van het verleden er waren, vele handen gingen hoog. Nog een spreekster kwam aan bod en sprak onder andere over de slechte bereikbaarheid van de wijkmanager, waardoor de wijkmanager steeds meer begint te lijken op “ontwijk”-manager. De wijkmanagers korten in de uren vergroot de onbereikbaarheid nog verder, en dus nog een nadrukkelijk verzoek: “Niet doen”.

Nu is het afwachten wat de Raad van deze dringende adviezen over gaat nemen. Maar wat er ook gebeurt, niemand kan zeggen dat de wijken opgegeven hebben. Een positief ding is hier in elk geval uitgekomen: de samenwerking van de WBT’s en BBT’s al had de gemeente dat vast niet voor’ogen, en of “ze” er blij mee is?

Wordt vervolgd…..

verslag Karel van Rooy / Nel Groenendijk

Fotoreportage