DSC_8948De bewoners Amersfoort maakten hun keuze voor de rol  Wijk Coördinatoren.

In alle media aangekondigd en zelfs een uitgebreide versie op  YouTube. Vanavond 11 mei was er “stadsbreed” een  uitgebreide “voorronde”voor de projectorganisaties, die binnenkort over het wel en wee in de wijken gaat. Dit op het gebied van de Zorg, Welzijn en ontspanning.

Denk hierbij aan mantelzorg, buurthuizen, speeltuinen, jeugdbeleid , burenhulp en ouderen.

De nieuwe (coördinerende) organisatie, gaat straks bepalen hoe de zaken in de wijken worden uitgezet en hoe dat financieel zijn  beslag moet vinden.

De samenwerkende wijken van Amersfoort, hebben gemeend , mede een selectie te doen uit de aanbieders van projectorganisaties die zich hebben ingeschreven bij de gemeente Amersfoort.

Immers deze aanbieders gaan straks bepalen wat er in onze wijken gaat gebeuren en daarover wilden de wijken wel meepraten.

Uit alle vorige bijeenkomsten van bewoners bij  dit vraagstuk, zijn 3 concrete vraagstelingen samengesteld.

De inmiddels bekend geworden aanbieders, waren deels bereid mee te werken aan een door hen te houden presentatie en het beantwoorden van de 3 stellingen.

DSC_8949Op de in de media gedane oproepen, verschenen stadsbreed een 60 tal bewoners, al dan niet als vertegenwoordiger van hun wijk, of gewoon als inwoner van Amersfoort.

Om 19.00 uur verzamelden deze zich en werden de eerste stappen duidelijk gemaakt naar hetgeen er deze avond verwacht werd.

De inwoners werden in 5 groepen verdeeld en kregen ieder een projectaanbieder toegewezen. Alle groepen zouden na 20.00 uur, afzonderlijk in besloten kamers de materie van de 3 vragen voorleggen aan de “aanbieders” Het was aan de tegenpartij niet toegestaan, aan de inwoners vragen te stellen. Maar uitgaande van de 3 stellingen en de gegeven antwoorden,konden zich wel nieuwe vragen voordoen.

De vragen waren als volgt:

  • Hoe ziet het partnership van de wijken en de coördinerende partij er in de praktijk uit?

  • Hoe organiseer je dat de stem en de invloed vanuit de wijken structureel doorklinkt binnen de coördinatie van de SBI en ook gehoord wordt?

  • Welke plaats ruim je als toekomstige coördinerende partij in voor bovenwijkse belangenbehartiging en op welke manier?  Zijn jullie bereid om bovenwijkse digitale communicatie een belangrijke plaats te geven?

Omstreeks 20.10 mochten de projectaanbieders zich even voorstellen en ook de inwoners deden dit. Een bijzonderheid was dat  voor de eerste maal er een dame uit Zielhorst (Wilma) bij was.

DSC_8977Bijna alle wijken waren vertegenwoordigd.  De projectbureaus waren : Participe ( Goene Hart); Lysias (Amersfoort);  B&A groep ( Rotterdam);  Lumens groep ( Eindhoven); Welzin+ MEE  ( Amersfoort).

Vooraf verzocht de wijkbewoner van Randenbroek om een strak schema, daar een dergelijke bijeenkomst in Randenbroek “teveel” eigen meningen opleverde.

Joke Sickmann wenste een ieder een goede maar structurele vergadering toe.

Het team, van”burennetwerk Schothorst” Ria Roelofs en Daan Vosskuhler  gaven deze structuur en leiding aan de komende “talenten”jacht. Op zoek naar de meest geschikte kandidaat voor “wijken coördinator.

Hierna werden de groepen  in afzonderlijke kamers gelaten, deuren dicht zodat elke invloed uit andere groepen niet mogelijk was en er een objectief uurtje gediscussieerd kon worden.

De antwoorden en conclusies. De verdelen in plus en min punten. Eigenlijk jammer dat “de jury”niet  op een rood kruis kon drukken, of een stoel om kon draaien, alhoewel aan het einde van de avond er wel een vorm van  score systeem werd gehanteerd. De uitslagen en resultaten worden nog niet openbaar gemaakt, daar de betrokken partijen daar anders, voordeel/nadeel uit kunnen halen. een afzonderlijk “Jury”beraad, zal binnenkort leidden tot een advies aan de Gemeente.

And here are the results of the jury districts from Amersfoort;

Groep Participe,

Vz. Negin van de Berg: “We hebben een heel pittig gesprek gehad en eerlijk gezegd, vinden wij het heel lastig . Ze hadden duidelijk niet verwacht dat er een vraagstelling zou zijn, maar dat ze hun verhaal konden doen. Een aantal keren probeerden ze het gesprek om te buigen naar “hun”vragen en onze antwoorden.

Uiteindelijk is er inhoudelijk gesproken over:  “Wij ( Paticipe) willen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Wij willen luisteren naar jullie. Leren van elkaar en daarin  samen groeien . De informatie uit de wijken, zullen we op moeten halen.”

Geconstateerd dat er enige nuances zijn in de omschrijving van burgers en professionals.

De door Participe geschetste voorbeelden uit Veenendaal, waren bedoeld als voorbeeld indicatie.

( de woordelijke verslaggeving is afzonderlijk opgemaakt en wordt hier niet verwoord).

Groep Lycias

Vz. Daan Vosskuhler. “De twee dames, die zich manifesteerden, zijn de meest ideale schoondochters die je, je kunt wensen. Een vlotte babbel en op alle vragen een helder, doordacht woord op” aldus de omschrijving van Daan. Algemeen beeld: Streven er naar om over 3 jaar zich weer terug te kunnen trekken. Zeer vooruitstrevend: bewonersinbreng staat voorop in een goede combinatie met het werk van professionals. Zijn onafhankelijk en willen een stichting op richten waarin ook wijkbewoners zitting nemen. Vinden het een leerproces voor zowel bewoners als professionals  belangrijk. Gaan uit van een groeimodel. . Burgerinitiatieven kan tot scheefgroei leiden, ook daar hebben ze oog voor, vanuit een brede visie op participatie. Ze zijn zich sterk bewust van de positiviteit van bewoners en willen dat projectmatig vertalen. Ze denken dat hun innovatie benadering ook weerstand op kan roepen.  Hebben ervaring in andere gemeentes. Ze zijn erg structuur gericht. Bereid te kijken naar wat er al is.

 

(de woordelijke verslaggeving is afzonderlijk opgemaakt en wordt hier niet verwoord).

Groep Lumens

Vz Noor Naborgh:  Zijn ontstaan uit de organisatie Welzin. De bewoners stellen zij centraal en samenwerken is een groot goed. Vertaalslag maken van Professionals naar Vrijwilligers. Vinden een Raad van Wijken een positieve daad.  Kijken naar wat er in de wijken al “vernieuwend “wordt gedaan. Hebbende kennis in huis, door hun oude organisatie. Zien dit als een nieuwe “rol”.

 

(de woordelijke verslaggeving is afzonderlijk opgemaakt en wordt hier niet verwoord).

Groep B & A.

Vz Henry de Gooijer:  “Verrast door de vraagstellingen” werd aan de hand van vele voorbeelden hun professionaliteit weer te geven. De wat lange “intro”van beiden toont hun betrokkenheid aan m.b.t. tot de zorg. Vragen over partnerschap en deelname aan de Wijken coördinatie werden positief benaderd.  De door de gemeente verstrekte opdracht (en budget) zijn zaken waaraan zij zich conformeren.  Hebben een massa aan medewerkers die de wijken in kunnen om problemen op te lossen, dan wel  te signaleren.  Speerpunten, verslaafdenzorg en radicalisering.

De 3e vraagstelling over bovenwijkse digitale structuren werkte verwarrend voor hen.

 

(de woordelijke verslaggeving is afzonderlijk opgemaakt en wordt hier niet verwoord).

Welzin + MEE

Vz Rita Roelofs. Hebben de organisatie het vuur aan de schenen gelegd. Reageerden steeds spontaan maar hebben last van “oud”denken ( Welzin)  Concreet geen nieuwe voorstellen maar voort gaand op bestaande situatie.  Op de casus, dat een buurthuis ook een inloop heeft voor mensen die niet in een hokje passen, werd het SBI rapport aangehaald.  Op de vraagstellingen werd verschillend een visie gegeven. Zijn bereid tot luisteren naar elkaar. Stellen zich kwetsbaar op met de wil om de participeren. Hebben wel ervaring en zijn ook bereid zich zelf weer op te heffen als hun taak is volbracht.

(de woordelijke verslaggeving is afzonderlijk opgemaakt en wordt hier niet verwoord).

Vervolg:

DSC_8951De aanwezige bewoners, konden aan de hand van de samenvattingen zich al een beeld vormen van welke organisatie men wel of niets kon verwachten.

De voorzitters van de discussiegroepen, steken aanstaande vrijdag 13 mei de hoofden bij elkaar. Dan zijn alle woordelijk verslagen van de gesprekken uitgewerkt.

Hieruit zal een advies worden geschreven aan de Gemeente Amersfoort.

Concluderend: Een bijzondere avond met een bijzondere opdracht. Een avond, die de deelnemers aan de projecten niet hadden verwacht. De aanwezige bewoners uit de wijken, deden intense mee. Het uit te brengen advies aan de Gemeente, zal een terdege onderbouwing hebben, iets waar de opdrachtgever serieus rekening mee dient te houden. Sterker nog, het gunnen van de opdracht aan een projectbureau wat niet de draagkracht heeft in de wijken, zal gedoemd zijn te mislukken.DSC_8975

Verslag en foto impressie Karel van Rooy

Redactie Soesterkwartier.info