Aanstaande dinsdag 20 november in “De Ronde” RAADSVOORSTEL Voor het Soesterkwartier zijn de 50 handtekeningen ontvangen van bewoners uit de Ligusterstraat, Aucubastraat en Soesterweg. Het uitbreidingsgebied conform genoemd amendement is opgenomen in onderstaande afbeelding.

Het geel gemarkeerde deel is de uitbreiding.Buurtje 83.

Wilt U inspreken, meldt dan dat bij de griffie .

Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 5865380 Aan : Gemeenteraad Datum : 16 oktober 2018 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt :

B&W-vergadering : 16-10-2018 De Ronde : 08-11-2018 Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit :

TITEL  en aanpassing proces invoering parkeerregulering
BESLISPUNTEN De raad besluit: 1. in te stemmen met de uitbreiding van het vergunning-parkeren in het Soesterkwartier met gebied 2, volgens Amendement 2016-102A van 5 juli 2016; 2. deze uitbreiding komend najaar te formaliseren in de vast te stellen Verordening Parkeerbelastingen 2019; 3. het proces voor het invoeren van parkeerregulering uit te breiden met een inspraakmoment voor bewoners, nadat de resultaten van het parkeeronderzoek bekend zijn, en onder voorwaarde dat die resultaten voldoen aan de criteria voor uitbreiding van parkeerregulering.
AANLEIDING Op 5 juli 2016 heeft u bij Amendement 2016-102A ‘Draagvlak voor vergunning-parkeren’ aangegeven in het Soesterkwartier gefaseerd te willen overgaan tot uitbreiding van het vergunningparkeren, en dat die uitbreiding eerst ter goedkeuring eerst aan de raad moet worden voorgelegd. Daarnaast heeft u bij de behandeling van ons voorstel voor uitbreiding van het vergunningparkeren in het Soesterkwartier, Vermeerkwartier en het Bergkwartier tijdens De Ronde op 27 juni 2018 aangegeven dat het huidige beleid voor invoering van parkeerregulering op het punt van inspraak tekort schiet. Hiervoor doen wij u een voorstel ter verbetering van het proces om te komen tot invoering van parkeerregulering.

Dit raadsvoorstel vervangt raadsvoorstel 5781093 van 5 juni 2018.
BEOOGD EFFECT Het uitbreiden van de vergunninggebieden in het Soesterkwartier komt tegemoet aan de aanhoudende klachten van bewoners over parkeeroverlast, zodat daar voor bewoners een acceptabele parkeersituatie kan terugkomen. Verder wordt met een aanpassing in het proces door het invoeren van een inspraakmoment beoogd bewoners en belanghebbenden meer invloed te geven op de besluitvorming, zoals wij ook in ons Coalitieakkoord hebben aangegeven. Mede daardoor verwachten wij dat meer draagvlak ontstaat voor het invoeren van parkeerregulering.
ARGUMENTEN
1.1 Wij geven uitvoering aan uw amendement Wij leggen u dit voorstel voor ter uitvoering van uw Amendement 2016-102A voor een gefaseerde uitbreiding van vergunning-parkeren in het Soesterkwartier. Uitbreiding in gebied-2 is mogelijk als minimaal 50 bewoners uit dat gebied om de uitbreiding vragen en als die uitbreiding eerst ter goedkeuring aan uw raad wordt voorgelegd.

Gemeente Amersfoort raadsvoorstel 5865380 pagina 2
Voor het Soesterkwartier zijn de 50 handtekeningen ontvangen van bewoners uit de Ligusterstraat, Aucubastraat en Soesterweg. Het uitbreidingsgebied conform genoemd amendement is opgenomen in onderstaande afbeelding.

De invoering van het vergunning-parkeren regelt u formeel via de Verordening Parkeerbelastingen 2019. Die krijgt u ter vaststelling aangeboden in het najaar. Pas daarna kunnen wij de uitbreiding gaan voorbereiden met Coöperatie ParkeerService. Dat betekent dat wij de uitbreiding aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 op straat kunnen realiseren.
3.1 Een inspraakmoment kan zorgen voor een groter draagvlak Bij de behandeling van ons voorstel voor uitbreiding van het vergunning-parkeren in het Soesterkwartier, Vermeerkwartier en het Bergkwartier tijdens De Ronde op 27 juni 2018, bleek dat er – naast de voorstanders voor die uitbreiding – grote weerstand bij andere bewoners was tegen het voorstel. Velen voelden zich overvallen door de maatregel en wilden mee kunnen praten over de maatregelen voordat uw raad erover zou besluiten. Uw raad heeft daarop geconcludeerd dat het huidige beleid voor invoering van parkeerregulering op het punt van inspraak tekort schiet en heeft ons college gevraagd met voorstellen te komen voor een oplossing op korte termijn voor de parkeerproblemen in de betreffende wijken.

Voor het Soesterkwartier kunt u op grond van uw amendement van 5 juli 2016 besluiten tot een spoedige uitbreiding van het vergunning-parkeren. Voor het Vermeerkwartier en Bergkwartier is eerst nog een inspraakmoment nodig, zoals ook toegezegd in de Ronde. Wij stellen u voor om in het proces om te komen tot invoering van parkeerregulering – zoals vastgesteld door uw raad op 15 september 2015 (zie ons voorstel) – te voorzien in een inspraakmoment voor bewoners/belanghebbenden. Dat kan plaatsvinden nadat wij een parkeeronderzoek hebben uitgevoerd en gebleken is dat uitbreiding voldoet aan de door uw raad gestelde criteria. Tijdens dat inspraakmoment zijn er spelregels nodig. Wij stellen voor de volgende spelregels te hanteren. 1. Belanghebbenden kunnen meepraten over de voorgestelde begrenzing van het nieuwe gebied. 2. Vergunning-parkeren en/of betaald parkeren zijn de in te zetten instrumenten voor parkeerregulering. 3. In bijzondere gevallen zijn aangepaste werkingstijden van de regulering mogelijk (als andere werkingstijden het probleem beter oplossen). 4. Er is zoveel mogelijk consistentie in de maatregelen in een gebied, om voor de weggebruiker een begrijpelijke parkeersituatie te hebben.

Het hele proces ziet er daarmee als volgt uit:
Gebied 1, reeds vergunninggebied

Gebied 2, voorgesteld uitbreidingsgebied
Gemeente Amersfoort raadsvoorstel 5865380 pagina 3
Stap 1. Bewoners melden via de handtekeningenlijst met 50 handtekeningen van verschillende adressen parkeeroverlast bij de gemeente. Stap 2. De gemeente stelt objectief vast waar in de buurt(en) de parkeerdruk zich voordoet en bakent het onderzoeksgebied af. Stap 3. De gemeente meet de openbare parkeercapaciteit1, verricht parkeerdrukmetingen en berekent de bezettingsgraad (percentage openbare bezette plaatsen/aanwezige openbare plaatsen). Stap 4. Als het parkeeronderzoek uitwijst dat er een parkeerdruk van tenminste 85% is gedurende tenminste 2 uren op 2 werkdagen, er tenminste 15% ‘gebiedsvreemde’ parkeerders zijn en een uitbreiding tenminste 150 parkeerplaatsen behelst, dan worden de bewoners in dat gebied en in een schil (zonder parkeerregulering) daaromheen uitgenodigd voor een inspraakbijeenkomst, waarbij bovengenoemde spelregels worden gehanteerd. Het college meldt de inspraakavond aan de raad met een Collegebericht. Stap 5. Het college stelt de raad voor in te stemmen met een voorstel voor invoering van parkeerregulering. In het voorstel is een verslag opgenomen van de inspraakbijeenkomst.

Van belang is hierbij dat het aantal handtekeningen dat wij verlangen voor het starten van een parkeeronderzoek is bepaald op 50 (en niet meer of minder), en dat dat om die reden geen inzicht geeft in de mate van draagvlak voor invoering van parkeerregulering. Voor ons zijn de uitkomsten van het parkeerdrukonderzoek leidend voor de voorstellen die wij aan bewoners en uw raad doen.
DUURZAAMHEID Aan dit voorstel zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden.
FINANCIËN Bij vergunningparkeren zijn er uit te geven vergunningen voor bewoners en bezoekers. De kosten van die vergunningen worden uit leges gedekt. Bij uitbreidingen zijn er eenmalige kosten van (ver)plaatsen van borden en kosten die Coöperatie ParkeerService doorberekend voor communicatie en vergunningformulieren voor bewoners en voor de inrichting van hun systeem op de uitbreidingen. De incidentele kosten schatten wij in op € 5.000,-. Structurele kosten zijn er voor de extra benodigde handhaving. Die schatten we in op € 20.000 per jaar. Deze kosten zijn te dekken vanuit het programma Mobiliteit van de begroting, onderdeel Parkeren.

Er worden geen parkeerplaatsen ingericht met betaald parkeren. Er zijn dus geen inkomsten uit naheffingsaanslagen. Boetes voor parkeren zonder vergunning vloeien naar de rijksoverheid.
COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN Door het vergunninggebied in het Soesterkwartier uit te breiden, komen we tegemoet aan klachten van bewoners over parkeeroverlast. ParkeerService zal de bewoners en ondernemers in het gebied een brief sturen met informatie over de invoering van het vergunningparkeren en voor de aanvraag van de vergunningen. Met de inspraakbijeenkomst in het proces voor nieuwe parkeerreguleringsgebieden betrekken we bewoners en belanghebbenden bij voorstellen voor de grenzen van die gebieden en de vorm van regulering.
VERVOLGSTAPPEN Na vaststelling van uw besluit wordt het vergunning-parkeren op straat in het Soesterkwartier ingesteld. We streven er naar om dit in het eerste kwartaal van 2019 in te voeren. Verder wordt na aanpassing van het proces de volgende stap gezet voor invoering van parkeerregulering in het Vermeerkwartier en het Bergkwartier door het organiseren van een inspraakbijeenkomst.

Het beperken van autobezit, onder andere door het gebruik van deelauto’s, leidt tot een lagere parkeerdruk. Wij zullen daarom op inspraakbijeenkomsten over parkeerregulering het gebruik van deelauto’s onder de aandacht brengen.

1 In ons voorstel van 15 september 2015 was ook aangegeven dat de private capaciteit wordt gemeten. Dat is echter niet relevant gebleken, omdat het geen afweging is in de criteria. Om die reden vervalt dit.
Gemeente Amersfoort raadsvoorstel 5865380 pagina 4
BETROKKEN PARTIJEN Coöperatie ParkeerService zijn de door te voeren wijzigingen voor het Soesterkwartier besproken.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris, de burgemeester,