De gemeenteraad heeft op 16 april 2019 besloten de Wagenwerkplaats-oost, direct naast het station, toe te voegen aan de lopende variantenstudie voor de toekomst van het stadhuis. De grond die nodig is, is eigendom van de NS. De NS heeft laten weten, de mogelijkheden voor verkoop verder te willen onderzoeken.

Eerder kon een meerderheid van de raad zich al vinden in het meenemen van twee concrete nieuwbouwlocaties in de lopende Variantenstudie. Het ging op dat moment (naast renovatie van het huidige stadhuis) om de locaties Trapezium (nabij het Eemplein) en de voormalige Rechtbanklocatie op het Stationsplein.

Net als bij de Rechtbanklocatie en het Trapezium wil de gemeente met belanghebbenden van de Wagenwerkplaats-Oost in gesprek. Tegelijkertijd wordt verder aan de variantenstudie gewerkt.

Planning is om deze studie vóór de zomer af te ronden. De resultaten worden dan samen met de reacties van belanghebbenden op de mogelijke drie nieuwbouwlocaties, voorgelegd aan de raad, ter besluitvorming.

Waarom deze variantenstudie?

Het bestaande stadhuis voldoet niet meer aan de gebruikswensen, heeft sterk verouderde installaties en is verre van energiezuinig. In dat licht is in 2017 besloten tot een sobere en doelmatige renovatie. Vorig jaar is meer asbest gevonden dan verwacht. Dat betekent, dat de geplande renovatie duurder wordt.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat in het coalitieakkoord is afgesproken, dat de gemeente in een variantenstudie naast de optie renovatie ook nieuwbouw onderzoekt.

Nieuwbouw op een andere locatie biedt de mogelijkheid op een volledig energieneutraal stadhuis en kan een impuls geven aan de directe omgeving bij gebiedsontwikkeling.

Mogelijkheden tot reageren

  • Bij voorkeur ontvangt de gemeente uw reactie uiterlijk dinsdag 21 mei via het digitale reactieformulier.
  • Als extra mogelijkheid is er, voor degenen die niet digitaal willen of kunnen reageren, een inloopbijeenkomst op maandag 20 mei van 16.30 tot 19.00 uur in het stadhuis aan het Stadhuisplein 1. Iedereen is welkom om te reageren en/of vragen te stellen.

Bewoners van het Soesterkwartier en mensen die wonen/werken in de directe omgeving van de mogelijke nieuwbouwlocatie op de Wagenwerkplaats zijn per brief op de hoogte gebracht.

Zie ook: Toekomst stadhuis