13 maart schreef deze redactie een artikel over het Burgerinitiatief Oliemolen. Gevolgd op 22 april door de politieke discussie in “De Ronde” De aanleiding om deze discussie te volgen is het initiatief van de stamtafel Anbo  (kleine Koppel) van 17 februari en de oprichting van de stichting vrienden van de Eemhaven  juni  j.l..

In herinnering het betreft een initiatief om de oude oliemolen te herbouwen met alle kwalificaties van verbintenissen naar de diverse wijken enz. Zie verdere berichtgeving. Onderstaande tekst geeft een aantal documenten weer die (volgens de inzenders) aangeven dat er geen democratisch besluit is genomen t.a.v. de afwijzing van het Burgerinitiatief.

Ingezonden.

De kwestie is dat er eerder dit jaar door de heer Jan van ’t Hof (Stamtafel Anbo)  een burgerinitiatief voor het plaatsen van een Oliemolen aan het Eemplein aan de gemeenteraad is gepresenteerd.  De brief daarna van de Stichting Vrienden van de Eemhaven  aan de raadsleden (dd 18 mei) was bedoeld om aandacht te vragen bij de raadsleden voor het feit dat de ronde die gehouden is op 21 april wel heel erg rommelig is geweest, waardoor het voorstel al tijdens de ronde afgewezen werd.

Dit is goed te merken bij het afluisteren van de  geluidsopname van die bijeenkomst. Veel raadsleden vonden het idee van een oliemolen erg leuk, maar omdat er nog geen duidelijkheid was voor de financiering is het  plan toen niet doorgegaan.

Klik hier voor de geluidsopname van de ronde:

KnipselDoor de raadsinformatiebrief van 2 juli die nu rondgezonden is door het college van B&W  is dit burgerinitiatief nu echter de pas afgesneden.( klik op de foto voor vergroting)

Vandaar het vastberaden persbericht van de Stichting Vrienden  Eemhaven.

Doelstelling

”De Stichting wil haar doelstellingen  bereiken in co-creatie met de stad zodat het een collectieve ambitie wordt. Daarmede wil de stichting een breed gedragen passende verbinding bevorderen tussen het Stadshart, Eemplein, Eemhaven, Gildewijk,  De Nieuwe Stad en de Kop van de Isselt”

Brief aan Raadsleden.

Geachte Raadsleden,

Naar aanleiding van het proces rondom de herbouw van de oliemolen is besloten om de oprichting van Stichting Vrienden van de Eemhaven door te zetten.

De doelstelling van de Stichting is echter breder dan de herbouw van de molen.

“De stichting heeft als doel de historische, economische en duurzame waarden van het Eemhavenkwartier te behouden en te versterken waarbij de leefbaarheid en de schaal van de menselijke maat voelbaar is. De stichting beziet daarbij de Eemhaven in haar grotere context, vanaf de Havik tot en met de Kop van de Isselt”

Toelichting:

eemhaven1864 P3010505Amersfoort is ontstaan aan de oevers van de Eem, de rivier die haar economische levensader is geweest gedurende vele eeuwen. Na een periode van verwaarlozing en verarming, als gevolg van veranderende vervoerstromen, is de stichting van mening dat de recent opnieuw ontdekte cultuurhistorische, economische en sociale waarde van het Eemhavenkwartier gebaat is bij een zorgvuldige en duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling. Er dient een goed evenwicht gezocht te worden tussen de waarden vanuit het verleden, het heden en de kansen voor- en behoeften van de stad Amersfoort in de nabije en verre toekomst.

IMG_4665De stichting heeft bezwaar tegen plannen met intensieve en eenzijdige bebouwing direct aan de Eemhaven. Zij ziet dat dit van schadelijke invloed zou kunnen zijn op de ontwikkeling van omliggende omgeving op lange termijn en wil dat er meer kansen benut worden om meerwaarde voor het gebied te ontwikkelen.

De stichting wil haar doelstellingen bereiken in co-creatie met de stad, ontwikkelaars en gebruikers. Zij streeft ernaar dat er een breed gedragen collectieve ambitie tot stand komt, waarbij ook de verbinding wordt versterkt tussen Stadshart, Eemplein, Eemhaven, Gildewijk, De Nieuwe Stad en kop van de Isselt.

Het moge dus duidelijk zijn dat het aandachtgebied van de stichting een veel groter gebied dan de Eemhaven betreft en zich dus niet uitsluitend richt op de locatie van de oliemolen.

Niettemin geeft ook de discussie over het burgerinitiatief en eventuele herbouw van de oliemolen, op 21 april jl. in de Ronde, ons aanleiding om ons wederom tot u te richten.

Wat ons betreft had de vraagstelling toen moeten zijn:

–              Verdient dit burgerinitiatief een kans om verder uitgewerkt te worden?

–              Hoeveel tijd geven we voor de uitwerking en welke ondersteuning bieden we als gemeente  aan?

Uit de mondelinge toelichting van de wethouder zouden we moeten  opmaken dat het niet mogelijk is om de oliemolen te herbouwen op de door de initiatiefnemers aangegeven plaats.

Dit staat ook in het Raadsbericht 15-031.

Echter, die uitspraken zijn door sommige raadsleden ter discussie gesteld.

Bovendien heeft ook de wethouder in zijn beantwoording aangegeven dat de raad uiteindelijk planologisch kan bepalen hoe blok 3 Eemplein ingevuld kan worden.

Dit ook omdat de ontwikkelaar op eigen risico aan het tekenen en rekenen is voor een mogelijke invulling.

Mede daarom hebben wij de geluidsopname van de Ronde nog eens goed beluisterd.

Wij hebben daaruit de indruk bevestigd gekregen dat de vragen die aan de raad zijn voor gelegd  zelfs nog tijdens stemming van de vergadering zijn gewijzigd.

Zo kon het gebeuren dat na een eerste stemmingsronde met een positief oordeel een gewijzigde vraagstelling plotseling een blokkade voor het burgerinitiatief bleek op te leveren.

Daardoor gaven veel raadsleden en andere aanwezigen aan dat de behandeling van het burgerinitiatief niet optimaal is geweest.

Daarom werd de initiatiefnemers gevraagd om mogelijk met een aangepast, of althans een nader onder onderbouwd voorstel, bij de Raad terug te komen.

Wij willen, na intern beraad, hier graag energie in steken.

De conclusies genoemd in de besluitenlijst (Reg.nr. 4964793) n.a.v. van de ronde  zijn o.i. dan ook niet helemaal juist.

Vriendelijk verzoeken wij u om te overwegen om dit op zichzelf positief ontvangen burgerinitiatief opnieuw te doen agenderen. Wij hopen dat het gesprek met de stad – immers ook voorgesteld door de wethouder – kan worden voortgezet.

De Stichting wil een positieve bijdrage leveren aan het proces en blijven meepraten over dit belangrijke gebied in Amersfoort

Persbericht

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) heeft afgelopen week kennis genomen van het feit dat de gemeente  de burgers kennelijk niet wil laten meedenken met de  bouwplannen rondom het gebied van de Eemhaven.

Dit concludeert de stichting uit de raadsinformatiebrief nummer…. Van 1 juli jl. waaruit blijkt dat er nog veel meer hoogbouw zal worden gerealiseerd in de vorm van onder andere appartementen. De SVE vindt dat er veel meer rekening dient te worden gehouden met de cultuurhistorische, stedenbouwkundige, economische  en duurzame waarden van de Eemhaven.

Zij is met name van mening dat grote bouwprojecten als deze , in co-creatie ofwel in maximaal overleg met de burgers, dient te gebeuren.

Het bestuur betreurt deze gang van zaken zeer, mede gezien het feit dat de besluitvorming  binnen de gemeenteraad  hierover was verplaatst van medio juni naar september.

Op dit moment is de politiek met reces. Direct na de zomervakantie zal de SVE de politiek opnieuw benaderen met een oproep ruimte te bieden voor een ander besluitvormingsproces en andere inhoud. De stichting wil op korte termijn om de tafel met Wethouder en burgemeester. Bovendien start de stichting met het werven van donateurs om aan te tonen dat veel Amersfoorters betrokken willen zijn bij een kwalitatieve vormgeving van de Eemhaven.

Een ding is zeker, het mag niet zo zijn dat de besluitvorming rond deze ingrijpende  bebouwing van de Eemhaven gebeurt zonder de bewoners te hebben gehoord!

Wij roepen Amersfoort op om hun steun te betuigen. Dit kan door donateur te worden van SVE (minimaal 1 euro) over te maken aan de SVE. NL92RABO0304327654. Hiermee laat u zien dat dit gebied u ook na aan het hart ligt en dat u betrokken wilt worden in de ontwikkelingen van dit mooie deel van Amersfoort.

Stichting Vrienden van de Eemhaven.

Voor meer informatie zie onze website www.eemhaven033.nl.

Bron Joke Sickmann