Bewonerscommissie Rondom Puntenburg had in de middag van 14 december 2016 een bijzondere jaarvergadering. Een bewogen jaar met heel veel veranderingen en gebeurtenissen.Een florerende organisatie met meer dan 300 leden.Niet dat ze allemaal aanwezig waren. Wel waren vertegenwoordigers van de Alliantie aanwezig.

Opening

Even na 14.00 uur nam voorzitter Gert van der Wolf de gelegenheid om de jaarvergadering te openen. In zijn voorwoord blikte hij terug op een bewogen jaar.  De gebeurtenissen van het verleden, gaven aanleiding de hele financiële boekhouding anders in te richten. In het kort inhoudende, dat vrijwilligers die een activiteit organiseren, ook hun consumpties betalen, of op een anders wijze worden gecompenseerd. Maar het “vrij”houden van de vrijwilligers werd afgeschaft. Het inschrijven voor langdurige activiteiten, gaat inhouden dat men per deelnemende dag 1 euro betaald en niet een 20 rittenkaart kan aanschaffen.  Alle winsten die gemaakt worden op deelnemers/ consumpties, komen ten goede van de leden.

Opsplitsing bewoners en activiteiten deel:

De bewonerscommissie wordt opgesplitst in een activiteiten gedeelte, voorzitter Manie ter Wal en het bewoners gedeelte, voorzitter Gert van der Wolf. Dit om een scheiding te krijgen in de algemene organisatie en dit beheersbaar cq controleerbaar te houden.

Kort memoreerde Gert de ontstane problemen tussen Koks-Mediair  Alliantie en de bewonerscommissie. Deze zijn inmiddels opgelost.

Om zijn korte  betoog af te sluiten met het afscheid nemen van bestuurslid mevrouw Anna Vonk. Met een grote bos bloemen, werd zij bedankt voor haar inzet de afgelopen periode.

Penningmeester

Het financiële gedeelte  was er een van pluspunten. Het eindresultaat van de begroting en het verschil tussen in – en uitgaven, gaven een ruim saldo in de Plus aan. Met de directe wijzigingen in het deelnemers gebeuren, wordt een korte lijn van zichtbare inkomsten geschapen, t.o,v, de gemaakte kosten.

Vanuit de leden was verder geen behoefte om nader in te gaan op de gepresenteerde cijfers. De penningmeester werd gedecharcheerd.   Gezien de snelheid van  de te behandelen agendapunten, werd de pauze overgeslagen.

Jaaroverzicht om en rond Puntenburg

Een greep uit de gedane zaken:  Er kwam cameratoezicht in de berging, gezien het feit dat de berging voor andere doeleinde gebruikt werd, dan was bedoeld. Er is een AED aangeschaft. Nieuwe tafels zijn gekocht. Een papiercontainer, geplaatst; Een nieuwe geluidsinstallatie is aangeschaft; Een prikbord voorziet in de advertenties en aankondigingen ; De liften zijn gerenoveerd en van moderne elektronica voorzien ( het herhaaldelijk op knoppen drukken, heeft dan ook geen zin); Parkeerplaatsen zijn aangepast en beter afgebakend. Daar waar parkeren niet is toegestaan, is dit dan ook daadwerkelijk niet meer mogelijk; De receptie wordt door twee mannen nu dagelijks bezet. ( Kees en Kees.).  Er zijn plannen om aan de vijverzijde een schaduwplek te creëren; de alarmering van bewoners is vernieuwd naar een andere meldkamer en systeem.

Er zijn vele activiteiten geweest, waaronder de dans- en muziekavonden. De Be fit groepen doen het goed en de line-dance groep wordt steeds maar groter. Op 23 december is er een groots optreden van het Hooglandskoor “over land en zee”, die al eerder optraden in de Puntenburg. De toegang is gratis.

31 december, oudejaarsavond, kan men tegen betaling van 10.00 euro ene hele avond genieten van een “live”band, hapjes en drankjes. Om 01.00 uur ( 1 januari) sluit de tent. 6 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats.

De huisregels zijn aangepast. Reden is onder meer de open markt voor woningzoekende, waardoor er soms een “vreemde”instroom is, niet passend bij een “senioren”complex.

De dagelijkse openingstijden van de Vijverzaal worden nog eens vermeld

Verkiezing nieuwe bestuursleden:

Voorzitter Gert was aftreden en herkiesbaar. 2 nieuwe leden hadden zich opgeven. Mevrouw Nieuwhuis en Mevrouw Brouwer.  Daar er 3 plaatsen vrij waren en er ook 3 kandidaten waren, was een stemming niet nodig. Het leidde even tot wat vraagstelling. Gert werd hernoemd en beide dames stelden zich even voor.

Rondvraag

1 vraag over het camera toezicht in verband met diefstallen uit de berging. Alliantie gaat een en ander nog eens nalopen.

De jaarvergadering werd afgesloten met het uitdelen van een kerstbrood voor de aanwezigen. Men zoekt nog een vrijwilliger die de overgebleven 200 kerstbroden bij de leden brengt.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.