27 juni 2019

Masterplan Wagenwerkplaats

Afgelopen dinsdag is het Masterplan Wagenwerkplaats in de ronde van de gemeenteraad besproken. In het AD is daarover onder het het kopje Haken en Ogen aan nieuwe wijk verslag uitgebracht. Het artikel is op internet onder een andere titel te vinden. Zie volgende citaat: Omwonenden niet blij met nieuwe plannen Wagenwerkplaats

Gebruikers, kenners en omwonenden van de historische Wagenwerkplaats bij het Soesterkwartier zijn allerminst gelukkig met de jongste toekomstplannen voor het gebied, die voorzien in de bouw van zeker 650 woningen,  

Waar de politiek opgelucht ademhaalt omdat ze met zoveel nieuwe huizen de oplossing voor de enorme woningnood eindelijk in zicht ziet komen, beklagen zij zich onder meer over het vermeende tekort aan parkeerplaatsen, de geplande hoogbouw en het ‘gebrek aan historisch besef’. ,,Dit is een gemiste kans”, verwoordde Timo Kruft de kritiek gisteravond tijdens een vergadering op het stadhuis..

Zijn mening weegt zwaar: Kruft is met zijn TK Groep eigenaar van vijf evenementenlocaties op het terrein en heeft daarnaast nog twee hectare grond in handen. Het steekt hem dat de gemeente de eerste jaren constant de samenwerking met hem en andere grond- en pandeigenaren zocht, maar de laatste maanden een eigen koers lijkt te zijn gaan varen …………

Mijn commentaar op de ronde in de gemeenteraad

Als betrokken ‘kenner’ was ik ook aanwezig. Jammer vond ik, dat er maar een uurtje was uitgetrokken voor zo’n belangrijk onderwerp. Eerder  zijn er al tientallen schriftelijke reacties binnengekomen op het masterplan. De meeste reacties gingen over de zorgen voor de toename van het verkeer. Niet onterecht lijkt mij en het zal me dan ook niet verwonderen als door de politiek daarover nog wel een motie zal worden ingediend. Een mooie nieuwe buurt tussen Soesterkwartier en Spoor “ja”, maar dan wel zodanig aangelegd dat het Soesterkwartier daaronder niet onnodig en ongewenst te lijden heeft. Ik hoop dan ook dat de gemeenteraad bij de besluitvorming creatief genoeg is, om juist daarover een stevige stok achter de deur te zetten. Wat mij verwonderde was echter dat er van de 7 insprekers slechts 1 inspreker zich nadrukkelijk zorgen maakte over de toename van die verkeersdruk en dat angst voor de hoogbouw nauwelijks ter sprake is gebracht, terwijl dat onderwerp toch wel bij veel Soesterkwartierders leeft.  Hierna volgt mijn inspreektekst. Ik geef daarin nauwelijks kritiek.  Ik ben al blij genoeg dat er wel heel veel van onze mooie  Wagenwerkplaats gered is, en dat er niet een saaie aaneengesloten rij van hoge kantoorgebouwen daarvoor in de plaats is gekomen. Dat hebben we maar mooi gered. Het Soesterkwartier kan redelijk tevreden zijn, en onze trots is overeind gebleven.

Inspreektekst Joke Sickmann Masterplan Wagenwerkplaats

Geachte aanwezigen

Burgerinitiatief de Schone Slaapster, later Werkgroep Wagenwerkplaats heeft zich sinds 2003 ingezet om de Wagenwerkplaats te behouden. In de loop de jaren is er een prachtige samenwerking tot stand gekomen met NS en de Gemeente. Dat is niet allemaal over een leien dakje gegaan. Maar we zijn er steeds uitgekomen met elkaar.

In de eerste jaren is er al initiatief ondernomen om zelf als burgers een gedeelte van de Wagenwerkplaats tot ontwikkeling te brengen. Het eerste plan- dat zijn we ondertussen al vergeten-  was,  om de Grote Loods in te richten tot theater, museum en erfgoedcentrum. Diverse organisaties, liefhebbers van rijdend erfgoed uit het hele land wilden daaraan meedoen.

De NS heeft destijds daar een stokje voor gestoken,  door de Grote Loods een andere bestemming te geven.

Dank zij de 10.000 euro die de gemeenteraad al ietsje eerder ter beschikking heeft gesteld voor onderzoek en het organiseren van een proeftuin Wagenwerkplaats en mede dank zij het vertrouwen en financiële  steun van Habiforum, een landelijke organisatie die zich destijds bezig hield met een programma voor vernieuwend Ruimtegebruik,  is er vervolgens een werkgroep Verkenningen ingesteld. Habiforum zorgde daarbij voor zeer professionele ondersteuning  Het vertrouwen van de NS in de Visie Wagenwerkplaats die wij daarna met Amersfoorters uit diverse sectoren samen hebben opgesteld, heeft geleid tot een constante samenwerking die ook nu nog staande is gebleven.

 De Wagenwerkplaats is, in samenwerking met de pioniers en met de nieuwe gebruikers, soms ook weer met vallen en opstaan, maar dat hoort er nu eenmaal bij,  uitgegroeid tot wat zij nu is.

Ik ben trots en blij en dankbaar dat we zover al met elkaar zijn gekomen.  De NS gaat nu de grond verkopen. Ik hoop aan een marktpartij die de visie die wij samen hebben opgebouwd en ondertekend,  ook verstaat. Er zal gebouwd worden. Er is een definitief masterplan in de maak. Ik vertrouw er op dat u allen door zult gaan met het Wonder van de Wagenwerkplaats ook echt waar te maken.

Het zou trouwens ook geweldig zijn om de idee en de identiteit van het oude Seinhuis en de bijbehorende Heuvel vast te houden.  Die geschiedenis behoort ook bij het Soesterkwartier. Het is de investering waard.

 

Seinhuis Post VI te Amersfoort in de jaren ’30                 

Op 16 juli a.s. wordt er in de Gemeenteraad een besluit genomen over het Masterplan Wagenwerkplaats

30 juni                https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/de-groene-dag

1 juli 18.00-19.00 uur  Ronde  in de Gemeenteraad over de Hoogbouwvisie – Inspreken is mogelijk

2 juli 19.00-20.00 uur Ronde Over toekomst Stadhuis – Inspreken is mogelijk

2 juli 19.30 uur Verkenning – Ontwerpavond Groengordel voor de  Kerngroep Groengordel

Aanwonenden ontvangen ter toelichting deze week een  flyer in de brievenbus.

Te zijner tijd ontvangt u nog meer bericht.

 

Van kerngroep Groengordel                                                          Soesterkwartier 24-06-2019

NIEUWS OVER DE GROENGORDEL

Op 2 juli eerste verkennende ontwerpsessie

Beste omwonenden van de Groengordel ,

De Groengordel tussen de Dollardstraat en de Amsterdamseweg – maar op termijn denken we daarbij ook aan de Enk –  heeft een facelift nodig. Eind vorig jaar is daartoe al een eerste gesprek geweest met Wethouder Astrid Janssen. De eerste stap is het bijstellen van het beheersplan dat in 2020 afloopt. De Wethouder  heeft zich bereid verklaard om daaraan mee te werken.

De Kerngroep hoopt met de vernieuwing van de Groengordel tevens het startschot te geven  om met medewerking en denkkracht van nog meer Soesterkwartierders een “groene golf” in het Soesterkwartier in beweging te krijgen.  Dat is hard nodig omdat het Soesterkwartier niet veel groen heeft. Voordat het beheer van het groen onder de loep wordt genomen wordt er nu eerst begonnen met een ontwerpsessie.  Wat voor ideeën leven er, en hoe zien we de uitwerking van die ideeën voor ons.  De bijeenkomst wordt geleid door een deskundige wijkbewoner. Het is niet de bedoeling om daarmee de gehele Groengordel in één keer op de schop te nemen.  Met een goed plan zou tevens voorgesorteerd kunnen worden op de vernieuwingen die om praktische redenen pas over enkele jaren zouden kunnen plaatsvinden. Met het oog op de duurzaamheid lijkt in ieder geval “water” bij een toekomstig nieuw ontwerp een belangrijke factor. Te zijner tijd zal het plan aan de hele wijk worden gepresenteerd.

We kunnen ons voorstellen dat er wijkbewoners zijn die nu al mee willen denken bij deze eerste verkennende ontwerpsessie. U bent van harte welkom. Aanmelden kan bij Joke Sickmann, die voorlopig als contactpersoon zal optreden,

j.sickmann@planet.nl

MEER NIEUWS OVER DE GROENGORDEL

Over de geschiedenis en de toekomst van de Groengordel.

Toekomst van de Groengordel – een ommetje om het Soesterkwartier?

Gelukkig is de betrokkenheid in het Soesterkwartier bij het Groen van de wijk door de jaren heen vrij groot. Regelmatig is er overleg geweest met de gemeente over nieuwe mogelijkheden. In de beleidsvisie Groen-Blauwe structuur van 2004 staan enkele opmerkingen die hoop gaven dat het toch nog eens goed gaat komen  met het beperkte groen in de wijk. In deze beleidsvisie wordt namelijk gezegd dat er op langere termijn herinrichting wordt voorzien.  “Deze groengordel is in de loop der jaren steeds meer belegd met sportvelden, volkstuinen en andere niet voor iedereen toegankelijke functies. Hierdoor zijn er nauwelijks mogelijkheden om te wandelen en kan men alleen langs het gebied fietsen. Er zijn kansen om de natuur-waarden van de Groengordel te verbeteren, wellicht ook door een betere aansluiting op de Heuvelrug.  De Groengordel Soesterkwartier zou ook een functie kunnen vervullen voor het centraal Stadsgebied-Noord, dat nu in ontwikkeling is; dit zou meegenomen moeten worden bij een toekomstige herinrichting van de Groengordel.” In 2007 werd er door gemeente en bewoners samen een grote schouw van de Groengordel georganiseerd dit initiatief mondde uit in het Beheerplan Groengordel 2010-2020. In hetzelfde jaar 2009 werd er door de PvdA een initiatiefplan aan de raad voorgelegd waarbij voorgesteld werd om te kijken naar de mogelijkhe-den  om  “een groene gordel om de wijk Soesterkwartier aan te leggen door de koppeling van de huidige groengordel langs de Amsterdamsestraatweg met de ontwikkelingen op het Groene Spoor op de Wagenwerk-plaats”. Dit voorstel is toen nog even teuggegeven, met het verzoek van de Raad aan de PvdA om hier later nog eens op terug te komen. Ach ja, wie weet.

Voor meer beeld, zie de link: “Groen in de wijk”

5  juli 12.00-20.00 uur Voorjaarsparade Noordewierweg

Tevens presentatie Proef-enquete Initiatief “Busje komt” 1 juli t/m 31 juli Kom langs in het Bushokje Emmaüskerk

Toelichting Proef-enquete:

Op 15 mei stuurde Burgemeester en Wethouders  (B&W) een brief naar de gemeenteraad over de gesprekken met Syntus busvervoer.

Over het Soesterkwartier wordt in de brief gezegd

–        dat er te weinig mensen met de bus meegaan

–         het busvervoer is daardoor te duur

–        ’s-avonds is de bus bijna altijd leeg terwijl er eigenlijk gemiddeld minstens 6 mensen in een bus moeten zitten

–        in december komt er een nieuwe dienstregeling

–        Syntus zoekt naar andere vervoersoplossingen voor het Soesterkwartier

Wat zijn de gevolgen

–        ’s avonds rijdt er dan geen Syntusbus meer

–        mogelijk rijdt de bus dan ook niet meer op zaterdag

–        (zoals we weten rijdt ook de bus op zondag al niet meer)

Wij houden deze proef – enquete omdat

–        wij vinden dat het Soesterkwartier al jaren slecht bereikbaar is

–        daardoor de belangstelling om met de bus te gaan bij veel Soesterkwartierders is afgenomen

–        wij eerst willen weten welke behoefte er nu precies is aan busvervoer

–        Soesterkwartierders nu en in de toekomst recht hebben op goed openbaar vervoer

De uitslag van de enquete wordt later in het Soesterkwartier bekend gemaakt

De proefenquete kunt u ook komen invullen bij:

De balie van Birkhoven – De Plataan – Puntenburg – Buurthuis De Nieuwe Sleutel – Bij Bosshardt – maar ook bij 50|50 Coffee en tevens in de informatiewinkel van IndeBuurt033, Drentsestraat 14

————-

11 juli – 14.00 uur     Lezing Rik Bronkhorst  in het Eemhuis over boek De buurt was veilig

Het verhaal gaat over Avron, een kansarm opgroeiend kind uit de Amersfoortse Bloemenbuurt.

Kaarten voor de lezing kosten € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet-leden.

——————

masterplan wagenwerkplaats nieuwe fase in het sleutelen aan de stad

door Joke Sickmann – 5 maart 2019

Naar verwachting zal de gemeenteraad in mei een nieuw besluit nemen over het masterplan van de Wagenwerkplaats. In dit artikel wordt de vraag gesteld in hoeverre en door wie er dan wel is nagedacht over de rol die de Wagenwerkplaats zou kunnen spelen in de toekomst van Amersfoort

NB Besluit over het Masterplan wordt door de gemeenteraad genomen op 16 juli a.s.

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen . Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particuier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

 

 

 

(On)

Politieke ruis 3: Parkeren is emotie

 

Bijlagen