Logo gemeente Amersfoort

Ter herinnering, dinsdagavond, wordt voorafgaand aan de Raadsvergadering, in DE RONDE ( Observant) om 19.00 uur een “inspreek”mogelijkheid gegeven. Belangrijk voor bewoners “buurtje 83″en omgeving Puntenburg.

Raadsbesluit Uitbreiding parkeerregulering in de wijken Soesterkwartier, Bergkwartier en Gildenkwartier

Datum 10 mei 2016

Na een verzoek van ten minste 50 bewoners uit de wijken Soesterkwartier, Bergkwartier en Gildenkwartier heeft de gemeente onlangs onderzocht of deze wijken in aanmerking komen voor vergunningparkeren. De uitkomst van dit onderzoek is positief. De gemeenteraad beslist op dinsdag 7 juni a.s. over de uitbreiding van deze vergunninggebieden. Als u dat wenst, kunt u deze raadsvergadering bijwonen of – na aanmelding – ook een inspraakreactie geven. Aanmelden om in te spreken kan via (033) 469 4379 of via griffie@amersfoort.nl Op de achterzijde van deze brief vindt u het voorgestelde vergunninggebied. Voor de straten in fase 1, waar de parkeeroverlast op dit moment het grootst is, kunnen – bij een positief raadsbesluit – per 1 oktober 2016 de nieuwe parkeerregels gaan gelden. Voor de straten in fase 2 wordt eerst bezien of parkeerders naar die straten gaan uitwijken. Als dat het geval is en bewoners in dat gebied ook met 50 handtekeningen vragen het vergunningparkeren in te voeren, dan wordt dat alsnog gehonoreerd. Als de gemeenteraad op 24 mei tot uitbreiding van het vergunninggebied besluit ontvangt u in juni van ParkeerService een brief over de exacte datum, de wijze van invoering en het aanvragen van een bewonersof bedrijvenvergunning. Als vergunningparkeren wordt ingevoerd, mogen alleen bewoners en bedrijven met een vergunning overdag van 9.00 – 20.30 uur parkeren in de straten van het vergunninggebied. Alle informatie over vergunningparkeren en de vergunningtarieven in Amersfoort vindt u op de site: https://amersfoort. parkeerservice. nl!straatparkeren/vergunnin gparkeren . Inlichtingen bij W.N. Prot (033) 469 49 65 Bezoekadres Stadhuisplein 1 Amersfoort

Heeft u nog vragen over vergunningparkeren, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Amersfoort via nummer 14033. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Amersfoort, namens dezen, J.W. Boelhouwers afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling

Fase 1 invoering parkeerregulering Fase z, invoeringparkeerreguleringbij verzoek bewoners.

Knipsel