Op dinsdag 9 april wordt in de gemeenteraad een peiling over de toekomst van het stadhuisgebouw besproken. Raadsleden wordt gevraagd of twee mogelijke nieuwbouwlocaties, naast de mogelijkheid tot renovatie van het huidige stadhuis, meegenomen mogen worden in de lopende variantenstudie. Het gaat om Trapezium (Soesterkwartier) , nabij het Eemplein, en de voormalige rechtbanklocatie op het Stationsplein.

Wanneer de raad daar ja tegen zegt, wordt de variantenstudie vervolgd, vóór de zomer afgerond én ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Wanneer de raad straks kiest voor een variant, dan ligt, als dat een keuze voor nieuwbouw is, ook de locatie meteen vast.

Huidig stadhuisgebouw oud en versleten

Het bestaande stadhuis voldoet niet meer aan de gebruikswensen. Ook heeft het sterk verouderde installaties en is verre van energiezuinig. Daarom is in 2017 besloten tot een sobere en doelmatige renovatie. Vorig jaar is er meer asbest in het gebouw gevonden dan verwacht. Dat betekent dat de geplande renovatie van het stadhuis duurder wordt. Deze ontwikkelingen rechtvaardigen een heroverweging van de eerder gemaakte keuze voor renovatie. Nieuwbouw op een andere locatie biedt de mogelijkheid op een volledig energieneutraal stadhuis en kan een impuls geven aan de directe omgeving bij gebiedsontwikkeling. Daarom werkt de gemeente sinds vorig jaar aan een variantenstudie waarin een sobere renovatie vergeleken wordt met aardgasvrije renovatie en met energieneutrale nieuwbouw.

Bespreking in de raad op 9 april

Een tussenstap in de variantenstudie is dat de gemeenteraad eerst gevraagd wordt zich uit te spreken over het meenemen van de genoemde twee nieuwbouwlocaties in de variantenstudie. Dat gebeurt op 9 april. Daarna kan advies aan de Ondernemingsraad van de gemeente gevraagd worden en kan het college in gesprek gaan met eigenaren. Ook worden reacties opgehaald uit de stad. Omwonenden worden met een brief geïnformeerd. De resultaten van de gesprekken en de reacties uit de stad worden meegenomen in de variantenstudie. Het gemeentebestuur streeft ernaar om de studie in juni van dit jaar ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Hoe kunt u reageren op de nieuwbouwlocaties?

Als de raad positief reageert op de peiling, kunnen vanaf 10 april belanghebbenden, betrokkenen en belangstellenden hun reactie geven op de potentiële nieuwbouwlocaties. Dit kan gedurende vier weken via de gemeentelijke website. Voor wie dat niet kan of wil is er op donderdag 18 april een inloopavond van 17.30 tot 20.00 uur in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Er is dan ruimte voor reacties en vragen.

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de toekomst van het stadhuis start de verdere uitwerking van renovatie of nieuwbouw naar verwachting na de zomer van 2019. Daar wordt ook de stad weer bij betrokken.

Meer informatie

De ontwikkelingen over de toekomst van het stadhuis zijn te volgen via www.amersfoort.nl/stadhuis. Daar is ook de peiling te vinden die 9 april behandeld wordt.