RTV Utrecht organiseert morgen, woensdag, ism De Stad Amersfoort en bibliotheek Eemland een discussieavond over het openbaar vervoer (Syntus) in Amersfoort. O.a de gedeputeerde namens de provincie, Syntus, de verkeerswethouder en reizigersvereniging Rover zijn aanwezig.

Iedereen is welkom en ook het publiek mag meepraten! Hoe meer mensen, des te beter.

Ook in het Soesterkwartier gaan er grote wijzigingen plaatsvinden in het bus-schema. Met vriendelijke groet,

Rik Dogger,

RTV Utrecht

 

Noot redactie: De stand van zaken m.b.t. tot buslijn 1:

Zoals bekend mogen zijn is er namens het gezamenlijke Buurtnetwerk en de Stichting Amersfoort West al in mei 2017 protest aangetekend tegen de wijze van exploitatie van lijn 1. De omkerende route op de dag en de af te leggen route op zich. De melding dat lijn 1 op zondag zou worden opgeheven ( 1 december 2017) leidde tot een gezamenlijke bijeenkomst op 30 augustus 2017 in Puntenburg. Helaas waren er op die avond,vanwege een andere oorzaak,  maar zeer weinig inwoners. Van de zijde van de politiek en Provinciale Staten waren er wel aanwezigen, waaronder verantwoordelijk Wethouder Buijtelaar. de daar gedane toezeggingen en opmerkingen over lijn 1, hebben naar nu blijkt geen stand gehouden,  Met name dat ook de Wethouder toen pleitte voor behoud van lijn 1 op zondag en de lijn open te houden tot een nader onderzoek naar haalbaarheid zou zijn afgerond, cq alternatieven waren onderzocht,

Op grond van bovenstaande is er wederom verweer geweest naar de verantwoordelijk Wethouder. Een motie van de gezamenlijke politieke partijen is unaniem aangenomen met de opdracht aan de Wethouder.

draagt het college op:

1. Te onderhandelen met Syntus en de provincie over mogelijke oplossingen(1) om op zondag een buslijn in het Soesterkwartier te behouden.

2. Te onderhandelen met Syntus en de provincie over mogelijke oplossingen om in het Soesterkwartier de bus weer gedurende de gehele dag in twee richtingen te laten rijden.

3. Indien er meerkosten aan kansrijke oplossingen verbonden zijn waarvoor geen ruimte te vinden is binnen het budget van de concessie, deze kosten in kaart te brengen, en in gesprek te gaan met de provincie om te kijken of deze bereid is om alsnog een bijdrage te leveren in deze kosten.

4. Indien mogelijk, nog voor de begrotingsbehandeling, de raad te informeren over de resultaten van deze onderhandelingen en gesprekken, zodat de raad desgewenst zelf een afweging kan maken en zo nodig gebruik kan maken van zijn budgetrecht in deze.

Deze motie is door de Wethouder afgehandeld met de mededeling dat het open houden van lijn 1, op jaarbasis tussen de 40- en 50.000 euro kost. Een afspraak voor overleg met ondergetekende werd geannuleerd .

Op 30 oktober, werd er een collegebrief uitgegeven van de Wethouder, waarin vermeld, dat er voor het Soesterkwartier GEEN oplossing is en lijn 1 op 1 december, niet meer op zondag zal rijden. De brief gaat wel in op de gestelde haalbaarheid van de gedane voorstellen ( niet haalbaar).

Heden 31 oktober heeft Joke Sickmann verzocht een motie in te dienen om een geboden alternatief, namelijk het financieel ondersteunen van de “buurauto”met 10.000 euro te bewerkstelligen. De buurauto kan dan op zondag, op afroep worden ingezet voor het vervoer van minder validen binnen de wijk.  De vraag is dan natuurlijk, wie in aanmerking komt, als minder valide voor dit vervoer.

Andere opties zijn, paard en wagen; TucTuc; scooter verhuur aan het station; of de benenwagen.

Er is geen alternatief. In een stad als Amersfoort, die spreekt over uitbreiding van wijken, vernieuwing van het stadshart. De bouw van nieuwe wijken en het nieuwe bestemmingplan Soesterkwartier/ Wagenwerkplaats. Met bijna 200.000 inwoners. Structuur visie 2030. Die allemaal belasting betalen.

Openbaar Vervoer in Amersfoort anno 2017/2018.

Soesterkwartier op zondag , “STIL op straat”,

De redactie.KvR

Bijgevoegd: collegebericht 5633621 Moties busvervoer.