Naar aanleiding van het eerder uitbrengen van een “verhuisbericht” van het informatiepunt 033 van de Emmaûskerk naar de Drentsestraat per 2 januari 2018 op deze website en andere media, is de nodige onrust ontstaan. Zie verhuis mededeling.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad
Nummer: 2017 – 124
Datum: [29-11-2017]

Aan de voorzitter van de raad
Steller: Bets Beltman (fractie: SP)
Onderwerp: verhuizing Informatiepunt Soesterkwartier

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. vindt eind december inderdaad deze verhuizing plaats?
2. zo ja, kunt en wilt u deze verhuizing uitstellen? Indien nee, waarom niet?
3. indien antwoord op vraag 2 ‘nee’ is: wat gaat er gebeuren met de locatie in de Emmauskerk?
4. in de SP doorgespeelde mail van 23 november wordt vermeld, dat de verhuizing nu definitief is –
daarvoor gonsde het…. Waarom zijn bewoners van het Soesterkwartier niet eerder geïnformeerd over
het voornemen om te verhuizen, zodat hun mening ook meegewogen kon worden?
5. indien de gemeente van mening is, dat dit de taak was van Indebuurt zelf, vindt u dan -met de SPdat
deze organisatie in gebreke is gebleven? Het bevorderen van democratie en inspraak van
wijkbewoners is immers één van de taken die de gemeente aan ‘Indebuurt’ heeft opgedragen.
6. en waarom heeft u de gemeenteraad niet geïnformeerd? In de locatie bij de Emmauskerk is veel
geïnvesteerd om er een informatiecentrum (voorheen STIP) van te maken. Is hier geen sprake van
kapitaalvernietiging?
7. verwacht u werkelijk een grotere toeloop van inwoners, wonend aan de andere kant van het spoor?
Zo ja, welke inschatting is gemaakt over een mogelijke terugloop van klanten, wonend aan de
westkant (het andere eind) van de wijk? Denk dan ook aan de verslechterde buslijn 1!
8. wat is uw reactie op het voorstel en de argumentatie van de SP om naast de ingebruikname van de
Drentsestraat ook de locatie in de Emmauskerk in het hart van de wijk als informatiecentrum te
behouden?
Toelichting:
Op 23 november is door de coördinator Informatie033 Soesterkwartier een intern mailbericht
verspreid over de eind december geplande verhuizing van de Informatiewinkel bij de Emmauskerk
naar de Drentsestraat 14.
Dit mailbericht is doorgestuurd naar de SP.
.
Het nieuws over deze verhuizing komt voor de buurt als geheel onverwacht en wordt beschouwd als
een zeer negatieve ontwikkeling voor de wijk. Al langere tijd zet de wijk zich in voor de leefbaarheid
in de wijk en het behoud van levendigheid en winkels rond het centraal gelegen gebied, waar ook de
Emmauskerk staat. De ideale plek dus voor een informatiecentrum: vanuit de gemeente richting
bewoners en voor bewoners met vragen aan de gemeente over velerlei onderwerpen.
De argumentatie achter de verhuizing is, dat er meer gespreks- en werkruimte nodig is en dat de
bereikbaarheid voor de klanten van Indebuurt uit het Leusder-, Vermeer- en Bergkwartier verbetert.
De SP is verheugd, dat er in het Soesterkwartier meer ruimte komt voor individuele gesprekken met
bewoners – juist wanneer deze met ingewikkelder hulpvragen kampen. Maar waarom moet dan ook
het Informatiepunt uit het hart van de wijk verdwijnen?
Fractie SP

Bets Beltman

red.KvR