De Stichting Woonklimaat Berg – Amersfoort (SWB) heeft een open brief gestuurd aan het college van B&W en de gemeenteraad over de westelijke ontsluiting. Hieronder volgt de tekst.
Twaalf vragen en suggesties bij de besluitvorming westelijke ontsluiting 1. De uitgangspunten uit 2006-2008 voor de besluitvorming in de gemeenteraad over VERDER zijn door de gewijzigde sociaal maatschappelijke en economische omstandigheden (krimp i.p.v. groei) niet meer relevant, maar vormen wel de basis voor de verkeersonderzoeken. Is dit realistisch? 2. Veel belangrijke gegevens zoals cultuurhistorie, ecologie en milieu zijn niet compleet of helemaal niet meegenomen in de SMB (Strategische Milieu Beoordeling, zie o.a. Hfdst. 9 – Leemten in kennis en informatie). Bovendien zijn recent nieuwe wettelijke grenzen van de EHS en verzwaarde Milieuwaarden (fijnstof en lawaai) bepaald. Kan de gemeente die negeren? 3. De MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) is 5 dagen!! na het leveren van de concept eindrapportage ingrijpend gewijzigd ten nadele van de 0+ variant, die ineens € 20 miljoen duurder werd, zonder dat de oorzaak hiervan duidelijk was. Op wiens aanwijzing is dat gebeurd? 4.Waarom heeft de gemeente nooit het verzoek van de Participatie Groep gevolgd om de effecten en besparingen van de 0+ danwel de 10+ variant serieus te onderzoeken? 5. De 10+ variant gaat uit van een strategisch successievelijke aanpak van de grootste knelpunten in combinatie met de verkeerseffecten na het openen van de verbrede A28 c.q. A1 en de verbetering van knooppunt Hoevelaken. Waarom niet steeds eerst bezien of de effecten niet al afdoende zijn voordat er (nodeloos) vele miljoenen worden uitgegeven? 6. De participatiegroep, die behalve de Amersfoortse bedrijven ook een grote groep andere belanghebbenden en bewoners vertegenwoordigd, heeft met 12 tegen 6 stemmen gekozen vóór de 10+ variant zonder ongelijkvloerse spoorkruising. Waarom wordt dit niet erkend als een grote meerderheid van stemmen? 7.  Waarom zijn tegen de gestelde regels van de gemeenteraad in, zonder de ParticipatieGroep te raadplegen 4 nieuwe tunnelvarianten (last minute) in beeld gebracht? Hiermee wordt het hele voorgaande inspraakproces van bijna 30 vergaderingen een farce! Wie bedenkt dat? 8.  Waarom tonen de VAB (Vereniging Amersfoortse bedrijven) en consorten zelf niet aan dat de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van het Amersfoortse bedrijfsleven zou verbeteren door > € 60 miljoen te investeren voor maar 2 tot 5 minuten tijdwinst op dit traject gedurende de spits? De ,,deskundige adviesbureaus” geven geen garantie en behalve die tunnel (of viaduct) krijgen we er weer 2 verkeerslichtinstallaties bij! Die kosten veel meer tijd dan één spoorwegovergang….. 9. Waarom gaat de VAB c.s. voorbij aan het nieuwe werken en aan het feit dat bedrijventerrein Isselt is onderscheiden als best bereikbaar in Amersfoort met de Bunschoterstraat naar de A1 als optimale ontsluiting en dat het bedrijventerrein bijna wordt gehalveerd met de woningbouw op de Kop van Isselt? 10. Waarom stelt de VVD in Amersfoort en Utrecht (gedeputeerde) zich niet eerst op de hoogte van de feiten rond de westelijke ontsluiting? Er wordt nu zelfs misbruik gemaakt van haar bestuurlijke positie en waarom negeert men zelfs de onlangs (nota bene door de Provincie vastgestelde aanvullende regelgeving (EHS ed) in het plangebied? 11. Het is voor ons onbegrijpelijk dat er politieke partijen in Amersfoort zijn die het nog verantwoord achten om nodeloos zo’n € 40 miljoen uit te geven aan een voorziening die het leef- en woonklimaat in het gebied aantoonbaar zal verslechteren. Een betere spreiding van relatief kleinschalige werkzaamheden biedt meer kansen aan de Amersfoortse bedrijven en biedt de gemeente veel meer zekerheid op het in de hand houden van het budget! Nog een giga budgetoverschrijding kunnen we ons niet permitteren. En of het geld niet op kan, wordt in de plannen ook nog eens de landschappelijk fraaie Stichtse Rotonde maar even volledig op de schop genomen. WIE IS HIER DE WEG KWIJT? 12. Verbazingwekkend is dat de ondernemers in Amersfoort niet onderkennen wat in deze tijd het economisch belang is van sport, toerisme en recreatie, functies die prominent zijn voor Birkhoven Bokkeduinen. Waarom wordt genegeerd dat een tunnel of viaduct deze functies in het gebied veel onaantrekkelijker maken voor deze gebruikersgroep? Ondernemers in het gebied worden daardoor, danwel bedreigd in hun bestaan of zelfs opgeheven!

Bestuur SWB, Dick Haver Droeze, Amersfoort

Bron: Leusderkrant