P3010504Dinsdagavond 21 april werd in de Raadszaal van het Stadhuis het burger initiatief “Oliemolen“, in de Ronde besproken. De Ronde had het karakter “voorbereidend besluit”, wat wil zeggen dat de raadsleden zich beraden of het plan succesvol genoeg kan zijn om het college de opdracht te geven er mee aan de slag te gaan. Laurens Olieman kreeg de gelegenheid de Raad toe te spreken, hierna zijn betoog:

 

In juni 2014 werd door MarcoTavenier en mij (Laurens Olieman) het Molenontwerp gepresenteerd in het Eemhuis, wij zochten de combinatie tussen oudbouw en nieuwbouw, tussen de oude Stad en het bruisende Eemkwartier. Het ontwerp is het product van een jarenlang proces waarin een antwoord werd gezocht op de vraag: “Wat heeft de stad op deze plek nodig?” Het ontwerp is dus niet getekend om nu eenmaal geld te verdienen maar om dit gebied in de stad Amersfoort duurzame inkomsten en leefbaarheid te geven. Wat ik de afgelopen maanden heb ervaren is dat er bij de gemeente een sfeer van angst heerst rondom ontwikkelingsprocessen. Ik zie dat terug in alle bestuursvragen en ik hoop dat deze angst voortkom uit onzekerheid over wat het beste is voor de stad. De oorzaak zou ook kunnen liggen in onrust binnen de gemeentelijke organisatie en de veranderende maatschappij waarin participatie een steeds belangrijkere plek inneemt. Het gevolg van deze angst is, naar mijn mening, dat op ons ontwerp dat wij presenteerden in juni 2014 niet gereageerd is. Ik vraag me dan ook af of ons ontwerp niet meegenomen had kunnen worden in de openbare ontwerpwedstrijd, waar zeven partijen medio oktober 2014 aan meegedaan hebben. Ik hoorde dit uit derde of vierde hand, ik zie dit dan ook als een gemiste kans in de planvorming voor dit kavel. De door u ingestelde commissie ruimtelijke kwaliteit is daarom bij deze planvorming genegeerd, zij stelt in een advies dat aan u is gepresenteerd in januari 2014 dat Blok 3 en de Nieuwe Stad in samenhang uitgewerkt moeten worden. Deze samenhang zien wij helaas niet terug in het Ambitiedocument. Het advies zou heroverweging van de kaders rechtvaardigen. Als dit advies overgenomen was, zou naar mijn mening, het ontwerp een passende invulling kunnen zijn. P4211566U ziet hier een al levendige plek waar de Oliemolen-hof versterkt kan worden, door het verleggen van de fietspaden ziet u een verbindende plek ontstaan waar het prettig verblijven is direct aan de Eemhaven, met verbindingen tussen Eemplein, de oude Stad en de Nieuwe Stad mogelijke invullingen zijn; herbouw van de molen met een nieuw overgangsgebouw, een permanente markthal, of een fijne openbare ruimte. Deze ontwerpen worden niet meegenomen of gewogen omdat het bestuur ervoor kiest de burger niet bij de planvorming te betrekken. Een ander belangrijk gevolg van het uit angst besturen is dat professionals binnen de gemeentelijke organisatie niet openlijk hun steun voor het Molen initiatief durven te geven, dat vink ik heel kwalijk omdat daarmee het belang van Amersfoort wordt geschaad. Wanneer het bestuur de stad bij het planontwikkeling betrokken had, zou er nu geen grote ophef zijn over hoogbouw ambities, dan hadden ontwerpen als de Oliemolen, markthallen en een alternatieve Oliemolen-hof meegewogen kunnen worden. De stichting “Vrienden van de Eemhaven” vreest dat een vastgoed-deal de bebouwing van Blok 3 mede gaat bepalen. Als dit niet zo is dan krijgen burgerinitiatieven als de Oliemolen een eerlijkere kans, krijgen bijzondere plekken betekenis voor de stad.

Op 7 april hebben wij via meerdere kanalen vernomen dat de kaders voor de nieuwbouw op Blok 3 opnieuw bepaald zouden worden. Tot de dag van vandaag is daarover niets gecommuniceerd, daarmee vrezen wij dat door hogerhand de herziening is teruggedraaid. Ook hier zien wij een gemiste kans om ons burgerinitiatief mee te laten wegen in de planvorming. Het gevolg is dat de binding die wij als Stichting Vrienden van de Eemhaven, zoeken, niet tot stand komt. De huidige kaders lijken zich niet genoodzaakt te voelen om te verbinden. De door ons gehoopte Amersfoortse stads-ontwikkelings-lente blijft hierdoor uit. De keuze/opdracht vandaag aan u als raad is eenvoudig en helder: Gaat u mee in deze angst voor echte vernieuwing of gaat u moedig voorwaarts om de burger echt te laten meepraten?

Wij vragen als Stichting Vrienden van de Eemhaven dat te betrekken bij de invulling van Blok 3 en daarbij de optie voor de herbouw van de Molen te steunen met alle middelen die de gemeente tot haar beschikking heeft. Dank u wel!

Daarna werden er vragen gesteld aan de heer Olieman veelal betrekkingP4211573 hebbend op hoe een en ander financieel verantwoord kon worden. Echter ook vragen als; kan het ook een modern ontwerp worden, en commentaren als prima plan maar niet op die locatie. Door Christen Unie, SP en CDA werd de waardering uitgesproken voor dit burgerinitiatief, en de mogelijkheden die het zeker ook voor de lange termijn bied. De afsluiting van de avond verliep niet geheel vlekkeloos wat het gevolg was van het feit dat de vragen zich niet tot een ja of nee antwoord lieten beperken, althans zeker de antwoorden niet. Het had er uiteindelijk minimaal de schijn van dat het plan niet voorgelegd gaat worden aan het college. Maar mocht hierin een echte duidelijkheid komen, dan berichten we u dat graag alsnog.

Moet u er niet aan denken dat er hoogbouw aan de Eem komt die veel schaduw en nog een windtunnel zal veroorzaken, dan kunt u hier de petitie tekenen. Misschien kunt u in het geval het u niet uitmaakt of er hoogbouw komt, nadenken over de gevolgen die dat voor het verkeer en parkeerbeleid zal hebben, en/of daar een oplossing voor bedenken?!

 

Verslag en Foto-album: Ngie/ Nel Groenendijk