PERSBERICHT

DA pandSP wil actieve bestrijding van winkelleegstand in Soesterkwartier & Nieuwland

De SP wil dat het Amersfoortse college leegstand in wijkwinkelcentra
actief gaat bestrijden. De SP vindt dat overlaten aan de markt niet
werkt, dit leidt o.a. in het Soesterkwartier en Nieuwland tot leegstand,
krimp en verpaupering. Met een twee sporen programma dat bestaat
uit een leegstandverordening en een investeringsprogramma wil de
SP dit tegengaan. Een vergelijkbaar programma heeft eerder in de
gemeente Oldambt al tot succesvolle resultaten geleid.

Het eerste spoor, de leegstandverordening, dwingt het college en
de eigenaren van langdurig leegstaande winkelpanden om samen
aan tafel te gaan zitten. Zij kunnen dan op zoek gaan naar mogelijke
oplossingen. Het voordeel van de leegstandverordening is dat ook
onwillige pandeigenaren zich hier niet aan kunnen onttrekken.

Het college kan vervolgens de eigenaar in contact brengen met
andere winkeliers, maar bijvoorbeeld ook met burgerinitiatieven
die op zoek zijn naar een pand. Zo nodig kan ook een tijdelijke
invulling voor het pand worden gezocht om te voorkomen dat
leegstaande panden voor een negatieve uitstraling zorgen en
zo het probleem alleen maar verergeren.

Het tweede spoor bestaat uit een investeringsprogramma. Via
subsidies kunnen solitaire winkels worden aangespoord om te
verhuizen naar een wijkwinkelcentrum om zo het centrum te
versterken. Ook voor verbetering van de uitstraling van panden
kunnen subsidies mogelijk worden gemaakt.

In de gemeente Oldambt, een krimpgemeente, is het met deze
twee sporen aanpak gelukt om de leegstand van winkels bijna
te halveren. Alhoewel Amersfoort geen krimpgemeente is laten
sommige wijkwinkelcentra wel een vergelijkbare problematiek
zien, en daarom denkt de SP dat deze aanpak ook in Amersfoort
effectief kan zijn. De fractie hoopt voldoende steun
te verwerven voor een motie die ze hiertoe indient bij de
komende kadernota.stadhuis Amersfoort

MOTIE Actieve aanpak van leegstand in wijkwinkelcentra 

overwegende:

 1. Dat wijkwinkelcentra van groot belang zijn voor vitale wijken.

 2. Dat het langer thuis laten wonen van ouderen vraagt om goede voorzieningen dichtbij.

 3. Dat de Nota Detailhandel zich uitspreekt voor sterke wijkwinkelcentra en tegen solitaire winkels.

 4. Dat het overlaten aan de markt kan leiden tot leegstand, krimp en zelfs verpaupering van wijkwinkelcentra, en dat hier in Amersfoort ook al voorbeelden van te vinden zijn.

 5. Dat het daarom goed is om actief in te kunnen grijpen via een leegstandverordening.

 6. Dat een actieve aanpak van leegstand in winkelcentra via een gerichte leegstandverordening en bijbehorend investeringsprogramma in gemeente Oldambt(1) positieve resultaten heeft opgeleverd.

 7. Dat een dergelijke aanpak ook goed zou zijn voor de versterking van wijkcentra in Amersfoort.

 

verzoekt het college:

 

 1. Te komen met een op wijkwinkelcentra gerichte leegstandverordening.

 2. In deze verordening vast te leggen dat winkeliers en het college bij langdurige leegstand om tafel gaan zitten om samen de leegstand actief te bestrijden. Hierbij wordt ook gekeken naar tijdelijke invullingen en opknappen van het pand om te voorkomen dat leegstaande panden het aanzien van het winkelcentrum nadelig beïnvloeden.

 3. Bij de uitvoering van punt 2 vooral ook gebruik te maken van de expertise van derde partijen (bijvoorbeeld andere winkeliers, burgerinitiatieven op zoek naar huisvesting, etc.) en deze partijen met de eigenaar van de leegstaande winkel in contact te brengen.

 4. Bij wijze van pilot de winkelstrip in het Soesterkwartier en de Nieuwe Hof in Nieuwland aan te wijzen als werkingsgebied van deze verordening.

 5. Bij de begroting 2017 te komen met een voorstel voor de invoering van een verplaatsingssubsidie voor solitaire winkels die bereid zijn te verhuizen naar het in de leegstandverordening vastgelegde werkingsgebied.

 6. Bij de begroting 2017 te komen met een voorstel voor de invoering van een gevelverbeteringssubsidie voor winkels in het in de verordening vastgelegde werkingsgebied.

 
Marijke Jongerman

SP

Red. Karel van Rooy.