knipselOnderwerp Masterpian Wagenwerkplaats

Geachte college,

Op 5 juli 2016 zijn het Masterplan Wagenwerkplaats 2016, de duurzaamheidsvisie en de startnotitie “bestemmingsplan Wagenwerkplaats e.o.” vastgesteld in de gemeenteraad van Amersfoort. Het Masterplan Wagenwerkplaats legt de basis voor de verdere transformatie van de Wagenwerkplaats van industrie naar een gemengd stedelijk gebied en is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen NS Stations, gemeente Amersfoort en belanghebbenden. NS Stations is formeel opdrachtgever.

In deze brief informeren wij u over de urgente behoefte van NS aan extra opstelruimte voor de nieuwe treinen die de komende jaren instromen. Op 26 september 2016 heeft onze Raad van Bestuur besloten te investeren in het Hoofdgebouw op de Wagenwerkplaats met bijbehorend terrein om dit geschikt te maken voor het opstellen van de nieuwe treinen. Deze veranderde werkelijkheid heeft helaas gevolgen voor de ambities zoals vastgelegd in het Masterplan. Ik licht dit hieronder verder toe, vergezeld van een voorstel voor het vervolg.

De uitvoering van het vastgestelde Masterplan verloopt in drie fasen. In fase 1 worden de kavels ontwikkeld aan de noordzijde van het gebied tegen de wijk Soesterkwartier. In fase 2 kunnen zuidelijker gelegen percelen worden ontwikkeld met uitzondering van het gebied rondom het hoofdgebouw (dat is langdurig verhuurd aan NS Reizigers) en het gebied aan de oostkant ter hoogte van de voormalige Vetgasfabriek. Fase 3 is de eindfase en omvat de kavels ten zuiden en ten westen van het hoofdgebouw en de kavels ter plaatse van de Vetgasfabriek, waar dan (naar verwachting) de bestaande verontreiniging is weggenomen.

Omdat het Masterplan een tijdshorizon heeft die verder strekt dan de gebruikelijke geldigheidsduur van een bestemmingsplan (10 jaar), zal het nieuwe bestemmingsplan zich beperken tot fase 1 en fase 2 van het Masterplan en wordt de locatie zoals benoemd in fase 3 conserverend bestemd.

Naast voornoemde planontwikkeling door NS Stations speelt binnen NS Reizigers het volgende. In de komende jaren zal zowel ter vervanging van het bestaande materieel als voor uitbreiding van het treinenpark vanwege de groei van het aantal reizigers, nieuw

materieel instromen. Het gaat daarbij om nieuwe sprinters en nieuwe intercity’s.

Met de instroom van dit nieuwe materieel heeft NS Reizigers behoefte aan extra ruimte om deze treinen op te stellen tussen het moment dat NS de treinen afneemt van de fabrikant en het moment waarop zij in de treindienst worden ingezet. Aangezien dit materieel niet in de treindienst is ingezet, moet NS zelf voor opstelniimte zorgen. Het eerste materieel stroomt vanaf januari 2018 in.

Na afweging van diverse alternatieven is het Hoofdgebouw Amersfoort als meest geschikt bevonden voor het realiseren van voornoemde opstelcapaciteit. Dat betekent concreet dat het aantal sporen ter plaatse zal worden verdubbeld en bovendien zal worden geëlektrificeerd. De scope van deze opstellocatie reikt tot ver na 2025 (einde huurcontract). Conclusie is dat fase 3 van het Masterplan ook op de middellange termijn (10 – 20 jr.) niet beschikbaar komt voor herontwikkeling.

Nu wij weten dat die fase nog heel lang op zich laat wachten (of er nimmer komt), menen wij dat het goed is om met deze informatie het Masterplan nogmaals te beschouwen. Een deel van het (woon)programma is in fase 3 geprojecteerd en een deel van de plankwaliteit komt pas tot haar volle wasdom na realisatie van fase 3. Ons voorstel is om fase 3 definitief uit het plan te halen en vervolgens het plan te optimaliseren.

De voorgestelde verkleining van het plangebied betekent waarschijnlijk dat een deel van de planontwikkeling, omwonendenparticipatie en gemeentelijke besluitvorming opnieuw zal moeten worden doorlopen. Dat is een bittere pil voor betrokkenen, maar wij menen dat – nu we weten dat dit plandeel er (voorlopig) niet komt – wij deze exercitie moeten gaan doen om de beoogde plankwaliteit en uitgesproken ambities zoveel mogelijk te realiseren binnen de overige fases van het Masterplan.

Wij beseffen dat deze situatie teleurstellend is, juist voor onze partners, belanghebbenden en belangstellenden. Met de uitbreiding van het rijdend materieel zet NS in op een robuust openbaar vervoer en daarmee op de bereikbaarheid van Nederland. NS zal dit overstijgende belang (moeten) laten prevaleren.

Sinds jaren werken NS Stations, gemeente Amersfoort en overige belanghebbenden samen aan de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats Amersfoort. In die tijd is veel bereikt. De voormalige werkplaatsen zijn gerestaureerd en getransformeerd tot een aantrekkelijke plek voor werk, recreatie en cultuur. We streven ernaar om in de komende periode van aanscherping dit op een zelfde manier te continueren.

Wij gaan hierover graag verder met U in gesprek.

Regiodirecteur