In 2016 is voor de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats een Masterplan opgesteld. In de afgelopen maanden is dit plan getoetst aan de ambities uit het coalitieakkoord.

Masterplan Wagenwerkplaats aangepast

Drie gebieden

Het Masterplan is verdeeld in drie gebieden: west, midden en oost. Het middendeel en het westelijk deel bieden maar beperkt ruimte voor nieuwe woningen. In deel West zijn ongeveer 275 woningen gepland. Dit is inclusief bewonersproject Soesterhof. In het midden- en westelijk deel is nog ruimte voor een uitnodigende openbare ruimte, mogelijkheden voor sport, ontmoeting en faciliteiten voor jongeren.

Oostelijk deel

Het oostelijk deel biedt door zijn ligging bij het NS station plek voor meer woningen, voorzieningen, kantoren en nieuwe mobiliteitsconcepten. Specifiek voor dit oostelijke deel wil de gemeente een nieuw plan uitwerken. De gemeente betrekt hierbij betrokkenen en belanghebbenden.

Vervolg

De gemeente gaat over het aangepaste Masterplan in gesprek met stakeholders, gebruikers en omwonenden van de Wagenwerkplaats. Het aangepaste Masterplan wordt na deze raadpleging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees meer in de

RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 5908138

Aan : Gemeenteraad Datum : 18 december 2018

Portefeuillehouder : Wethouder A.P.A.M. Janssen

Programma : 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling TITEL Aangepast Masterplan NS Wagenwerkplaats

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het Masterplan NS Wagenwerkplaats en het vervolgtraject

AANLEIDING

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2016 het Masterplan 2016 en de startnotitie voor het bestemmingsplan Wagenwerkplaats e.o. vastgesteld. Na de vaststelling van deze documenten gaf NS Stations aan dat een deel van het gebied van de Wagenwerkplaats niet kan worden benut voor woningbouw. De reden was dat de NS in de toekomst toch behoefte heeft aan extra opstelruimte voor treinen in het gebied. Om hier invulling aan te geven, moest het Masterplan gewijzigd worden. Hierover is uw raad geïnformeerd met raadsinformatiebrief (2016-104) Link RIB 2016 in oktober 2016. Daarna is er gewerkt aan een nieuw Masterplan waarover u geïnformeerd bent met raadsinformatiebrief 2018-016 Link RIB 2018.

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de actuele stand van zaken en het vervolgtraject om tot het nieuwe Masterplan te komen.

Wij hebben daarbij ook gekeken of de hoofdopzet van het Masterplan van 2013 nog voldoende aansluit bij onze ambities van het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag met duurzame groei’.

KERNBOODSCHAP

Het college wil het Masterplan ter vaststelling voorleggen aan uw raad en zo snel mogelijk door met de ontwikkeling van deel West en Midden. Het Masterplan is verdeeld in drie deelgebieden, te weten: West, Oost en Midden (zie bijlage). Het middendeel (het culturele hart) en het westelijk deel bieden ruimtelijk nog maar minimale aanpassingsmogelijkheden voor hoogbouw of verdichting met meer woningen. Dit komt met name door de regels op het gebied van de externe veiligheid en daarbij moeten alle onderzoeken opnieuw gedaan worden. In deel West zijn al circa 275 woningen, inclusief het bewonersproject CPO Soesterhof, gepland. Het midden- en westelijk deel kan nog wel geoptimaliseerd worden als het gaat om onze ambities voor de Inclusieve Stad. Hierbij kan men denken aan uitnodigende openbare ruimte, mogelijkheden voor sport, ontmoeting en faciliteiten voor jongeren. Het oostelijk deel biedt door zijn ligging bij het NS station ruimte voor meer woningen, voorzieningen en nieuwe mobiliteitsconcepten. Aandachtspunt hierbij is wel de (toekomstige) verkeerssituatie van de Nieuwe Poort. Hier zien wij ook meer mogelijkheden voor meer kantoren. Echter is dit nog afhankelijk van de medewerking van de provincie Utrecht. Een extra reden om het plan voor deel Oost later uit te werken. Gemeente Amersfoort raadsinformatiebrief 5908138 pagina 2 CONSEQUENTIES We komen in het eerste kwartaal 2019 met een aangepast Masterplan voor West en Midden en de uit te werken kaders voor deel Oost. Door het Masterplan in drie delen op te knippen kunnen we snel en gericht aan de slag met de delen West en Midden. CPO Soesterhof (start bouw medio 2019) heeft snel nieuwe buren nodig en het culturele hart van de Wagenwerkplaats moet snel gaan kloppen. Ons streven is om in het eerste kwartaal van 2019 het aangepaste Masterplan aan u voor te leggen voor deel West en Midden met uit te werken kaders voor deel Oost. Vervolgens gaan wij samen met de nieuwe terreineigenaar (nu nog NS Stations die het terrein gaat verkopen) een meer toekomstbestendig plan te maken voor het oostelijk deel. We stellen het nieuwe Masterplan op met stakeholders, gebruikers en omwonenden Voor het aangepaste Masterplan gaan we in overleg met de stakeholders, gebruikers en de omwonenden van de Wagenwerkplaats. In januari willen we eerst in gesprek gaan met de stakeholders en de gebruikers van de Wagenwerkplaats. Daarnaast worden informatiebijeenkomsten en activiteiten georganiseerd voor alle geïnteresseerden.

DUURZAAMHEID

Bij de vaststelling van het Masterplan van 2016 is ook de Duurzaamheidsvisie voor het gebied vastgesteld. Deze visie is opgesteld door omwonenden en huidige gebruikers van de Wagenwerkplaats, met ondersteuning van eigenaar NS en de gemeente. De Duurzaamheidsvisie 2015 – 2050 Wagenwerkplaats Amersfoort bevat acht werksporen om lokaal te innoveren en samen te werken. De acht sporen zijn: grondstoffen, energie, klimaat, sanering, mobiliteit, economie, identiteit en rangeren. De ambities komen voort uit de wensen en ideeën van de belanghebbenden. Eigenaar NS stemt in met deze ambities en zal zich inzetten om deze te realiseren. Met de vaststelling van de Duurzaamheidsvisie door uw raad onderschrijft ook de gemeente de ambities. De ambities gelden als randvoorwaarde voor ontwikkelingen binnen de Wagenwerkplaats. De Duurzaamheidsvisie is onderdeel van het Masterplan. De herontwikkeling van de Wagenwerkplaats komt in z’n geheel voor rekening en risico van de NS. De kosten voor het maken en procedureel begeleiden van het Masterplan en het bestemmingsplan zijn volledig voor rekening van de NS. Met de NS wordt tijdig, maar in ieder geval vóór de vaststelling van het bestemmingsplan, een exploitatieplan en/of anterieure overeenkomst gesloten, waarin het kostenverhaal met alle grondeigenaren wordt geregeld. Bij het opstellen van een exploitatieplan staat de gemeente garant voor bepaalde kosten voor de gebiedsontwikkeling. Met het opstellen van een exploitatieplan kunnen de gemeentelijke kosten worden verhaald op de toekomstige grondeigenaren.

COMMUNICATIEBOODSCHAP

Voor de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats heeft de gemeente vanaf 2013 met betrokkenen en belanghebbenden een Masterplan opgesteld. In de afgelopen maanden is het vastgestelde Masterplan van 2016 getoetst op de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag met duurzame groei.’ Na deze toetsing stelt het college voor om het gebied op te knippen in drie delen: West (deel waar ook CPO Soesterhof komt), Midden (het culturele hart) en Oost (het gedeelte het dichtst bij het NS station). Een aantal betrokkenen hadden liever uitvoering van het hele Masterplan gehad, maar de gemeente wil een zoveel mogelijk toekomstbestendig plan realiseren. Voor de delen West en Midden wil het college met betrokkenen binnen de bestaande kaders en onderzoeken nog kleine aanpassingen bekijken waardoor er iets meer woningen en minder parkeren mogelijk is en beter invulling gegeven Gemeente Amersfoort raadsinformatiebrief 5908138 pagina 3 wordt aan de “Inclusieve Stad”. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitnodigende openbare ruimte, mogelijkheden voor sport, ontmoeting, faciliteiten voor jongeren. Het aangepaste plan kan na raadpleging van betrokkenen en belanghebbenden, in het voorjaar van 2019 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  Voor het oostelijke deel wil het college samen met de NS Stations of de nieuwe terreineigenaar een nieuw plan uitwerken met meer woningen, kantoren en nieuwe mobiliteitsconcepten. Het college nodigt betrokkenen en belanghebbenden uit om hierover mee te denken.

COMMUNICATIE, SAMENWERKEN EN STARTEN VOOR DE START

Bij de planvorming zijn de volgende partijen betrokken: NS Stations, Imoss en H+N+S, maatschappelijke organisaties in het gebied (vereniging Duurzaam Soesterkwartier, Het Groene Spoor Siësta en de Woonwerkplaats), eigenaren en gebruikers van gebouwen op de Wagenwerkplaats (Kleine Regie, Gebruikersvereniging, Railinfra), participanten (CPO Soesterhof), SGLA en omwonenden van het Soesterkwartier en de Barchman Wuytierslaan en andere belangstellenden. Deze partijen worden opnieuw uitgenodigd om mee te denken over de kleinere wijzigingen in het plan voor het westelijk en middengedeelte van de Wagenwerkplaats en de uit te werken kaders voor deel Oost. Voor het nieuwe plan voor deel Oost beginnen we met “Starten voor de Start”. VERVOLGSTAPPEN Het te wijzigen Masterplan wordt eerst besproken met de stakeholders, de gebruikers en omwonenden van de Wagenwerkplaats alvorens het aan uw raad ter vaststelling wordt aangeboden.

  • januari 2019: in gesprek met de stakeholders en omwonenden over het Masterplan

  • februari 2019: informatiebijeenkomsten en activiteiten voor alle geïnteresseerden

  • maart/april 2019: besluitvorming vaststelling Masterplan

Na de vaststelling van het Masterplan door uw raad wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt en het plan voor deel Oost uitgewerkt.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester…

 

Met dank aan Joke Sickmann die voor een leesbare versie zorgde.

De redactie

KvR.