DSC_109914 juni 2016, vond de inspraak ronde plaats op het stadhuis, over het Masterplan 4 . Bestemmingsplan Wagenwerkplaats Soesterkwartier.

“De Ronde”werd deze maal gehouden in de Molendijkzaal. Gezeten ter rechterzijde van de voorzitter, “de politieke”woordvoerders/ raadsleden en aan den linkerzijde van het inspraakgebeuren, maar liefst 11 mensen die inspraaktijd hadden namens diverse organisaties en belangen. Naast de politieke vleugels, de masterplan ontwerpers Serge Vonk ( Imoss)  en Rogier de Lint ( NS).

DSC_1109De bestuurstafel, de voorzitter de hr. Roelofs en secretaris Mevr. Bongers.Geflankeerd door de Wethouder, mevrouw Kemmerling en secondante. Met nog enigszins verscholen naast Joke Sickmann, mevr. S.koet ( politiek). Opgemerkt wordt dat de publieke tribune geheel gevuld was met vele bekende gezichten.

CSC_1121Bestemmingsplan (voorbereiding besluit) Voor de Wagenwerkplaats zijn een masterplan en een startnotitie voor een bestemmingsplan opgesteld. De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor treinen, ten westen van het NS-station Amersfoort en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS heeft in de afgelopen jaren intensief samengewerkt met bewoners, gemeente, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor dit gebied. Deze plannen zijn vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats 2015-2050 en het Masterplan Wagenwerkplaats 2016. In het masterplan wordt uitgegaan van de bouw van maximaal 650 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen. Verder zijn kleine bedrijven, horeca, evenementen en sport/leisure mogelijk. Er is ook ruimte voor ‘nieuwe’ vormen van projectontwikkeling, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap. De raadsleden bespreken het masterplan, de duurzaamheidsvisie en de startnotitie bestemmingsplan. Dit is een eerste stap om de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats mogelijk te maken. De raad neemt een besluit in een van de volgende raadsvergaderingen .

Doel van deze inspraakavond, was om aan de raadsleden kenbaar te maken, dat er onder de aanwezigen, nog wel een paar bezwaren waren aan te merken op het masterplan.Een ieder kreeg 2 minuten de tijd ( mits aangevraagd) zijn zegje te doen.

Bezwaren

1: Hr.Kruft namens de rijtuigen-loods, maakt kenbaar dat de geplande bebouwing wel erg dicht op de rijtuigen-loods gepland staat. Hetgeen overlast zal geven aan zowel bewoners, als de evenementen / congressen die in de rijtuigen-loods worden gehouden. Spreker wees op de economische waarde van evenementen in de loods waar ook de stad Amersfoort van profiteert. Men pleit voor een afstand van minimaal 30 meter tussenruimte. En er is geen ruimte voor uitbreiding. De geplande bebouwing is veel te hoog en de parkeervoorzieningen te weinig.

2. Hr. Abrahams, werkgroep woon werkplaats. Complimenten voor het Masterplan. Geeft aan dat de duurzaamheidsvisie zoals in eerdere sessies is vastgelegd. Mede door de werkgroep BOW ( Bewoners Ontwikkeling Wagenwerkplaats) en Lysias . Voor de toekomst met de gesprekspartners moet dit worden opgenomen in de visie.

3: Hr. Adriaens; werkgroep Soesterhof verwijst naar de ingediende geschreven tekst. Zijn enthousiast over het masterplan. Maar het duurt te lang voor de definitieve plannen. We vieren wel een feest vandaag. Maar zoals het er nu voor staat kunnen de bouwers pas 2018 aan de slag. De huidige potentieel kopers haken nu af. Ziet graag een uitzondering- positie voor de bouwplannen van het Soesterhof

4 L.Boss Circus Wagenwerkplaats. Prijst de vele kinder-activiteiten op de Wagenwerkplaats. In het Masterplan wordt de toegangsweg dermate verlegd, dat dit een gevaarlijke situatie oplevert voor de kinderen.Stelt voor dit te wijzigen in een veilige toegang.

5 Mevr Maas van laswerk., Kleine initiatieven en duurzaamheidsvisie.Zij merkt op dat alle kleinschalige duurzaamheid’s initiatieven voor kinderen en activiteiten, niet meer zijn vermeld in het Masterplan . Wil dit verwoord zien.

6  Jochem Straver: Wagenspeelplaats is de  schakel tussen verkeerstuin en andere organisaties.  De natuurspeelplek is de enigste in het Soesterkwartier. Oproep om dit structureel in het Masterplan te verwoorden. Nu is alleen de verkeerstuin genoemd. De toekomst van de wagenspeelplaats / Verkeerstuin dient zijn inziens een plek te krijgen in het bestemmingsplan.

7 M. van der Weiden: Belangenvereniging  BW laan, Tot nu toe was er vrij uitzicht vanaf de BW laan en Asch van Wijckstraat. Men constateert echter dat er nu hoogbouw is gepland en dat niet alleen, ook de eerder geplande hoogbouw met 2 lagen is verhoogd. Er is al teveel hoogbouw wat leeg staat. Waarom deze plannen waardoor het vrije uitzicht wat er nu is, wordt beperkt.

8 Fabian Brökkelmann. Verkeerstuin. Belangrijk voor de ontwikkeling van het Soesterkwartier. In de toekomst uitbreiden. Willen eigenlijk de Wagenspeelplaats voor de toekomst waarborgen.  Hoe wordt de visie wagenspeelplaats vastgelegd.

9 Gijs Valkenhoef: Groene spoor.  Complimenten voor masterplan en doelstelling. Na een uitleg waar het Groene spoor voor staat de volgende opmerkingen. Maakt zich zorgen over groen en water.  Regenbergingssysteem/ biodiversiteit. is niet vastgesteld. Groen is niet permanent ingekapseld. Van belang is om vooraf te weten hoe je aan waterhuishouding gaat doen. Ziet dit niet omschreven in het Masterplan.

10. J. Hoolboom: Verensmederij/ .Opera gebouw. Is het niet eens met de intree vanaf Piet Mondriaan naar de werkplaats. De hoogbouw neemt veel uitzicht weg. Parkeerplaatsen beleid klopt niet. Toekomstige gebruikers mogen niet tornen aan de wens van nu.  Onderhoud en duurzaamheidsvisie. Visie stadshart, mag de wagenwerkplaats niet vergeten mee te nemen in deze toekomst visie.

11. Joke Sickmann:  ze moet improviseren en de voorzitter merkt op dat er al 30 sec. voorbij zijn.. Joke geeft een terugblik naar het verleden en toekomst. Ze was voornemens voor te lezen uit een artikel van Mira Lucassen uit 1999 ( Ledige ogen) over de toegang naar de Wagenwerkplaats. de toen vermelde “beelden”zijn er gelukkig niet gekomen. Daarnaast wilde Joke een toekomst visie geven door een artikel van Miriam Barendrecht voor te lezen. De voorzitter meende echter dat de spreektijd al ruim 3 minuten was overschreden en wilde de inspreek tijd stoppen.

DSC_1126Maar de tijd van de Kruisvaarders is nog niet voorbij en Joke haalde uit een zak, een groot stalen Anker te voorschijn waarmeer vervaarlijk werd gezwaaid. Het bleek een anker te zijn uit de voormalige portiersloge van de wagenwerkplaats. Of iemand nog wist waar de voordeur gebleven was. Tenslotte ( spreektijd of niet ) betoogde Joke voor een goede samenwerking met de nieuwe bewoners en het gevestigde Soesterkwartier. En de belangenvereniging  Berg mag natuurlijk ook mee doen.

DSC_1102Na deze inspreek ronde, kregen de raadsleden de gelegenheid vragen te stellen aan “de overzijde”.Op enkele onderwerpen werden nadere vragen gesteld. Zoals aan de rijtuigen-loods over de bebouwing en belangen. Het Soesterhof werd nader bevraagd over het wel en wee van de plannen. het Groene Spoor over de waterhuishouding.

Hierna konden de Politici met elkaar in debat gaan. Ook Wethouder Kemmerling kon een aantal vragen beantwoorden. Zo ook de vertegenwoordigers van NS en Imoss.

Enige steekhoudende argumenten van de SP om naar, nog een inspraakronde te gaan, zal het waarschijnlijk niet halen.

Toegezegd is dat de raadsleden schriftelijke vragen kunnen stellen en t.z.t. amendementen kunnen indienen.

Naar verwacht zal het college ( na wat aanpassingen ) het Masterplan gaan behandelen naar een voorbereiding besluit.

Verslag/foto Karel van Rooy

Foto;s