Op 19 december 2016, werd naar aanleiding van het wederom in gebruik nemen van een gedeelte van het emplacement en Hoofdgebouw door NS een nieuwe aangepaste visie ontwikkeld. De presentatie toen gedaan werd gaande de tijd, verbeterd en aangevuld.

Zo werden concrete plannen gemaakt voor de bouw van een cultureel centrum, sportfaciliteiten en aanleg van fiets en wandelpaden. Het aantal woningen wat in de toekomst gepland stond, werd verdeeld over het nieuwe ontwerp. 650 woningen zijn in de plannen op genomen. ( Zie verslag van 19 december 2016.)

4 maart jongst leden, werd duidelijk hoe de samenwerkende partijen  tot een nieuwe ontwikkeling van het terrein zijn gekomen.

Heden 27 maart 2017, was de presentatie van de nieuwe opzet Masterplan ( 6) . Een 100 tal belangstellende werd tussen 19.00 en 19.30 uur welkom geheten in het Oude Magazijn op de Wagenwerkplaats. De inmiddels bekende gezichten van NS stations en Imoss t.w Rogier de LInt en Serge Vonk ontvouwden de gevolgde werkwijze, de wijzigingen t.o.v. 19 december en de verdere voortgang. De schetsen en overzichten lagen reeds uitgespreid op tafels.

Rogier, de Lint, gaf kortheidshalve een terugblik naar de reden, oorzaak en gevolg. “Het was een tijd stil geweest na 19 december 2016”, merkte hij op. Maar nu, werd wat hen betreft de laatste bijeenkomst “Masterplan” gehouden. Mits er nog bezwaren en andere structurele wijzigingen komen, is het nu te presenteren plan het uitgangspunt. Ten opzichte van de eerdere presentatie zijn er een paar wijzigingen, maar de gedane voorstellen toen, zijn nog steeds actueel. De plannen voor het Soesterhof zijn in een definitieve fase. Het buurthuis Palm/Hulststraat, maakt nog steeds deel uit van de geplande voorzieningen. Het zicht op de sporen is gehandhaafd en de gebruikersvereniging Wagenwerkplaats is een gedreven gesprekspartner, daar er inmiddels zo,n 300 mensen hun werkplek hebben gevonden bij de gevestigde bedrijven

Serge Vonk, nam hierna het stokje over. Een vergelijking werd gemaakt ten aanzien van de eerder gemaakte visie. De verschillende “gremia” van onderwerpen passeerden nogmaals de revue. Zoals het “voorkeursmodel” waarin vermeld de praktische zaken, zoals verkeer, fiets en wandelroute, de groenstroken. Ambitie/ beleid/ milieu . Een toekomst gericht denken van de Gemeente Amersfoort, over het creëren van een opschuivend centrum.

Opvallend is dat het Noack terrein niet meer in de planmatigheid van het masterplan is opgenomen. De gemeente Amersfoort zal hiervoor het aanspreekpunt zijn. Er bestaat uiteraard nog wel planmatige samenwerking. De eigenaar van de voormalige vleesfabriek heeft de nodige stappen reeds ondernomen. De voorheen ingetekende bebouwing zal opnieuw worden bezien en is niet in deze presentatie opgenomen. De aan te leggen weg, ter ontsluiting van het nieuwe gebied is nog onderwerp van discussie. Mogelijkerwijs zal deze aanvangen bij de spoorwegovergang .

Bebouwing: Om de 650 woningen een plek te geven, zijn het aantal woonlagen van de nieuwbouw aangepast. De hoogste woonlaag, aan de spoorzijde wordt 8 verdiepingen en geld ook als geluidsbarrière. Gewijzigd is de woonvorm. 25 % grondgebonden; 75 % appartementen , waarvan 30% Sociale woningbouw. ( het was 50-50-30 )

Verkeer: Het opknippen van de verkeersstroom blijft een voorgesteld plan. Nieuw zijn de afzonderlijke wandel- en fietsroutes. Zo zal de Piet Mondriaanlaan worden omgelegd daar waar nu de geluidswal ligt. Het middenterrein, waar zich de monumentale gebouwen bevinden, wordt alleen toegankelijk via de Soesterweg en het Soesterhof, zal zijn instroom krijgen vanaf de Plataan zijde.

Voorstellen: Het DLC restaurant te verplaatsen naar de kop van het hoofdgebouw, alsmede de Wagenspeelplaats. Op de vrijgekomen ruimte, kan dan een nieuw cultureel centrum komen, waarin Per Expressie en de verkeerstuin onderdak krijgen.

Milieu: Ruim aandacht voor het waterbeheer/ groen en duurzaamheid. Auto’s zullen inpandig hun plek moeten krijgen en niet langs de straat. Op enkele plaatsen is bekend dat de bodem is verontreinigd. Aangegeven is waar deze zich bevinden en welke maatregelen men gaat nemen. Nu geld het “credo” afblijven dat kan het geen kwaad.

Soesterhof: Het masterplan voorziet verder niet in de ontwikkeling van dit gedeelte. Dit doet de vereniging Soesterhof inmiddels zelf en het ontwerp van de Duurzaamheidswoningen ( 40)  waren aanwezig. Ook enige leden met een koop optie toonde veel belangstelling voor al hetgeen wat deze avond werd besproken. Er is nog een gesprek gaande over het aantal Sociale huurwoningen en het gebruik van de centrale midden tuin.

Bij de verschillende tafels met onderwerpen en schetsen, werd nog lang doorgepraat. Vermeld mag worden dat gaande het proces, Imoss/ NS en H+N+S Landschapsarchitectuur er in geslaagd zijn een gedegen en doordacht “Masterplan” te presenteren.

Los van de aanvang Soesterhof, is de verwachte 1e fase in 2019 gereed.

Verslag Karel van Rooy.

Sfeer impressie.