Dinsdag 20 december, In de Raadszaal heeft het publiek voor een goede vulling van de tribunes gezorgd. Het onderwerp staat dan ook bij veel mensen hoog “op de agenda”, de vraag was dan ook of De WAR ook bij de raad zo hoog aangeschreven staat.

Om 19.00 u begon De Ronde in de raadzaal van het Stadhuis. De sprekers/ aanwezigen van buiten de raad en het college, waren; Harmen Zijp namens De WAR, de heer van Bochove – Bureau Blaauwberg, de heer Dummer – ondernemer en betrokken Amersfoorter, de heer Klaassen – Rovase, de heer van Garderen – Rovase, en de heer Poolen – Zeep Architecten.

Als eerste gaf de voorzitter – de heer Hunink, het woord aan Harmen Zijp. Hoe -, en waarom het met De WAR begon 14 jaar geleden had alles te maken met kunstenaars die hun eigen broek op moesten houden.

Een burgerinitiatief, veel innovatie, crowdfunding, experimenten, onderzoeken, studie en lezingen later staat De WAR internationaal op de kaart. Met een zelfstandigheid waar menig cultureel en of wetenschappelijk bureau een puntje aan kan zuigen, staan ze nu op het punt van: “buigen of barsten” althans zo lijkt het op z’n minst.

Rovase mocht als tweede aan het woord, bij monde van de heer Klaassen. Er was meerdere keren een voorstel gedaan richting De WAR, maar helaas werd er geen akkoord bereikt, aldus de heer Klaassen. Het grotere aantal vierkante meters, de kwalitatief betere ruimte met, onder andere airconditioning, de rekbaarheid van de huurtermijn, en dat alles tegen een “onder de marktwaarde” huurprijs, het mocht niet tot een overeenkomst leiden.

De heer van Koningsveld (CDA) vroeg waar het op stuk is gelopen. De heer ZIJP gaf aan dat, behalve dat de huur bijna twee keer zoveel zou worden dan de huidige huurprijs, er ook om andere redenen niet akkoord gegaan kon worden. Een van de redenen die genoemd werd, alleen al de stadsboeren hebben ongeveer 10 jaar nodig om van start te kunnen. Een andere reden bevond zich in de verschillende denkwijzes, aan een broedplaats kan geen verdien model gehangen worden, tegen dat een investeerder in vastgoed daar niet buiten kan.

Het idee om in plaats van de verkoop, erfpacht in te stellen werd door de heer Combé afgewezen. Het zou resulteren in te hoge onderhoudskosten van het W. J. complex, kosten die op het bordje van de gemeente zouden komen te liggen. De uiteenzetting over de onderhoudskosten en de miljoenen die dat zou gaan kosten, klonken voor de leek aannemelijk.

De heer Mulder (Actief) veegde de argumenten van de heer Combé echter zonder meer van tafel omdat er juridisch de mogelijkheid is om de eigenaarslasten over te hevelen naar de huurder (pachter). Ook de heer Zijp had qua kosten van het – deels achterstallig – onderhoud, heel andere “prijskaartjes” dan de heer Combé noemde. Al zal dit deels te verklaren zijn door het verschil in “van boven af” en/ of “van onderop”.

De maatschappelijke waarde van De WAR werd uiteengezet door de heer Bochove, van Bureau Blauwberg. De WAR is uniek, het zette Amersfoort wereldwijd op de kaart als Kennisstad in de tweede categorie (de steden als, onder andere; Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen etc vallen in de 1ste categorie).

Na het overigens gloedvolle betoog van dhr Bochove, was het even heel stil en leken er toch enkele van de bestuurders zich achter de oren te krabben.

Op de vraag of medehuurders willen blijven of weggaan, luidde het antwoord als volgt: “Mede huurders in het huidige WJ complex willen ook blijven, sterker nog, er is door het verdwijnen van “niet verdienmodel afhankelijke” panden, zoals in De Nieuwe Stad en de Noack een wachtlijst voor ruimte bij De WAR”.

De mix van belangrijke zaken als; kunst, cultuur, wetenschap, innovatie, zelfredzaamheid, crowdfunding, stadsboeren, en participatie maakt De WAR uniek in z’n soort. Elders in het land zijn dergelijke projecten gesneuveld onder druk van verdienmodellen.

Hangt De WAR vast aan de Eem? Nee, was het antwoord van de heer Zijp, maar wat wel noodzakelijk is voor het slagen, is een plek die voor de lange termijn geschikt is en flexibel qua binnen-, en buitenruimte om de broedplaats functie goed tot z’n recht te kunnen doen komen voor jaren en jaren.

Vanwege het maatschappelijk belang, en de vraag of het verkoopproces gestopt moet gaan worden, werd er op initiatief van de heer van Koningsveld, een overleg met partij-woordvoerders gevoerd in aansluiting op De Ronde.

De uitkomst van het overleg leverde op dat de gemeente in de persoon van wethouder Buijtelaar nu een inspanningsverplichting heeft om een nieuwe locatie te vinden voor De WAR.

Wordt vervolgd.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk