Doelstellingen Buurtbudget.
De saamhorigheid in de wijk bevorderen door middel van het financieel ondersteunen van bewonersinitiatieven.
Betrokkenheid van bewoners en buurt verhogen.
De leefbaarheid in de wijk te verhogen door bewonersinitiatieven in de openbare ruimte te onderzoeken op uitvoerbaarheid (gemeente) en financieel uit te kunnen voeren middels buurtbudget.

Wie kan buurtbudget aanvragen?
Iedereen kan buurtbudget aanvragen. Het project of de uitvoering dient in dit geval wel bewoners van het Soesterkwartier ten goede te komen en er dient een evenredig draagvlak onder de inwoners van het Soesterkwartier te zijn.

En dit het aanvraag formulier