Puntenburg 20 december 2017. De bewonerscommissie rondom Puntenburg, houd voor de 4e keer zijn algemene jaarvergadering. Goed te zien dat een bewonersgroep, zich vereniging heeft en de belangen van zovelen behartigd.

De bewonerscommissie zag zich genoodzaakt op te splitsen in 2 afzonderlijke bestuursvormen, met een eigen begroting en verantwoording. Dit doordat de Alliantie een stevige vinger heeft in de pap, wat heet de exploitatie van de Vijverzaal. Daarmee doelend op het commerciële aspect wat niet is toegestaan.

De commissie bestaat sinds heden uit het bewoners gedeelte, die de dagelijkse “beheers”zaken regelt en de commissie activiteiten, die zorg voor de nodige avonden met muziek en cultuur.En wel op niet commerciële basis.

Inhoudende dat er alleen “gratis”activiteiten voor bewoners worden aangeboden. Uitzondering worden verleend aan grootschalige activiteiten zoals de Line-dansavonden en Country, of Muziek optredens van artiesten. waarbij bewoners, wel introducee’s mee kunnen nemen.

Het toeziend oog van dit geheel ligt bij Liesbeth Dekker van de Alliantie, die gedurende de vergadering een aantal malen de dingen verklaarde waarom er geen alcohol wordt geschonken tijdens de normale avonden, waar geen activiteit is.

Gert van de Wolf, voorzitter van de bewonerscommissie, memoreerde in zijn opening een aantal zaken. Onder andere het vertrek van Manie ter Wal, wat een groot gat sloeg in de club. Manie was de motor achter de diverse activiteiten,zowel als organisator, uitvoerder en afhandelaar, een duizendpoot die node gemist wordt. Gaande de vergadering meldde Ben Buinsma zich als mogelijke vervanger.

Uiteraard werd stil gestaan bij de afgelopen periode, met een aantal probleem inwoners. Deze problemen zijn op dit moment opgelost en de bedoelde persoon(en) heeft (hebben) een wijkverbod gekregen en dus geen toegang meer tot Puntenburg. De rust is weergekeerd .

Voorzitter benoemde het aantal zaken die door de commissie zijn afgehandeld, ten behoeve van het algemeen belang. In de financiële  rapportage werd nog eens aangegeven wat dat heet gekost met het plaatje baten en lasten. Afzonderlijk werd dan voor de 1e maal de activiteiten als zelfstandig orgaan genoemd. De zaken die zij geregeld hebben en ook de kosten en baten. Het uiteindelijk resultaat van de bewonerscommissie is een positief saldo van 2700.00 euro.

Men is hard aan het sparen voor de datum 1-12-2020, waar Puntenburg 25 jaar bestaat.

Nieuwe leden in de commissie. Een zucht van verlichting toen na een paar maal het dringend verzoek te hebben gedaan,zich bewoners meldde. Karin Pels, en Fraukje ( was al actief), Cor van Rooy en Ben Buisman, werden voor 3 jaar benoemd. Ben wordt de plaatsvervangend voorzitter. Van de zijde van de dissidente-tafel, meldde zich na enige aandringen Cas.

De rondvraag, wordt hier letterlijk weergegeven.

Rondvraag

1.Fraukje: Er is steeds vraag, tijdens de koffie momenten of er ook een drankje geschonken mag worden.Deze materie is ook van toepassing op andere openingstijden en activiteiten, dan wel de avondbezoeken van bewoners in de Vijverzaal. Van de zijde van Alliantie wordt toch gewezen op de “drank en Horecawet” het is dus niet toegestaan, tenzij. Dat “tenzij” is dan tijdens “besloten”avonden waarbij geen “vreemden”zich kunnen voegen aan de bar. Een reglement van orde zal door de commissie worden opgemaakt. Ook hoe e.e.a. financieel geregeld zal zijn.

2.De berging aan de Dollardstraat staat vol. Er blijken scoots te staan van overleden mensen die dus ruimte in-beslag nemen. Een ander feit is dat er bewoners uitwijken naar de berging van de IJsselstraat, gezien de bezetting elders. Liesbeth Dekker gaat op onderzoek uit. Ook het aan- elkaar rijgen van voertuigen is een doorn in het oog van bewoners. Kees en Kees, met Alliantie nemen maatregelen.

3. Losse en vieze tegels in de flat. Op 7 en 11 ( of overal) liggen kapotte/vieze tegels als vloerbedekking. Ondanks dat het nog niet de tijd is om de vloerbedekking te vervangen, zal Alliantie toch kijken of er wat aan te doen is.

4. Dollardstraat 1e etage. De afstap uit de voordeur is glad. Mede door de weersomstandigheden erg gevaarlijk. Alliantie, is een zaak voor de bewoners zelf, help elkaar of strooi zout. Een grote bak met zout is buiten aanwezig.

5. Wordt er politie toezicht gesteld tijdens de oudejaarsviering, ivm vuurwerk. Het antwoord is ontkennend.

Sluiting;

Gert sluit de vergadering met de woorden, “let op elkaar” laat eenzaamheid niet haar gang gaan, maar zorg mede voor de buren.

Op 11 januari wensen wij jullie graag persoonlijk de beste wensen op de nieuwjaarreceptie en met aansluitend het nieuwjaarconcert door ‘Hosanna’.

Fijne feestdagen

Karel van Rooy.