wijklogoHet WBT (Wijkbewonersteam) Soesterkwartier en de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier organiseren samen op woensdag 24 juni  een grote algemene  Wijktafel Wagenwerkplaats.  Bewoners van het Soesterkwartier, gebruikers van de Wagenwerkplaats, maar ook de buren van de Wagenwerkplaats die aan de Barchman Wuytierslaan en omgeving wonen (dus aan de andere kant van het spoor) zijn uitgenodigd.  De thema’s van deze Wijktafel zijn: (a) Hoe staat het in onze buurt met de veiligheid vanwege het spoor; (b) Het verslag van de Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats 2015-2050  die onlangs op initiatief van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is opgesteld. De Wijktafel wordt gehouden op de Wagenwerkplaats in de Verkeerstuin van 20.00 tot circa 22.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Masterplan Wagenwerkplaats

Uit de recent verschenen Nieuwsbrief van de Wagenwerkplaats.

Er zijn plannen om de Wagenwerkplaats te Amersfoort een nieuwe bestemming te geven. Gedacht wordt aan het bouwen van nieuwe woningen en stedelijke voorzieningen (zoals kantoren en kleine bedrijfjes). Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Ter voorbereiding op dit bestemmingsplan hebben de gemeente Amersfoort en de NS de handen ineen geslagen om een masterplan voor het gebied op te stellen. De NS heeft hiervoor opdracht gegeven aan IMOSS bureau voor stedebouw b.v. Om tot een actueel en volledig masterplan te komen zijn veel analyses, onderzoeken en gesprekken nodig.

Hiermee kunnen IMOSS en H+N+S een masterplan opstellen dat praktisch is in gebruik én dat als onderbouwing voor het bestemmingsplan kan dienen. Ter voorbereiding op het masterplan zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor gebruikers en belanghebbenden om te bespreken wat er wenselijk en nodig is op de Wagenwerkplaats.

Knipsel

Stadslab / campus  /ecoforest  / wonen 500 woningen of  900 woningen

Stand van zaken – Voorkeurs scenario Tijdens de tweede bijeenkomst op 18 februari j.l. voor gebruikers en belanghebbenden zijn drie scenario’s besproken: stadslab, campus en ecoforest. Op basis van …. aan een voorkeursscenario. Het proces tot het opstellen van het voorkeursscenario is helaas vertraagd. Dit komt voornamelijk door een nieuwe vergunningsaanvraag van ProRail, die nodig is in verband met de externe veiligheid. Externe veiligheid gaat over risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. ProRail vervoert soms gevaarlijke stoffen over het spoor en over het rangeerterrein bij de Wagenwerkplaats. Zij moet hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente. Daarbij heeft de gemeente met ProRail afgesproken dat rekening wordt gehouden met de bouw van 500 woningen en extra ruimte voor kantoren en bedrijvigheid. De verwachting is dat ProRail de vergunningsaanvraag begin augustus heeftafgerond en gaat indienen bij de gemeente. Naast het onderwerp externe veiligheid is in de afgelopen maanden onderzoek gedaan op het gebied van bodem,geluid, verkeer, water, flora en fauna, etc. Veel onderzoek is nu afgerond en de belangrijkste conclusies zijn bekend. Een paar onderzoeken zijn nog niet afgerond. Dit is onder zoek naar geluid, verkeer en water.

Geluid :

Wagenwerkplaats. Daarom wordt er onderzocht of er een geluidsscherm geplaatst kan worden en waar dat het beste past. Er zijn drie opties: een geluidsvoorziening langs het doorgaande spoor midden op het terrein van ProRail, op het terrein aan de rand van het plangebied of het wordt opgelost in de bebouwing (hetgeen niet de voorkeur heeft). Nader onderzoek en gesprekken met zowel ProRail als NS Stations zijn nodig om hierover een besluit te nemen. en H+N+S Landschapsarchitecten, beide gevestigd op de Wagenwerkplaats

Knipsel22

Verkeer :

Naast het geluidsonderzoek is aanvullend onderzoek, en zijn gesprekken nodig voor de ontsluiting aan de westzijde van het plangebied. Als er wordt gekozen voor een scenario met veel extra woningen en andere stedelijke voorzieningen, is een goede verkeersontsluiting ten westen van het gebied wenselijk, zodat niet iedereen door het Soesterkwartier hoeft te rijden om bij de Wagenwerkplaats te komen.

Onderzoek naar en overleg over de mogelijkheden van de westelijke verkeersontsluiting lopen momenteel.

Water:

Berging en infiltratie van regenwater in de bodem, in plaats van het afvoeren via het riool, is vanuit duurzaamheid een belangrijk onderwerp voor het masterplan. Er wordt onderzoek gedaan hoeveel ruimte hiervoor nodig is, of het mogelijk is, en hoe de afwatering eruit kan komen te zien. Hier ligt een belangrijke koppeling met de duurzaamheidsvisie, die in de afgelopen maanden voor de Wagenwerkplaats is opgesteld. Deze is voortgekomen uit de Duurzaamheidsdagen van oktober 2014. De visie zal als input voor het masterplan en het nieuwe bestemmingsplan dienen. Op 24 juni a.s. wordt de visie gepresenteerd aan de bewoners en betrokkenen. Omdat alle bovengenoemde onderwerpen van invloed zijn op de uitwerking van het voorkeursscenario is besloten de derde bijeenkomst met betrokkenen en belangstellenden uit te stellen tot na de zomervakantie. Het schema hierboven geeft weer hoe de planning voor de afronding van het masterplan er uit ziet. | Wilt u meer weten over het Masterplan Wagenwerkplaats? Surf dan naar de website wagenwerkplaats.eu of stuur een mail naar masterplan@imoss.nl