De gemeente wil de stralingsintensiteit van de UMTS zendmasten aan de Elly Takmastraat en de Sportlaan en de mogelijke gezondheidseffecten bij omwonenden niet monitoren. Volgens B en W is dat in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Uit metingen die daarvoor worden uitgevoerd, blijkt volgens de gemeente dat de waarden steeds ver onder de toegestane norm blijven.

,,Vanuit gezondheidsoogpunt is er op dit moment geen aanleiding om plaatsing van zendmasten te ontraden. Voor zover voor het plaatsen van een antennemast een omgevingsvergunning vereist is, zullen wij actief de omwonenden daarover informeren, dan wel de provider verzoeken om die communicatie daarover voor zijn rekening te nemen.” Dat schrijft het college van B en W in beantwoording op vragen van de SP. De partij had vragen gesteld over de effecten van de gezondheidsrisico’s van mobiele telefonie, UMTS-masten en WIFI. Aanleiding daarvoor was de start van de bouw van de UMTS-mast bij de Elly Takmastraat.

Volgens de SP zijn er in Amersfoort ook inwoners die vinden dat zij last hebben van stralingseffecten van mobiele telefonie, UMTS-masten en WIFI. ,,Sommigen zien zich genoodzaakt hun huis te verlaten vanwege de ligging. Anderen ervaren in ziekenhuizen dusdanige klachten dat zij niet meer in ziekenhuizen kunnen verblijven. Ook zijn er inwoners die een WIFI-omgeving, zoals binnenkort De Hof, mijden”, schrijft de SP in een toelichting.
Bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) hebben zich in 2012 twee Amersfoorters gemeld met klachten die ze in verband brengen met straling. ,,Het is ons niet bekend hoeveel personen hiervan aangeven fysieke klachten te hebben”, antwoorden B en W. ,,Dit geeft slechts een indicatie, want niet alle mensen zullen zich melden bij de GGD.”

Voor de GGD is er volgens het college op dit moment onvoldoende reden om de plaatsen van GSM- en UMTS-antennes in bijvoorbeeld een woonwijk vanuit gezondheidskundig oogpunt af te raden. Landelijk beleid vormt voor de gemeente het uitgangspunt bij het bepalen of mobiele telefonie, UMTS en WIFI schadelijk zijn. B en W willen daar niet niet zelf onderzoek naar doen. ,,In Nederland worden de uitkomsten van nieuw (internationaal) onderzoek nauwlettend gevolgd door de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad beoordeelt de kwaliteit van nieuw wetenschappelijk onderzoek, om te bepalen of het standpunt van de Rijksoverheid zou moeten worden bijgesteld.”

Het college wil ook geen maatregelen nemen om verdere uitbreiding van UMTS-masten te stoppen. B en W merken op dat zenders en antennes vergunningsvrij op de mast worden geplaatst. De gemeente heeft daarin geen rol. De gemeentelijke verantwoordelijkheid bij de plaatsing van UMTS-masten zou vooral beperkt zijn tot de ruimtelijke aspecten. ,,Daarbij worden afstanden tot omliggende woningen en andere gevoelige bestemming, uit zorgvuldigheid meegewogen. Op gebouwen kunnen antennes, binnen de daarvoor geldende kaders als hoogte van de antenne ed., vergunningsvrij geplaatst worden en heeft de gemeente daarover geen zeggenschap.”

Bron: www.destadamersfoort.nl

Noot van de redactie: Het onderwerp gaat alle wijken en hun bewoners aan.