SRO en de loodgieter die in oktober 2007 de werkzaamheden aan de Elleboogkerk uitvoerden, worden door verzekeraars van het Armando Museum voor een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro aansprakelijk gesteld. Ook de gemeente Amersfoort loopt financiële risico’s. Als de claim wordt toegewezen, is afgesproken dat Amersfoort de gemeente Haarlem – ook voor 50 procent aandeelhouder in de SRO – moet compenseren.

Op donderdag 20 september wordt voor de Rechtbank Utrecht een mondelinge behandeling van de zaak gehouden. Het is aan de rechtbank om te bepalen in hoeverre SRO aansprakelijk is voor de gevolgen van de brand in de Elleboogkerk. Daarbij raakte de kerk en naastgelegen pand ernstig beschadigd en werd een deel van de collectie van het Armando Museum verwoest. Pas als bekend is hoe de eventuele schadevergoeding die SRO moet betalen moet worden opgevangen door SRO en haar verzekeraars, wordt duidelijk wat de financiële gevolgen van de claim zijn voor SRO. Het college van B en W schrijft in een raadsinformatiebrief ‘vooralsnog geen reden te hebben aan te nemen dat de claim een bedreiging vormt voor de continuïteit van het bedrijf SRO’.

De gemeente Amersfoort is als aandeelhouder geen directe partij bij deze juridische procedure. SRO laat zich bijstaan door een door haar ingeschakelde gespecialiseerde advocaat. De gemeente Amersfoort is als aandeelhouder niet aansprakelijk voor schulden van SRO. Als aandeelhouder loopt de gemeente wel het risico dat het bedrijf minder waard wordt als de rechter SRO aansprakelijk acht. Dit is het geval als de aansprakelijkheidsverzekering van SRO ontoereikend blijkt om een door de rechter bepaalde schadevergoeding te voldoen en SRO daarvoor een deel van haar eigen vermogen moet aanwenden. B en W kunnen op dit moment geen uitspraak doen over de omvang van dit risico, omdat er te veel onzekerheden zijn.

Haarlem
Per 1 januari 2008 is de gemeente Haarlem toegetreden tot de NV SRO. De brand in de Elleboogkerk dateert van vóór die datum. Er is afgesproken dat het Haarlemse deel van het vermogen niet wordt belast met eventuele schade voortvloeiend uit de brand.
Amersfoort heeft afspraken gemaakt met de gemeente Haarlem over de vrijwaring van het Haarlemse vermogen voor eventuele schade als gevolg van de claim Elleboogkerk. Concreet betekent dit dat de gemeente Amersfoort als de claim wordt toegewezen de gemeente Haarlem zal compenseren voor het eventuele verlies op haar investering als gevolg van die claim. De gemeente Haarlem heeft voor ongeveer 2 miljoen euro aan activa in de NV SRO gebracht. Daarnaast betaalt Haarlem 2 miljoen euro direct aan de gemeente Amersfoort voor de overdacht van de aandelen SRO. Amersfoort zal Haarlem ,,primair zal compenseren uit de dividenduitkeringen die SRO aan Amersfoort uitkeert. Als dit na vier boekjaren ontoereikend is, komt de restant-betaling ten laste van de gemeentelijke begroting”, aldus B en W in de raadsinformatiebrief.

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman