stadhuis (Custom)Bewoners, buurtnetwerken en organiserende instanties.

Al enige tijd zijn er in alle wijken besprekingen gaande over de invoering van een nieuw stelsel. Dit gaat over structurele veranderingen in de nu georganiseerde vorm van “bestuur” zoals dit nu is ingericht. Deze veranderingen zijn het gevolg van de financiële situatie van Amersfoort en de aangeboden oplossingen voor de komende jaren. Onder de naam Sociale Basis Infrastructuur (SBI) is er voorgaande jaren onderzoek gedaan in alle wijken naar de problematiek in de diverse sectoren. Als gevolg daarvan heeft “het stadhuis” een nieuwe wijze van werken voorgesteld.  Zie daarvoor de gemeente site onder SBI en Peilnota.

Het gevolg zal zijn dat er medio mei 2016 al de eerste maatregelen worden genomen om in 2017 van slag te kunnen met de nieuwe wijze van Netwerken en, nog belangrijker, de financiering daarvan.

Van de zijde van deze redactie worden de ontwikkelingen al enige tijd gevolgd en zijn ook de bijeenkomsten bijgewoond. In het Soesterkwartier zijn de officiële organisaties al een tijd ingelicht en bezig zich te herstructureren.  Buurtnetwerken en initiatieven nemen straks een belangrijke plaats in. Maar daar moeten wel aan een aantal factoren zijn voldaan.

Voor verdere informatie is het voor diegene die buurtinitiatieven ontwikkelen zaak onderstaand schrijven ter harte te nemen en deel te nemen aan de genoemde bijeenkomst in de Witte Vlinder ( Kruiskamp.)

De redactie zal op een later tijdstip U verder informeren over deze belangrijke materie.

Karel van Rooy.

Project Sociale Basis Infrastructuur

Beste mensen,

Het zal jullie niet zijn ontgaan.

De gemeente Amersfoort werkt hard aan een nieuwe aanpak van de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) voor de wijken van Amersfoort. Daarin wordt de verbinding geregeld tussen wat enerzijds  bewoners zelf ondernemen voor een goed en veilig leefklimaat en anderzijds de inzet van basisprofessionals die werkzaam zijn in de wijken en die geen deel uitmaken van de bestaande Wijkteams.

De nieuwe SBI-aanpak kan een belangrijke impuls geven aan (informele) bewonersinitiatieven en netwerken. Actieve wijkbewoners en professionele instellingen gaan immers in de nieuwe opzet samen wijkplannen maken die aangeven waar de aandacht en zorg naar uit dient te gaan en beslissen vervolgens hoe de beschikbare middelen (subsidiegelden) zullen worden ingezet. Hiermee vervallen per 01-01-2017 de structurele subsidies aan de bestaande instellingen.

Het mag duidelijk zijn dat deze nieuwe aanpak veel kansen biedt maar ook veel vragen oproept bij bewonersnetwerken. Reden voor project ‘Vitale wijken’ om een bijeenkomst te organiseren voor alle Amersfoortse wijken op 16 maart a.s. Naast informatie over de SBI, die zal worden verzorgd door de gemeente, zal er ruimte zijn voor gezamenlijk overleg over hoe actieve bewoners optimaal kunnen participeren binnen de nieuwe werkwijze.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst hebben we adressen van bewonersnetwerken verzameld. Omdat het veelal informele initiatieven betreft, vragen we jullie deze uitnodiging in jullie wijk te delen, en ons adressenbestand zoveel mogelijk aan te vullen. Het gaat daarbij om initiatieven die een aantoonbare bijdrage leveren aan het leefklimaat in straten, buurten en wijken, om initiatieven die gericht zijn op ontmoeten, informeren en ondersteunen.

Graag verwelkomen wij jullie op woensdag 16 maart om 19.00 uur in de Witte Vlinder, Van Galenstraat 30. De bijeenkomst, die zal duren tot 21.30 uur, wordt geleid door de mensen van project ‘Vitale wijken’. In verband met de organisatie is opgave van deelname noodzakelijk: burennetwerkschothorst@gmail.com .

Alleen bewoners zijn welkom! De bijeenkomst is dus niet bedoeld voor professionele instellingen/organisaties. De toegang en de koffie/thee/catering zijn gratis.

Aan de SBI-bijeenkomst gaat de tweede bijeenkomst van de ‘Digitale wijken’ vooraf, die duurt van 17.00 -18.30 uur. Voor deze bijeenkomst krijgt u separaat een uitnodiging. Als u ook de bijeenkomst ‘Digitale wijken’ wilt bijwonen, vermeldt u dat dan bij uw aanmelding. Voor bewoners die aan beide bijeenkomsten deelnemen worden broodjes geregeld.

Graag tot ziens op woensdag 16 maart.

Met vriendelijke groet,

 

Project ‘Vitale wijken’

Ria Roelofs

Christien Vijlbrief

Daan Vosskuhler