Extra bericht in vervolg op nieuwsbrief (167)              

In nieuwsbrief 167 stuurde ik u al bericht over de hoorzitting en de besloten raadsbijeenkomst Westelijke ontsluiting a.s. dinsdagavond. Aangezien er daarna weer nieuwe berichten over dit onderwerp zijn verschenen volgt nu een extra nieuwsbrief over dit onderwerp.  Alles meteen nog eens op een rijtje. 

Wat vooraf is gegaan

Op dinsdag avond 6 november is er een ronde geweest waarin gesproken is over nieuwe feiten. Diezelfde avond zijn er twee motie’s aan de orde geweest. Beide moties zijn toen afgewezen

  1. MOTIE De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: 1. De gemeentelijke Verkeersplannen, met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting, reeds sinds 1998, zijn gebaseerd op onjuiste en onvolledige informatie. Waardoor Nut en Noodzaak niet helder zijn 2. Het voortzetten van dit project, volgens velen, Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen zou zijn. 3. Het voortzetten van dit project de Gemeenteraad financieel in de Fuik laat zwemmen door onvoorziene extra kosten, zoals stijgende bouwkosten en een zeer complexe bodemsamenstelling vol met gigantisch grote kiezels.

Draagt het college op: (voorlopig) te Stoppen met de verdere Uitvoering van de Westelijke Ontsluiting Ralph Langendam Hans van Wegen BPA BPA

  1. MOTIE Laat de feiten over WO toetsen Amersfoort, 6 november 2018

Raadsvoorstel: Afwijzing verzoek om bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting te herzien (artikel 3.9 Wro) De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: a. De Westelijke Ontsluiting zal worden aangelegd op basis van de feiten en argumenten die door het college zijn aangedragen. b. Op 6 november 2018 de Stichting Groen in Amersfoort tijdens De Ronde onderbouwde feiten heeft gepresenteerd aan de raad die duidelijk afwijken van de feiten die het college heeft gepresenteerd. c. Dat het verstandig is om onderbouwde feiten onafhankelijk te laten toetsen op deugdelijkheid. d. De doorstroming een cruciaal onderdeel is geweest bij de besluitvorming over de westelijke ontsluiting. verzoekt de griffier namens de raad:

  1. Op basis van de informatie in De Ronde én de overwegingen van het college, de door Groen in Amersfoort aangedragen feiten te laten toetsen door een specialist die niet eerder bij het dossier Westelijke Ontsluiting betrokken is geweest.
  2. De raad over de uitkomsten van deze toetsing te informeren. verzoek het college:
  3. De resultaten van de toetsing mee te wegen in het door de raad te nemen besluit op de aanvraag van de herziening bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting. 4. De verleende kapvergunning voorlopig aan te houden en dit te publiceren, totdat de resultaten van de toetsing bekend zijn. Rob Molenkamp Menno Fousert SP Amersfoort2014

Van deze ronde en de behandeling van de moties is onlangs op de Stadsbron een videoverslag verschenen: 

6 december Video verslag door Rob Lampe   De verkeersmodellen kloppen, maar de realiteit wijkt af!                                                                                        

                  http://www.destadsbron.nl/nl/Ronde_Verkeersmodellen.

Bericht over Dassenburcht in het AD

https://www.ad.nl/amersfoor/gemeente-doet-onderzoek-naar-dassenburcht-op-trace-westelijke-rondweg~aa9d0df5/ 

maandag   10 december  Bijeenkomst bezwaarmakers kapvergunning Westelijke ontsluiting

Deze hoorzitting vindt plaats:

  • op maandag 10 december
  • van 16.15-17.30
  • in het gemeentehuis.

Individuele bezwaarmakers is verzocht om een statement voor te bereiden van max. 1 minuut

(vanuit het principe dat iedere bezwaarmaker van zich zou moeten laten horen én gezien de beperkt beschikbare tijd per bezwaarmaker).

                dinsdag  11 december    Openbare Ronde Westelijke Ontsluiting

Financiële budgetraming Westelijke Ontsluiting in relatie tot de raadsopdracht second opinion en proces om te komen tot de raming .

Zie de bijlagen: https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/466409/De%20Ronde%20%20%20%20%20%20%20%20%2011-12-2018

(Inspreken niet mogelijk, reden van aanbieding: Na de openbaarmaking van delen van de geheim verklaarde documenten heeft Amersfoort2014 verzocht om een bespreking van het proces om te komen tot de financiële raming. De PvdA heeft verzocht om Raadsinformatiebrief 2018-106 te bespreken en er verduidelijkende vragen over te stellen.

dinsdag  11 december     Besloten raadsbijeenkomst Westelijke ontsluiting – meer informatie:

https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/466409/De%20Ronde%20%20%20%20%20%20%20%20%2011-12-2018                                           

https://www.petities24.com/nee-tegen-westelijke-ontsluiting

          Joke Sickmann 

DE LAATSTE BERICHTEN OP DE STADSBRON   www.destadsbron.nl