Graag ondersteun ik met deze extra nieuwsbrief de oproep van de Stichting Amersfoort Groen om in belang van het behoud van het groen-in-amersfoort met zijn allen – wie het aangaat – naar het Raadhuis te gaan en door uw aanwezigheid daar blijk ervan te geven dat veel burgers van Amersfoort het niet nodig vinden dat er bomen voor onderzoek van de rondweg worden gekapt .  Er is deze avond geen gelegenheid om in te spreken. 

dinsdag              9   oktober 2018 19.00 uur           Ronde gemeenteraad over o.a. de bomenkap

https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/466393/De%20Ronde%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-10-2018

Het Soesterkwartier maakt zich zorgen over de plannen m.b.t. de bomenkap.

Uit de planning volgens de berichtgeving van de gemeente

 • De financiële raming van het integraal ontwerp van de Westelijke ontsluiting is naar verwachting in week 39 of 40 gereed. Deze raming wordt ter beschikking gesteld aan de onderzoekers van de second opinion.
 • Dinsdag 9 oktober is er een ronde over o.a. de bomenkap. Wilt u dit volgen, zie: https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/466393/De%20Ronde%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-10-2018
 •  De raad wordt over de financiële raming en uitkomsten van de second opinion geïnformeerd, waarschijnlijk in de tweede helft van oktober.
 • Het presidium bepaalt wanneer de bespreking raming en second opinion in een (besloten) Ronde worden geagendeerd. Het college heeft verzocht om deze vergadering vóór 1 november te laten plaatsvinden.
 •  De bomenkap start nadat de raad het gesprek heeft kunnen voeren over de financiële raming en de second opinion. Het college geeft pas opdracht voor de bomenkap als is gebleken dat de aanleg van de Westelijke ontsluiting binnen budget kan worden uitgevoerd. Past dat niet, dan zal versobering van het project plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van het schrappen van fietsvoorzieningen of groencompensatie.
 • De bomenkap zal circa vier maanden in beslag nemen en voor het broedseizoen worden afgerond (ongeveer half maart). Indicatie van de planning van civieltechnische werkzaamheden, onder voorbehoud van bovengenoemde voorwaarden: Begin november
 • Opdracht aan aannemer voor bomenkap, na bespreking financiële raming en second opinion in de raad December-maart Nader onderzoek niet-gesprongen explosieven, archeologie en sonderingen
 • december Start gestuurde boringen t.b.v. aanleg kabels/leidingen/data
 • Begin 2019 Start vooraanleg kabels/leidingen door nutsbeheerders Uiterlijk maart 2019 Afronding bomenkap (voor start broedseizoen)
 • Voorjaar 2019 Start aanbesteding project Westelijke ontsluiting
 • Begin 2020 Gunning project Westelijke ontsluiting.

  

                                                                                    https://www.groeninamersfoort.nl/

Joke Sickmann.