beeldmerk wijkwebsiteOp naar de miljoen werd vorig jaar gekscherend gezegd.. Wel het lag niet aan ons, maar aan U als lezers en bezoekers van deze website. Maar vandaag 12 december 2016 zijn we er al weer ruim overheen. Ergens vanmiddag werd de grens van 1 miljoen bezoekers gepasseerd. Onderstaand treft U het jaarverslag 2016 aan:

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 mag wel een “ultieme” wervelwind in het Soesterkwartier genoemd worden. Vanaf begin januari 2016 tot aan 31 december 2016 was en is de redactie “volgeboekt.

Gestart met 35 activiteiten in januari, gevolgd door 53 in februari. De werkwijze van 2015 bleef zich uitbreiden en de populariteit van de wijkwebsite steeg gestaag. Gaande in deze activiteiten werden er diverse bijeenkomsten bezocht. Als toehoorder, belanghebbende of schrijvende pers. De settings van de invoering Sociale Basis Infrastructuur(te noemen SBI) namen een groot deel van de tijd in beslag: SBI; Vitale; Digitale en boven-wijkse zaken. In totaal werden gedurende dit jaar 23 maal een verwante vergadering bijgewoond, meestal door de twee redactieleden en soms alleen. Los van deze “Overheids”materie, werd de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats (Masterplan) en de omzetting naar een voorlopig bestemmingsplan, nauwlettend gevolgd. Een ander wijkbelang, de invoering van de West-tangent en het kappen van 3000 bomen aan onze Wijkzijde, was eveneens onderwerp van diverse verslagleggingen. Een en ander is nog steeds actueel, door procedures bij de Raad van Staten. En het terug claimen van Prorail van NS grond en gebouwen, tot de nodige vertragingen leidden en mogelijk een bijstelling van het bestemmingsplan Soesterkwartier. In februari 2016, verliet een van de redactieleden het team. Kort hierna is een oud journalist  als “eindredacteur” benoemd, teneinde het journalistieke proces te bewaken.

Van de zijde buurtinitiatieven bleef het ook niet stil en de oprichting van “de werkplaats. Soesterkwartier” werd uiteraard gevolgd . Doel de Zorg en Welzijnstaken ( SBI)  in eigen beheer te verwezenlijken.  De verdere werkwijze en implementering wordt hier niet omschreven. Wel dat een van de redactieleden, aldaar een coördinerende functie kreeg en haar tijd moest verdelen tussen werk en redactie.

En met plezier worden de 2 maandelijkse bijeenkomsten van de gezamenlijke buurtnetwerken , als redactie bijgewoond.  De aldaar besproken samenwerkingsverbanden op het gebied van Sociale omstandigheden in de wijk, blijken structureel successen op te leveren. Redactioneel leveren wij hieraan een relatief kleine maar wel belangrijke bijdrage. Het zijn de Professionals en vrijwilligers die gezamenlijk de schouders er onder zetten.

En datgene wat in 2014 in gang is gezet door de redactie, namelijk het zichtbaar maken en verbinden, van een goot deel van activiteiten/ organisaties/ netwerken en buurtinitiatieven, mag succesvol genoemd worden. De stijgende lijn in 2015 werd in 2016 een stroomversnelling.

De Wijkkalender, waarbij ondernemers/ netwerkers/ of lokale initiatiefnemers een eigen account op de website krijgen, is gegroeid naar 46 organiserende partijen. Hierbij “ziet”men van elkaar de data waarop activiteiten zijn gepland. Men kan dus afstemmen op datum/publiek en doelgroep. ( Het streven om te groeien naar 50 invoerende accounts is dus nog net niet behaald).

De redactie leden, waren buiten het reeds omschreven gedeelte structureel actief bij:

Geagendeerd.

De Speelotheek /  Kinderwijkraad/ Kinderwijk Resto / Repaicafe/ ABC scholen/ Speeltuinen / WagenSpeelplaats / De Nieuwe Sleutel/ Puntenburg/ Lyvore Zorggoed/ Lyvore Plataan / Duurzaam Soesterkwartier/ Soesterhof/ Werkplaats Soesterkwartier/ Groenespoor/ Jeugd Persbureau/ Plaatselijke Horeca/ Winkeliers-ondernemingen / De WAR/ De WAS/ Eemkwartier/ Eemhuis/ Oliemolenkwartier/ Nieuwe Stad / Eemplein / Wijkmuseum./ Vlasakkers  / Ondernemers/ Mamacafe / Dierenpark / Stichting Vrienden Eemkwartier/   Cliniclowns / KeiBoulder,klimhal/ Masterplan en bestemmingsplan/ Marathon / Bosbad/atletiek /In to the woods/Avondvierdaagse/ Welzin/ /Buurtkerk/ Milieu zaken . De niet commerciële activiteiten in de Superfun;

Het Buurtnetwerk/ Bestemmingsplan/ Westtangent en SBI zaken zijn reeds verwoord.

Grootschalige evenementen:

De Passion vergde veel inzet en voorbereiding. De vakantieperiode van 3 weken activiteiten. Zomerparade, alhoewel maar twee dagen, was de voorbereiding intensief. Eemplein 4 jaar / Halloween en Sint Maarten werd ruim aandacht aan besteed ,kwam Sinterklaas op 4 a 5 plaatsen, voorbij en werd er Carnaval gevierd ( februari) en weer opgestart in november, waarvan eveneens diverse malen verslag van werd gedaan. Uitvaart Kimberley Vos en Jouwe Bouke. Portaal Thema dag Soesterkwartier..                                                  

De Zomerparade van twee dagen en alle zomeractiviteiten voor de Jeugd in de maanden juli/ augustus.

Jeugd  Persbureau:

De ingezette wijze van training/lessen en uitvoering, waarborgden wel een mate van kwalitatief “goede” verslaggevers en fotografen. Een weg vinden tussen theorie en praktijk is een andere.  Aan de redactie kant wordt gewerkt aan “kennis”taalvaardigheid en techniek waarbij we moeten waken geen “schoolse”dan wel opvoedkundige taken op ons te nemen. Het is na selectie van de jeugdige basisscholieren, leuk om de ontwikkelingen te zien en uiteindelijk de zelfstandigheid van de nieuwe journalisten mee te maken. Een enkeling heeft niets met taalkunde maar is zeer behendig in de fotografie en bij een ander kan dat weer andersom zijn. Beide kwaliteiten op die jonge leeftijd, komt ook wel voor, maar is een unicum. Het Jeugdpersbureau heeft momenteel wel een aankomende “ster”die beide zaken wordt geleerd.

Amerpoort 

Met de instelling voor mensen met een beperking, worden, naar aanleiding van een project met Media/ omroep EVA /  Amerpoort en de Wijkwebsite, afspraken gemaakt voor het toelaten van een beperkt aantal “minder validen”bij de redactie,  die zich nu al bezig houden met “media”. Een en ander moet in 2017 zijn beslag krijgen. Doel is kansen te creëren voor deze mensen op de arbeidsmarkt.

Kinderwijkraad: 2015-2016

De Kinderwijkraad in de oude samenstelling 2015 / 2016, is door de redactie “projectmatig”gevolgd. De betrokkenheid en aanleg van een “natuur”speelplaats bij de Wagenspeelplaats/verkeerstuin, is zowel door het Jeugdpersbureau als de redactie gevolgd. De inmiddels nieuw gekozen Kinderwijkraad 2016/ 2017 zal ook de komende maanden/ seizoen worden gevolgd. Een samenwerkingsverband met Scholen der Kunst/ Kinderwijkraad en het Jeugdpersbureau is momenteel onderwerp van onderhandeling. De toezegging dat er “journalistiek door het Jeugdpersbureau wordt meegekeken, is reeds enige tijd geleden gedaan.

Speeltuinen:

De samenwerking met de Speeltuin Soesterkwartier; speeltuin Rivierenwijk en de Wagenspeelplaats/ Verkeerstuin is een gemeengoed geworden.

Ouderen activiteiten;

Door aandacht te schenken aan senioren activiteiten, groeiden sommige terugkerende evenementen gestaag. Met name de verslaglegging omtrent de Be Fit, projecten leidde tot een aanwas van leden. In de Line-dance en Stijldans groepen is zelf een explosieve groei te zien. De vrije dansavonden, worden dan ook door zo,n 150 dansparen bezocht.

De WAS:

De winkeliersvereniging, heeft zich, mede door de problematiek rond winkelsluiting en de media-aandacht door de redactie, vernieuwd. Protesten en actie leidde tot een hernieuwde blik van College zijde.  De samenhorigheid onder de ondernemers werd hersteld. Nieuwe ondernemers meldden zich successievelijk weer aan. De wijkwebsite geeft deze nieuwe ondernemers een podium om zich te profileren.

 De WAR en Nieuwe stad

De mogelijke ontmanteling van “De WAR” door de verkoop van het fabrieksterrein, is ook de redactie niet ontgaan. 1 van de redactieleden, heeft zich hier geruime tijd mee doende gehouden. De verdere ontwikkelingen aan de zijde van de EEM, worden nauwgezet gevolgd.

Plaatselijke belangen en overheid:

Wekelijks wordt bijna de dinsdagavond op het stadhuis doorgebracht, of via live-streaming thuis op een computer gevolgd. De onderwerpen volgend die grotendeels hier beschreven worden.

Stichting Amersfoort West:

De stichting bestaat uit 3 werkvelden, verdeeld over het Wijkbewoners team, de Buurtbudget commissie en de Wijkwebsite. De Budgetcommissie is uitgebreid met 3 man en bestaat uit 5 personen. Namens de Wijkwebsite, wordt ondergetekende vertegenwoordigd.  De stichting is in deze afsluitende periode van het jaar zeer actief met de invoering van de SBI.

BuurtNetwerk Soesterkwartier:

De redactie, maakt deel uit van de gezamenlijke Buurtnetwerken.  Onze bijdrage bestaat uit redactioneel onderzoek, interviews met partijen en verslaglegging van initiatieven. Twee maandelijks is er “groot”werkoverleg met het Wijkteam en de buurtnetwerken. Onderwerp wat als een rode draad door het Buurtnetwerk gaat, is Sociaal Isolement, Samenwerken, Participatie en Zelfredzaamheid.

Wijkkalender:

In de wijkwebsite, is een wijkkalender ingebouwd, alwaar ondernemers/ organisaties/ Verenigingen/buurtinitiatieven vermeld worden.

Men kan zelfstandig, zonder tussenkomst van de redactie, evenementen/ activiteiten invoeren. Hierbij is het voordeel dat men kan zien, waar daar vrij is, of welke doelgroep bereikt kan worden. Op dit moment zijn 46 organisaties, actief in met het invoeren van hun eigen programma. In totaal werden 1399 kalenderactiviteiten ingevoerd.

Beleid ( redactioneel).

De redactie houd structureel vast aan zijn neutraliteit en integriteit. Noodzakelijk daar belangenverstrengeling een constante factor kan zijn.

In 2015 zijn daarvoor protocollen opgesteld, welke worden gehandhaafd. Het gemeengoed geworden van de wijkwebsite, levert een enkele keer op het strikt handhaven van het beleid, als een ( commercieel) bedoeld bericht, wordt geweigerd.

Het dienen als vraagbaak voor wijkgegevens is onderwerp van gesprek met “info033” wiens taak het is, wijkbewoners op alle gebied, de weg te wijzen.  Een intensievere samenwerking met “info033” zal in 2017 worden opgestart.

De voorpagina van de website, herbergt ook een prominente “link”naar Soesterkewartier.nl, alwaar de Sociale- en economische gegevens van de wijk te vinden zijn. Tevens vinden bewoners daar de notulen en de gegevens van de buurtnetwerkers (46). Aan de beheerder van de wijkwebsite is verzocht een meer “zichtbare”versie te maken.

ICT:

De bandbreedte van de Hosting is uitgebreid naar 10 GB, daar we het afgelopen jaar, twee keer vast zaten door een te groot aanbod van media gegevens.  Mogelijkheden om de Wijkwebsite een “face”lift te geven, zijn in onderzoek.  Opties, naar een andere Hosting en nieuwe website is onderwerp van discussie bij verschillende partijen. Vooralsnog komen er geen “grote”vernieuwingen.

De wijkwebsite, is gekoppeld aan 4 facebook pagina’s, 3 twitter accounts en 5 Google Plus accounts. 1 LinkedInn account sluit deze Media reeks.  De toevoeging van “Nexdoor” is nog prematuur, gezien de weinige belangstelling hiervoor. Daarnaast is er een “journalistieke “ verbinding tussen de redactie en de Media groep EVA.

Redactie

De redactie van de wijkwebsite, kent een verdeling van taken en gebieden.  Sjaak Pols, (ex journalist) is eindredacteur en heeft een oordelende dan wel beslissende stem bij plaatsing van “gevoelige”stukken. De afweging van “nieuws”in het wijkbelang, is aan hem toebedeeld. Overigens zijn de andere redacteuren autonoom en verantwoordelijk voor hun eigen artikelen.  De eindredacteur heeft wel een beslissende stem.

Karel van Rooy, Redacteur, verslaggever en fotograaf, heeft diverse functies. Het archief van de stichting Amersfoort West, de Wijkwebsite en Mediabestand, ligt bij hem. Tevens is hij mede (technisch) beheerder van de Wijkwebsite. De invulling van “de werkmap”en toewijzing van activiteiten, gekoppeld aan een verslaggever, berust ook alhier. De werkmap is leidend voor de anderen.  De toelating en autorisatie van “derden” op de wijkkalender en de controle op geplaatste evenementen, maakt deel uit van het beheer. Tevens is hij als vertegenwoordiger van de website, lid van de Stichting Amersfoort WESt.  Ook het functioneren, uitvoeren en bewaken van het Jeugd Persbureau, valt onder zijn verantwoording.  Recent is hij gekozen, als “Wijk”vertegenwoordiger in de “wijkraad” 3812indebuurt. Het werkgebied van de redactie, is onderling verdeeld, maar ook overlappend. Kennis en actualiteit wordt redactioneel gedeeld.

Nel Groenendijk. Redacteur, verslaggeefster en fotografe. Momenteel ook werkzaam in een functie als coördinator bij Werkplaats Soesterkwartier en belast met de ontwikkeling van de koppeling ZZP’rs en klusbedrijven, binnen de te vormen coöperatie. Haar werkgebied, behelst de actualiteit/achtergronden en toekomst van de gevestigde orde aan de EEM, zoals de Nieuwe Stad en de WAR. Daarnaast vervuld zij verslaggevers taken binnen het werkgebied van de redactie. Gezien haar politieke verleden een volgster van de “college”zaken.  De kennis opgedaan binnen het SBI en andere projectmatige zaken, is en wordt gedeeld. De samenwerking en het “samen”op pad zijn, zorgt voor  een brede kennis over en weer.  Nel is tevens verbonden aan het Jeugd Persbureau. Recent is zij gestart met een project in de Bomenbuurt West om bewoners te betrekken bij : Samenwerken en Participatie. Gekozen  als vertegenwoordigster in de “Wijkraad”

Anniemiek Goris: ambulant verslaggeefster, Lid G1000

Els Huisman: Ambulant verslaggeefster, taakgebied “ Zorg.”

Joke Sickmann; gast verslaggeefster. Auteur van de wekelijkse Nieuwsbrief.

Tom Schimmel; ambulant fotograaf.

Projecten

Binnenkort ( 7 december) wordt een project gevolgd, alwaar asielzoekers door Rugbyclub Eemland, worden getraind om te komen spelen bij de rugbyclub. Een eerste aanzet is gegeven. Tevens zal geparticipeerd worden een project met “naschoolse”kinderen, om deze op te nemen in een jeugdclubje, waarbij tevens aan Taal en Huiswerkbegeleiding wordt gedaan.

De scholen der Kunst: project samen met de Kinderwijkraad en het Jeugd Persbureau.

Amerpoort: Project invoeging bewoners met een beperking, als verslaggever.

Cijfers

Cijfers Jaarverslag Redactie Wijkwebsite Soesterkwartier 2016

Cijfermatige gegevens over                              2016.                       2015

Geplaatste artikelen                                            588                        457

Ontvangen  kalender Items                                1399                      909

Knop Voorpagina geplaatste items                    112                         89

Werkmap geplaatste items                                280                         231

Bezochte activiteiten                                          287                        227

Fte inzet verslaggevers mankracht                    357                        264

Jeugd Persfotograaf (inzet)                                51                          22

Verslaglegging                                                   602                         457

Fotoalbums                                                        767                         457

Aantal foto,s                                                   64.590                    39.143

Bezoekers Wijkwebsite.

In 2013 bezochte 9000 mensen de wijkwebsite

In 2014 bezochten 44.529 mensen de wijkwebsite.

In 2015 bezochten 261.433 mensen de wijkwebsite.

In 2016 bezochten 1.000.000.—mensen de wijkwebsite                              Opgemaakt 12-12-2016

2016                                                                                 2 0 1 5                                   

1e kwartaal 2016  255.866                             1e kwartaal  2015  45.553

2e kwartaal 2016  220.368                             2e kwartaal  2015  74.263

3e kwartaal 2016  240.431                              3e kwartaal  2015  75.692

4e kwartaal 2016  283.335                              4e kwartaal 2015  66.925                              

Externe                [ 227.933 ]                                         [22.575]  (twitter/ Google +/ LinkedInn)

Eindstand; 12 december 2016                             

1.000.000 werkelijk 1.001.013           

Verwachte eindstand 2016  1.009.000

Redactie Wijkwebsite Soesterkwartier.

Karel van Rooy.

Opgemaakt:  12 december