dsc_5449Er is veel gezegd, geschreven en bediscussieerd. Het terrein van Warner en Jenkinson, beter bekend als DE WAR wordt verkocht. De gunning is ondanks de acties van DE WAR en de Crowdfunding, gegeven aan de Rovase .

Vanavond 11 oktober 2016 verzamelden zich een paar honderd mensen bij De WAR aan de Geldersestraat. Bijna allen waren voorzien van protest kenmerken, hetzij met bordjes, hetzij met woorden op hun kleding. Daarnaast heeft het kunstenaarscollectief en de medewerkers van het FabLab en BioLab, de mensen van het repaircafe en het voedselcollectief ( en vele anderen) de meest mooie creaties gemaakt. Leo van studio37 was ook heel creabea geweest door het maken van twee politiemotoren ( kleine uitvoering) die de stoet naar het Gemeentehuis zouden voorgaan. Zo had elke discipline zijn eigen “demonstratie”middel en/of praalwagen gemaakt. Na enige woorden van Diana Wildschut tot de vele demonstranten, werd rond 18.30 de stoet gevormd en koers gezet naar het gemeentehuis. Een absoluut novum, was het meedragen van een groot verlicht Vraagteken, een verwijzing naar het kruis van de Passion.dsc_5527

Politie. handhaving en verkeersregelaars zorgden voor de goede oversteek op de Kwekerswegen verder.

dsc_5402Inmiddels, buiten en binnen het Gemeentehuis werd het ook drukker en drukker met belangstellende. Joke Sickmann zelf, besloot aanplakbiljetten op te hangen bij de voor de deur staande Steelband, die vrolijke muziek maakte.

Binnen was een zekere nerveusiteit te bemerken onder de aanwezige politici. Groepjes Wethouders waren in gesprek. Alles in afwachting van wat er op hun af zou komen.

Wel na een kleine 20 minuten na vertrek, kwam de stoet het plein van het dsc_5449Gemeentehuis op. De motorrijders voorop, gevolgd door alle karren, tractors, praalwagens, kruiwagens en een bonte stoet van mensen. Een groot aantal mensen hadden verlichte kransen in hun haar.( Kruistocht ? ).

Vele bekende gezichten uit diverse stromingen waren aanwezig. Het Soesterkwartier was ruim vertegenwoordigd. Willem Hamels/ Bernard van Gellekom /Joke Sickmann/ Jose Heideveld/ Gido van Beek/ Gijs Valkenhoef / Fabian Brökelmann en andere mensen van de Verkeerstuin, om maar wat mensen te noemen . Met enige moeite werden alle meegebrachte voertuigen gestald voor het Gemeentehuis. Het geheel aan mensen verspreidde zich toen in de hal en trappen van het stadhuis. het was druk, erg druk.

dsc_5577Om een beetje sfeer te krijgen, was er een protestlied ingestudeerd, maar gezien het feit dat er nog een “besloten”vergadering bezig was in de raadszaal, wilde men niet provoceren. Dus ging de hele massa weer naar buiten, wat weer ruimte gaf om wat bakfietsen met de nodige protestkreten binnen in de hal te zetten.

Het geheel deed wat carnavalesk aan, ware het niet dat het onderwerp ( sluiting van de WAR)  te serieus was. Dat realiseerde men zich terdege.

dsc_0525Het lied werd daarna buiten massaal gezongen. Hierna werd het dan toch wel weer tijd om de hele massa weer naar binnen te laten en zo geschiedde. De trappen, balustrade en de centrale hal, stonden gewoon “VOL”

Het wachten was op toegang tot de raadszaal. De tijd er tussen werd besteed aan het uitwisselen van contacten en gegevens.

De Raad.

Kort samengevat: Het interpellatie voorstel van Actief Amersfoort, werd afgestemd.

De diverse raadsleden, die aan het woord kwamen, ( oppositie)  werden aangehoord. Voorstellen die gedaan zijn om de WAR gedeeltelijk te behouden, komen uit vertrouwelijke stukken en kunnen dus niet aan de orde zijn.

Hans Buijtelaar, merkte in zijn betoog op, dat de procedure, gestart in 2015, juist is gevoerd. Desondanks is Rovase bereid, een deel van het terrein af te staan aan de WAR. Dit leverde de nodige reacties op, van pinuts tot een dure oplossing voor de WAR.Een hoekje van het terrein zou dan beschikbaar zijn.

Ook hier volgde de nodige bezwaarstellingen die door de Voorzitter niet meer werden behandeld. ( procedure).

De mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar door de afgewezen partijen, is uitgesteld tot 2 november.

Voorts werden alsnog voorstellen gedaan om te komen tot een samenwerking tussen Rovase en De WAR.

De zaak alsnog overdoen was volgens Hans Buijtelaar, niet haalbaar gezien het schade verhaal, de enigste kans gegeven ligt tussen beide partijen. Buijtelaar vreest niet alleen voor Juridische stappen, maar weet zeker dat deze zullen komen.

De motie om de periode van gunning met 31 dagen uit te stellen werd afgestemd, 14 voor en 22 tegen.

De motie om Rovase in de gelegenheid te stellen binnen 31 dagen met De WAR tot overeenstemming te komen, haalde het ook niet. 27 voor , 9 tegen. ( stemverklaring)

Motie 140 M, werd aangenomen, relaterende dat de Rovase alles moet doen, wat redelijkerwijs mogelijk is, om een samen werking te krijgen met de  DE WAR.

Het eindresultaat. Afwachten tot 2 november, waarna het definitieve doek zal vallen, tenzij een gerechtelijke uitspraak anders zal vermelden.

Onderstaand de motie die veel discussie opleverde.

Deze motie is vooraf aangenomen en leidde tot heftige discussie in de zin van achterkamertjes politiek en geheime zitting.

Motie TOETSINGSKADER MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN EN GEMEENTELIJK VASTGOED Amersfoort, 26 januari 2016 De Raad van Amersfoort: Overwegende dat a. Amersfoort een stad met een actieve en initiatiefrijke bevolking is b. inwoners initiatieven ontwikkelen en uit (willen) voeren in gemeentelijk (leegstaand) vastgoed1 c. deze initiatieven maatschappelijk belang (kunnen) hebben voor de stad en zijn bewoners d. tot op heden geen criteria zijn op basis waarvan deze initiatieven gewaardeerd kunnen worden e. de gemeente Amersfoort een betrouwbare overheid wil zijn die niet op basis van willekeur (ad hoc) besluiten neemt over gemeentelijk vastgoed f. een toetsingskader nodig is voor een eerste bepaling van de maatschappelijke waarde van initiatieven g. zo’n toetsingskader geen afvinklijst is, maar waarvan de kern is: hoe belangrijk vinden wij dit initiatief voor de stad? h. In De Ronde van 24 maart 2015 en 8 september 2015 over een toetsingskader maatschappelijke initiatieven en gemeentelijk vastgoed is gesproken maar dat dat nog niet heeft geresulteerd in een hanteerbaar toetsingskader verzoekt het college 1. Kennis te nemen van bovenstaande en vanaf heden te handelen in de geest van de in de bijlage genoemde criteria 2. Binnen 3 maanden, in samenspraak met de raad, te komen tot een verdere uitwerking van de in de bijlage genoemde criteria

Criteria maatschappelijke initiatieven en gemeentelijk vastgoed 1. Het initiatief heeft voldoende draagvlak en betrokkenheid vanuit de wijk of de stad. Omwoners zijn geïnformeerd. Het initiatief is tevens een aanvulling op en/of verrijking van het bestaande aanbod van activiteiten en voorzieningen in de wijk of stad. Het ligt in de rede dat de initiatiefnemers een historie hebben met het initiatief (en dus al ‘geïnvesteerd’ hebben). 2. Het initiatief levert een bijdrage aan gemeentelijke of maatschappelijke doelstellingen en/of aan het imago en economie van de stad. Het is mogelijk dat de gemeente aanvullende prestatie-afspraken maakt met de initiatiefnemer. 3. De initiatiefnemer is een organisatie/rechtspersoon (stichting, vereniging, bedrijven) of vertegenwoordigt een organisatie/rechtspersoon. 4. Het maatschappelijk nut is evident en het initiatief overstijgt daarmee het persoonlijk belang van de aanvrager. Er mag geen sprake zijn van een puur op winst gericht initiatief. 5. De voorziening of het aanbod is in principe toegankelijk voor alle wijk- c.q. stadsbewoners. Een uitzondering kan hierop gemaakt worden bij een voorziening voor een speciale doelgroep c.q. doelgroepen. Hiervoor wordt een expliciete onderbouwing van nut en noodzaak gevraagd. 6. De initiatiefnemer legt een goed onderbouwd business plan voor. Daarbij wordt het meerjarenperspectief duidelijk geschetst. 7. Voor af te stoten vastgoed wordt een bandbreedte minimumprijs / maximumprijs bepaald. Volledig commercieel is daarbij de maximumprijs. Tegenover een eventueel lagere verkoopprijs staat de mogelijkheid van verkoop onder voorwaarden (bijvoorbeeld recht van terugkoop of eerste recht van koop bij doorverkoop door de initiatiefnemer, dit kan een voorwaarde zijn als vastgoed onder de markwaarde wordt verkocht ). In bepaalde gevallen kan ook gekozen worden voor huur of huurkoop.

Toch maar.??11094999_673685542770891_957989525795175364_n

Verslag Karel van Rooy

Foto,s Nel Groenendijk en Karel van Rooy.