Het WBT (Wijkbewonersteam) Soesterkwartier is een werkgroep die ressorteert onder de Stichting WBT Soesterkwartier.

Van WBT Soesterkwartier

Aan Burgemeester en Wethouders van Amersfoort
Stadhuisplein 1 3811LM Amersfoort

Amersfoort, 9 maart 2015-03-08

Betreft Omgevingsvergunning CRO-1006147

Geacht College,

Op 10 februari jl. heeft u een omgevingsvergunning afgegeven voor “Het wijzigen van het gebruik van het pand t.b.v. wonen en/of kinderdagverblijf”, plaatselijk bekend als Dollardstraat 127-129.

Het WBT Soesterkwartier tekent hierbij bezwaar aan tegen de afgifte van de vergunning.

Toelichting

Het betreffende pand ligt in de Groengordel. In het bestemmingsplan dat enkele jaren geleden is vastgesteld staat het volgende beschreven over de Groengordel. “De groengordel heeft de betekenis van een wijkpark en vormt een buffer richting de Amsterdamseweg en het bedrijventerrein de Isselt. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor wijkbewoners. In de groengordel zijn, in een paviljoenachtige setting, diverse recreatieve functies ondergebracht, evenals maatschappelijke functies zoals scholen, een kinderdagverblijf en een kerk. Tezamen leggen de functies een groot ruimtebeslag op het park, waardoor de openbare toegankelijkheid van sommige delen ernstig onder druk staat.”(bron concept-versie bestemmingsplan – februari 2011)

Het WBT Soesterkwartier wil hier nog het volgende aan toevoegen. De huidige groengordel is in de jaren ’20 geintroduceerd als Plantsoengordel voor het Soesterkwartier en is in verschillende fasen in de crisisjaren als werkverschaffingsproject tot stand gebracht. 1) Het gebied is vanaf het begin bestemd voor openbaar gebruik, In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is tengevolge van de naoorlogse stadsuitbreiding de Plantsoengordel helaas gedegradeerd tot Groengordel. Er zijn scholen en clubhuizen gebouwd en er zijn sportvelden aangelegd. De toenmalige adjunctdirecteur van Gemeentewerken van Amersfoort merkte daarover in 1950 in een tijdschriftartikel al op: “We hebben hier te maken met de voltooing van een arbeiderswijk die alle tekortkomingen op het gebied van sociale voorzieningen heeft die op te noemen zijn: onvoldoende scholen, geen badhuis, geen clubzalen of vergaderruimte, geen speelruimte voor de jeugd, en ga zo maar door. [….] Als het gehele program van tekorten moet worden opgevangen in de groenstrook ten Noorden zal er van het groen maar weinig overblijven.” 2)
Het behoud en het instandhouden van de groengordel is nadien in het verloop der jaren in de gehele tweede helft van de twintigste eeuw steeds een belangrijk aandachtspunt van de buurt geweest. De groengordel behoort tot het erfgoed van het Soesterkwartier. Naar de mening van het WBT is het onwenselijk om een woonfunctie toe te kennen aan een pand in de groengordel. Dit leidt tot nieuwe afbraak van het concept “een Plantsoen voor de wijk”, zoals dat door de gemeente zelf is bedoeld en dat ook door de wijkbewoners zelf wordt bewaakt.

Verblijvende met vriendelijke groet,

Namens het WBT-Soesterkwartier,
J.W.M. (Joke) Sickmann (voorzitter a.i.)