Amersfoort 14 september 2015.

DSC_0740Het Oude Magazijn naast de Verkeerstuin is het decor van de 3e editie van  het Masterplan/ Bestemmingsplan Wagenwerkplaats. De foyer gescheiden van de presentatieruimte geeft een bijzonder cachet. De bezoekers en belangstellende schuiven langs de bar voor koffie. Oude bekenden begroeten elkaar en nieuwe stellen zich voor. Het is dan ook al weer een hele tijd geleden dat Masterplan 2 aan de orde kwam.

Klokslag 19.30 werd de nieuwe presentatie door Serge Vonk  geopend. Een terugblik op de eerder gemaakte plannen en voorstellen passeerde opnieuw de revue.. Het Stadslab, Campus en Ecoforrest werden nog eens gepresenteerd met de daarbij toen geldende visie.CSC_8170

De spreker somt de voor en nadelen op en gaande weg komen de nieuwe plannen aan de orde. Hetgeen mag inhouden dat de oude plannen niet haalbaar zijn.

DSC_8193In de besprekingen met de gemeente /Prorail over de exploitatie van het NS terrein komen de nieuwe en niet eerder genoemde plannen nu aan de orde. Daar er dus nu reële plannen zijn  tot het bouwen van 500 woningen met voorzieningen, zoals scholen en winkels, heeft Prorail een nieuwe milieuvergunning aangevraagd, gespitst op de nieuwe situatie. Vindt er momenteel een bodemsanering plaats en  zijn de nieuwe schetsen verrassend gewijzigd ten opzichte van die uit Masterplan 1 en 2. Daar waar men zich voornamelijk bezig hield met de invulling van de wagenwerkplaats, is nu een breed scala aan mogelijkheden aan de orde.

In het plan zoals nu gepresenteerd zal er voor het Soesterkwartier veel veranderen.

Kortheidshalve:

CSC_8209Terugkijkend naar de eerdere plannen en ontwikkelingen, denkwijze en  visie heeft men de 3 trajecten nader op zijn haalbaarheid getoetst . Zowel de Duurzaamheid/ Stedelijke denkrichting/ Woonvisie van de Gemeente/ Nieuwe kansen/ experimentele woningen en dan passend bij het Soesterkwartier, met behoud van het Spoorse-karakter, zijn de nieuwe denkwijze op dit moment.

Waarbij de gemeente heeft aangegeven, dat na de afbouw van Vathorst 2 er nieuwe ontwikkelingen zullen zijn op  het emplacement. Hetgeen heeft geleid tot onderstaande Uitwerking.

De waterhuishouding van de wagenwerkplaats is een groot probleem aan het worden. ( recent zijn er al  wadi’s aangelegd).

DSC_0798De verkeersstroom in het Soesterkwartier zal worden “geknipt”. Inhoudende dat de hoofdingang van de wagenwerkplaats niet meer als doorgangsroute gebruikt kan worden. De Soesterweg wordt dan in tweeën gesplitst met de blokkade bij de dan voormalige hoofdingang. Vanaf het einde va de Soesterweg (Hendrix terrein) zal aan de spoorzijde, achter de huizen om een nieuwe weg worden aangelegd naar de werkplaats en het station.

De wagenwerkplaats zal als centrum/ middelpunt van het gebied gaan fungeren en er zal ruimte komen voor kleinschalige bebouwing en horeca. Cq evenementen. ( zie foto’s)

DSC_0849Wat nu beschouwd wordt als “braakliggend”terrein (natuur) zal  (op tekening) voorzien worden van gelaagde/ gestapelde woningbouw. Te beginnen 1 hoog en trapsgewijs naar 5 woonlagen hoog (Parallel aan de Palmstraat). Vanaf de BW laan (Westtangent) zal een fietsroute achter deze bebouwing en achterlangs de wagenwerkplaats naar het station worden aangelegd.

De nieuwbouw plannen voor het terrein van de Noac en SRO zijn nog in een ontwikkelingsfase. Alhoewel er schematisch al wel bebouwing is getekend.

Schematisch  zijn de gevolgen voor met name de Spoorkant in kaart gebracht ten aanzien van geluid/ water en verkeer. (Zie foto’s.)

DSC_0801Frank Talsma van H+N+S landschapsarchitecten Ontwerpbureau, deed vervolgens verdere uitleg over het concept Masterplan (3). Duidelijk werd dat er van de oude plannen puntjes over genomen zijn en daar nieuwe aan toegevoegd. Onderzoeken en berekeningen zijn er gedaan en gemaakt naar; de verkeersdruk, waterhuishouding, en geluidsniveau. Maar ook beeldkwaliteit zoals het uitzicht op genoemd wordt is een punt van aandacht.

Na al deze informatie ging men uiteen om aan de verschillende tafels deDSC_0871 verschillende onderdelen nader te bekijken, vragen te stellen, ideeën te opperen of het gewoon simpelweg in zich op te nemen. Zes tafels waren er ingericht; Duurzaamheid & Milieu, Programma & Functies, Samenhang met Samenleving, Openbare Ruimte, Verkeer & Parkeren, en Beeldkwaliteit.  Er werden hier en daar kritische kanttekeningen gemaakt bij de plannen. Maar zoals dat hoort bij plannen, er zijn ‘in principe’ nog aanpassingen mogelijk. De meeste mensen leken best enthousiast over Masterplan 3.

DSC_0906Om 21.00 uur stopten de tafelgesprekken en ging men naar de zaal om plenair nog even te inventariseren wat er zoal besproken, geopperd was. Serge Vonk vroeg alle gespreksleiders om verslag uit te brengen. De doorgaande weg (huidige situatie) naar het station zowel voor automobilisten als fietser vanuit de wijk, zorgde voor de meeste kanttekeningen. Maar ook de vraag hoeveel zonlicht er straks nog in de tuin van bestaande huizen valt. En voor of er ook studenten huisvesting zal zijn omdat dit toch wel heerlijk dicht bij het station ligt. Allerlei berekeningen worden nog gemaakt, ofwel; op dat moment konden deze vragen nog niet beantwoord worden.

Hoe het nu verder gaat werd aan de hand van een schema aangeduid.DSC_0915 waarschijnlijk ergens in november hoopt men alle berekeningen klaar te hebben en met het definitieve plan te kunnen komen. De vergunningaanvraag gaat dan naar, of ligt dan al bij de gemeente. Rachel Meulenbroek (gemeente Amersfoort) zette uiteen hoe een en ander daar dan verder in behandeling word genomen.

DSC_0934Tot slot sprak Rogier de Lint (NS) en vertelde dat hij blij was met het Masterplan 3 (conceptplan). De lange weg die tot dusver gegaan is, en de ontwikkelingen die nu hoop bieden op een definitief Masterplan. Zo vertelde hij ook dat er inmiddels gesproken wordt met een woningcorporatie over de te bouwen woningen.

Tot slot was er nog de mogelijkheid om even na te praten onder het genot van een drankje. ….. Wordt vervolgd later dit jaar!

Redactie: Met enige verbazing en verwondering deze “nieuwe” versie van het masterplan/ bestemmingsplan Wagenwerkplaats bijgewoond. De invulling van het gebruik van de gebouwen en het terrein heeft een andere dimensie gekregen. De ingevulde bouwplannen en wijzigingen van de verkeersstroom geeft stof tot nadenken. Het autoluw maken van de verbindingsweg Hoofdingang  werkplaats – versus Station is opmerkelijk daar de druk op de rotonde Nieuwe Poort aanzienlijk zal toenemen. De aanleg van een nieuwe verbindingsweg over de wagenwerkplaats en aansluitend op de Plataanstraat zal evenzo tot grotere verkeersdruk leidden. Opmerkelijk is tevens, dat voorafgaand aan deze bijeenkomst de heren De Lint van Vastgoed en Ontwikkeling NS en Serge Vonk van Imoss Ingenieursbureau een verkennend bezoek brachten aan de Buurtvereniging Palm / Hulststraat. Naar verluid, is de strekking van de bijeenkomst met de Buurtvereniging niet geheel conform de uitleg van het Masterplan 3.

Verslag: Karel van Rooij en Ngie

Fotoverslag: Ngie