28.11.13

Aanwezig vanuit ChristenUnie:

– Dhr. Menno Tigelaar, tot begin 2013 wijkwethouder Soesterkwartier (ChristenUnie);

– Dhr. Gert Hunink, gemeenteraadslid ChristenUnie Amersfoort;

– Femke van de Kolk, fractie-assistent en op lijst voor gemeenteraadsverkiezingen, en wijkbewoner Soesterkwartier;

– Mw. Wenda van Loenen, secretaris bestuur;

– Mw. Willemijn vd Hoek, wijkbewoner, lid ChristenUnie en gespreksleider.

Verder waren aanwezig: buurtbewoners, vertegenwoordigers vanuit de kerk (Emmaüskerk, St. Henricuskerk, Westerkerk), Welzijnswerk (Jeugd- en Gezinsteam Soesterkwartier, Beweging 3.0, Welzin Volwassenenwerk Soesterkwartier, “Heb je even voor mij?”, Vereniging Duurzaam Soesterkwartier.

Doel van de avond: plaatselijke politici leggen hun oor te luisteren. Wat leeft er, wat speelt er in de wijk?

De ontwikkeling is: van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat. Er wordt steeds meer van de buurt, van de burgers zelf verwacht. De plaatselijke politiek kan daarin vooral meedenken, goede initiatieven faciliteren en met wet- en regelgeving ondersteunen.

Het idee is, om aan het eind van de avond te bespreken: wat kunnen burgers hierin van de politiek verwachten, wat verwacht de politiek van de burgers zelf? Hoe kunnen we optimaal samenwerken?

Er wordt nagedacht en gediscussieerd aan de hand van drie thema’s:

– Wat vindt je goed gaan/ wat zijn de sterke punten op de wijk? Waar bent u trots op?

– Wat zijn de zorgpunten, wat zou er wat u betreft moeten veranderen? Wat gaat er niet goed?

– Wat is uw droom van de wijk? Hoe ziet jouw ideale wijk/ Soesterkwartier er over bijv. 5 jaar uit?

De punten die iedereen door middel van plakbriefjes heeft opgeschreven, staan hieronder puntsgewijs genoteerd.

Discussiepunten waar langer bij stil is gestaan:

• Verkeersproblemen: o.a. onveiligheid Noordewierweg, rondom supermarkten Dirk en Aldi, fietspad Amsterdamseweg wat al lange tijd afgesloten is. Besproken is, dat het handig is om het meldpunt voor verkeerszaken te benaderen en te klagen over de langdurige onveiligheid bij de Dirk. Daarnaast zullen de politici ook van hun kant nog eens navraag doen over de genoemde situaties.

• Behuizing bloemenbuurt: er zijn problemen met de huizen in de bloemenbuurt. De huizen zijn slecht geïsoleerd. Vereniging Duurzaam Soesterkwartier gaat hierover in gesprek met de woningbouwvereniging en vereniging Bloemenbuurt. Hiervan komt terugkoppeling richting politici. De aanwezige gemeentepolitici zullen hierover nog vragen stellen aan woningbouwvereniging;

• Het STIP informatiepunt: de ChristenUnie heeft hier vragen bij, of er voor zoveel geld een STIP ingericht moet worden. De aanwezigen laten wel weten dat een centraal punt in de wijk, waar vragen gesteld kunnen worden en meldingen gedaan, en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gecoördineerd kan worden, wel wenselijk is. Een idee dat geopperd wordt, is om het vrijgekomen pand van Den Hollander hiervoor te gebruiken, mooi centraal in de wijk.

• Windmolen Soesterkwartier: Vereniging Duurzaam Soesterkwartier maakt zich al een tijdje hard voor een windmolen op het Industriekwartier De Isselt. Door bureaucratische regels en procedures verloopt alles heel langzaam, en kan niet goed een plan gemaakt worden. De vraag aan de politiek is, of er een mogelijkheid is dat er meer tempo gemaakt gaat worden. Nu zijn er nog mensen enthousiast om een aandeel te nemen in een eventuele windmolen;

• Voetbalvereniging KVVA: dit is een bloeiende voetbalvereniging, waarin kinderen van allerlei verschillende achtergronden goed met elkaar sporten en omgaan. Er is al lang niets aan de accommodatie gedaan. Het zou mooi zijn als hier budget voor kwam, om sportvelden en gebouw te kunnen verbeteren.