Projectleider Jeannette Vader over Jeugd- en Gezinsteam Soesterkwartier:

jeannette-vader

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. De zorg voor jongeren komt hiermee dichter bij huis te liggen en moet goedkoper vindt de landelijke overheid. Ook wil het Rijk dat zorgorganisaties meer gaan samenwerken. De gemeenten in de regio Eemland bereiden zich hierop voor met onder andere een proeftuin in de vorm van een jeugd en gezinsteam in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort. ‘Wij maken gebruik van bestaande netwerken en versterken de zorg in de nulde en eerste lijn’, vertelt projectleider Jeannette Vader.

Begin dit jaar is in Amersfoort het Jeugd- en Gezinsteam Soesterkwartier van start gegaan. In dit team werken medewerkers van acht zorgorganisaties samen om ken- nis en ervaring op te doen in wijkgerichte zorg voor gezinnen met opvoedvragen of problemen. Projectleider Jeannette Vader legt uit wat er nieuw is aan dit initiatief. ‘De kritiek op de huidige jeugdzorg is dat ze te duur en te bureaucratisch is. Er wordt nog te veel aanbodgericht gewerkt en onde zoek leert dat er gezinnen zijn waar meer dan vijftien hulpverleners over de vloer komen. Wij gaan kijken of dat anders kan.  Het Jeugd- en Gezinsteam richt zich op gezinnen met kinderen. Als er in een gezin een probleem is, gaan er twee mensen vanuit ons team heen. Dit zijn brede professionals. We hebben bewust gekozen voor tweetallen, omdat die van elkaar kunnen leren. Deze twee kijken eerst wat er aan de hand is en betrekken hierbij alle levensterreinen van het gezin; ze brengen het systeem in kaart. De oplossingen zoe- ken we vervolgens zo dicht mogelijk bij het gezin; wat is hun specifieke situatie, waar ligt hun kracht en hoe willen zij het oplossen. Wij doen wat nodig is en vervolgens wordt gekeken in hoeverre hierbij gebruik gemaakt kan worden van het bestaande netwerk van het gezin, de nulde lijn, zoals de school, familie en bijvoorbeeld de buren. Zo nodig wordt hierbij ook de eerste lijn betrokken. Wij zetten alleen specialistische zorg in als de algemene ondersteuning niet toereikend is.’

Kennis van de wijk.

Enthousiast vertelt Vader dat de kracht van haar team ligt in de brede kennis, flexibele aanpak en kennis van de wijk. ‘Direct na de start van ons team kregen we de eerste zorgvragen. Deze kwamen onder andere uit de deelnemende organisaties, maar ook van bijvoorbeeld huisartsen en scholen. Die hebben ons nu al laten weten blij te zijn met één aanspreekpunt in de wijk. Wij stappen er direct op af zonder dat gezinnen eerst een ingewikkelde intakeprocedure moeten doorlopen.’ Op de vraag of alle problemen die in een gezin spelen bij het Jeugd- en Gezinsteam thuishoren, antwoordt de pro- jectleider resoluut: ‘Ja, allemaal! In principe behandelen wij alle vragen. Het kan best zijn dat we er later een specialistische zorgaanbieder bij betrekken, maar dan nog blijven wij de contactpersoon. Het kan ook zo zijn dat wij de kennis van die zorgaanbieder overbrengen in dat gezin. Op die manier blijft het aantal hulpverleners in het gezin beperkt. Bedoeling is dat wij de ingang zijn. Wij kennen iedereen in de wijk.’

Olievlek.

Over een jaar moet de proeftuin zijn afgerond. De gemeenten in Eemland hebben dan een beeld of de werkwijze van een jeugd- en gezinsteam realistisch is en krijgen handvatten hoe de jeugdzorg georganiseerd kan worden. Ze hebben daarna nog een jaar voordat deze zorg gedecentraliseerd wordt. Vader: ‘De reacties van verwijzers, gezinnen en het team zijn tot nu toe positief. Mijn teamleden zeggen blij te zijn dat ze nu kunnen doen wat ze moeten doen. Ervaringen in de gemeente Utrecht leren dat er bespaard wordt door minder doorverwijzingen naar dure zorgvormen.’ Ze erkent dat deze manier van werken het nodige vraagt van haar teamleden. ‘Ze moeten zich ontwikkelen tot brede professionals en bereid zijn van elkaar te leren. Ze kunnen niet meer vanuit het belang van hun eigen organisatie werken, maar dienen echt het gezin als uitgangspunt te nemen. Daarnaast is het de bedoeling dat zij hun kennis en ervaring meenemen in hun eigen organisatie, zodat deze zich als een olievlek kunnen verspreiden.’

Jeugd- en Gezinsteam Soesterkwartier.

Het Jeugd en gezinsteam  Soesterkwartier (JGTS) wordt bemenst door medewerkers van acht organisaties. Zij zijn door hun eigen organisatie voor een aantal dagdelen beschikbaar gesteld voor de proeftuin Soesterkwartier, maar blijven daar op de loonlijst staan. Deze organisaties zijn: Zandbergen, Leger des Heils, Kwintes, GGD Midden Nederland, SWA/Beweging 3.0, Bureau Jeugdzorg Utrecht, Amerpoort en SOVEE. Het Jeugd- en Gezinsteam werkt vanuit een school in het Soesterkwartier en is dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op 06 – 25 01 34 25 of via e-mail: jgts@amersfoort.nl.