NS heeft besloten te investeren in het Hoofdgebouw met bijbehorend terrein om dit geschikt te maken voor het opstellen en onderhouden van (nieuwe) treinen. Binnen de termijn van een jaar zal op het terrein van de Wagenwerkplaats in Amersfoort een uitbreiding plaatsvinden van de opstelcapaciteit respectievelijk het aantal sporen. Aanleiding is de instroom van nieuw materieel in de vorm van de SNG (Sprinter) en later ook de ICNG (Intercity). Op 30 maart 2018 moet het terrein gereed zijn.

De investering die NS doet in het Hoofdgebouw en aanpalend terrein ten westen ervan, heeft impact gehad op het Masterplan Wagenwerkplaats . Daarop is actie ondernomen in die zin dat er, in nauw overleg met de gemeente Amersfoort en betrokken partijen en belanghebbenden, een nieuwe versie van het Masterplan is opgesteld, waarbij zoveel als mogelijk de eerder omarmde uitgangspunten zijn gerespecteerd. Hier willen wij u informeren over de wijze waarop NS voornemens is, de nieuwe bestemming  voor het Hoofdgebouw vorm te geven.

 

In de komende periode tot aan 1 april 2018 zal NS stapsgewijs een aanvullend aantal sporen ten westen van het Hoofdgebouw (laten) aanleggen, welke allen voorzien worden van bovenleidingen, en waarbij tevens een aansluiting met het HoofdRailNet wordt gerealiseerd, zodat een efficiëntere verplaatsing van de treinstellen mogelijk wordt gemaakt. Daartoe heeft zij een Europese Aanbesteding gedaan, waarvan de inschrijfdatum sluit op 18 augustus. Aan het eind van september zal, na beoordeling van de aanbiedingen, bekend worden gemaakt aan wie de uitvoering van de werkzaamheden gegund wordt en het contract met de gekozen aannemer gesloten. Naar verwachting kan deze laatste dan in Q4 starten met zijn werkzaamheden.

In de voorbereiding hierop zorgt NS ervoor dat het Hoofdgebouw wordt aangepast, zodat het terrein ernaast – aan de zuidkant – ook vrij is voor de uitbreiding van de opstelcapaciteit. Deze werkzaamheden zullen medio oktober afgerond zijn.

NS is zich er ten zeerste van bewust dat deze activiteiten wat in beweging brengen. Zij zal er echter voor waken/zorgen dat deze zo min mogelijk overlast voor de gebruikers en omwonenden van de Wagenwerkplaats zal opleveren. Daar waar mogelijk, worden maatregelen getroffen om bijvoorbeeld de aan- en afvoer van benodigde materialen langs een route te voeren die de in gebruik zijnde delen van de Wagenwerkplaats ontziet. Wanneer dit niet mogelijk is, zal NS in samenspraak met de betreffende partijen zoeken naar een voor allen acceptabel alternatief.
De opleverdatum voor de gehele gebiedsaanpassing is 30 maart 2018.

Bron Wagenwerkplaats

( GH )