master (14)In navolging van de bijeenkomst van oktober 2014  hier deel II van de bijeenkomst Masterplan Wagenwerkplaats. Een presentatie en uitleg van wat er met de gedane voorstellen is gedaan.

Aan de orde zijn de diverse voorstellen, cq denkbeelden die zijn ontstaan bij het herontwikkelen van het Wagenwerkplaats terrein in zijn totaliteit. De toen gedane voorstellen, zichtbaar gemaakt met rode en groene stickers zijn nader uitgewerkt. Er was toen een duidelijke “groene”keuze gemaakt.

18 februari 2015 een 60 tal belangstellende nemen plaats in het Centrale Ketelhuis van de Wagenwerkplaats.  Onder de bezoekers vele bekende gezichten uit de wereld van Duurzaam/ Groen  dan wel Ontwikkeling en Prorail. Enigszins confuus van de advertentie in de plaatselijke media, waarin de 3 stromingen van het Masterplan al werden onthult, namelijk. “Meedenken over de toekomst Wagenwerkplaats, Centraal Ketelhuis, Lunch, Feesten en Bijeenkomsten. Dit bleek de interne versie te zijn

master (17)Het openingsgedeelte van de avond was kort maar krachtig. “Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst zijn er meer vragen dan antwoorden. U hier aanwezig, krijgt de gelegenheid U vanavond verder uit te spreken over een 3 tal denkwijze. Deze 3 stromingen zijn geheel uitgewerkt op zijn eigen emeritus. Het is de bedoeling dat U van elke stroming zich inleeft in die situatie en hier een oordeel over geeft. Aan het eind van de avond proberen we als Masterplanners een  visie hieruit te filteren als zijnde een nieuwe plan en doel.” Aldus Frank Talsma.

Terug kijkend naar de planning was de afronding bedoeld voor maart /april 2015 en is de tussentijdse werkwijze verwoord op de website van de Wagenwerkplaats.

Denkrichtingen zijn gebaseerd op wat er eerder geroepen is. Drie begrippen/ stromingen: stadslab, campus, ecoforest.

Ieder van deze 3 categorieën vertegenwoordigd een denkwijze. Los daarvan is er nog een,structuurvisie 2030 gemeente  Amersfoort. Inhoudende een aantal  voorschriften met betrekking tot geluid/ verkeer/ aantal woningen/ duurzaamheid enz.

master (35)Tijdens de presentatie van de opgebouwde dia’s en de gegeven uitleg ( zie de fotoreportage)  zijn diverse mogelijkheden ( en  onmogelijkheden) aan de orde geweest. Vast staat dat het terrein zoals het nu is ingericht door NS Prorail gefaseerd zal worden afgestoten, cq een andere bestemming zal krijgen.  Prorail zal nog geruime tijd nodig hebben om zijn taken elders onder te brengen. De wagenwerkplaats en een aantal sporen worden nog steeds gebruikt.

Ook zijn er gedeelten van het terrein contractueel verhuurt aan derden. De huur hiervan is wellis waar wel  opgezegd maar heeft nog een looptijd van enige tijd.

De uitslag en visie van deze bijeenkomst zal nader worden uitgewerkt en weer worden voorgelegd in een volgende bijeenkomst. T.z.t. zal deze duurzaamheidvisie worden voorgelegd aan de gemeente Amersfoort.

Wat nu aan de orde is, is de mening van de bezoekers van deze bijeenkomst.  Een bijkomstigheid is dat de NS ook bezig is met de nieuwe vergunningsaanvraag voor de milieu ontheffing die zeg maar enige jaren oud is.. Eind februari  verwacht van men van Prorail de rapportgage geluidsniveau en veiligheid.

master (71)Denkrichtingen gaan over het gehele terrein inclusief nog lang niet beschikbare ruimte. Dus er wordt geen rekening gehouden met de afwikkeling van de Prorail zaken, maar kijkt nu naar het geheel van het nieuwe bestemmingsplan.

Uit de nu aangehaalde denktrant valt op te maken dat bijvoorbeeld  de functie van het hoofdgebouw wel eens zeer variabel kan worden. Men kan er kleinschalige evenementen in houden, maar ook een wekelijkse “vers”markt behoort tot de mogelijkheden.  Of de hoofdwerkplaats een winkel zou kunnen vervullen.

In elke denkrichting zit duurzaamheid, en cultureel erfgoed

De bezoekers werden opgedeeld over diverse tafels met iedere tafel een eigen zienswijze over de te voeren strategie. Een greep uit de gehanteerde begrippen.

Stadslab hoogstedelijke visie/ hoogbouw/de loods -woonbestemming

Lege plekken worden bebouwd, lanen naar ontsluitingswegen, geluidsscherm door, hoofdgebouw lofts, collectief ondernemerschap, parkeren, dus buiten langs. Parkeren voor de deur wordt dus een utopie. Je parkeert op een aangewezen plaats om vervolgens lopend naar je woning te gaan. Parkeren onder gebouwen. Betaalbaar/groen/evenementen.

Campus samenhangende groenstructuur, ateliers, veel groen naast bebouwing, lijnstructuur benut lengterichting van gebied, bouwblokken, voorzieningen in de buurt van station, parkeren onder woongebouwen , evenementen meer ruimte dan in model stadslab, geluidswal functie in fiets en wandelstruktuur

Ecoforest, berken en eiken bos, plekken in het bos om te wonen. Spelen, grote loods als markthal of als evenement. Kleiner en compacter word hoger, parkeren centraal, verkeersstructuur- meer lopen. Rijtjeswoningen, centraal gebouw  flexibele invulling, wonen of werken moet nog bepaald worden. Fiets en wandelpaden zijn hoogst genoteerd.

Met deze 3 hoofdzaken gingen de aanwezige bezoekers aan de slag. Verdeeld over 6 tafels werd er steeds 15 minuten gebrainstormd over de verschillende zienswijze.

Verrassende zaken werden aangehoord. In de Duurzame woningbouw de voorstellen tot hoogbouw op het terrein tot wel 10 woonlagen. Op een andere tafel  een “groen”onderwerp, dat men  moest wel kunnen barbecueën te midden van een bosrijke omgeving. Dus in plaats van je eigen tuintje, het nog aan te leggen Wagenwerkplaatsbos gebruiken als je achtertuin.

De geluidswal gebruiken voor “inpandige” woningen. Bij de ontsluiting emplacement, wordt dan de geluidswal omgezet naar de buitenring.

master (91)Het stuk terrein achter de Lasloods te herinrichten als groenvoorziening met een centraal gedeelte. Woningen in net verlengde van dit terrein zou dan een geluidsbarrière kunnen zijn.

De sloop van het Noack gedeelte en de herbouw met nieuwbouw woningen is deels al door de eigenaar van het terrein ontwikkeld.

De ontsluiting van het Wagenwerkplaats terrein vanaf de BW laan, achter het Noack en de Palmstraat lijkt een vanzelfsprekendheid   te zijn.

Nadat een aantal malen, van zowel  tafel, als zienswijze en definitie was gewisseld, is de balans opgemaakt.

Inhoudende dat er ten aanzien van de 3 stromingen  ( Stadslab/ Campus en Ecoforest) is gedacht over de herinrichting. Kijkend naar de varianten en als voorbeeld nemend de Hoofdwerkplaats kan men richting geven aan. De Hoofdwerkplaats wordt een inrichting van diverse pluimage, ondernemers/ woonbestemming.

Of het wordt een inrichting voor winkels en markten. Bijvoorbeeld een weekmarkt, dan wel een permanente versmarkt. !

Maar het kan ook een Groene bestemming krijgen, ten aanzien van wonen en werken.

Uiteraard geld bovenstaande voor elke detail van het terrein, met inachtneming van de geldende voorschriften en regels,

master (6)Al de gemaakt aantekeningen/ plannen/zienswijze en opmerkingen zijn verzameld.

Aan het eind van de bijeenkomst vertelde Marco Tavenier van de werkgroep woonwerkplaats (Vereniging Duurzaam Soesterkwartier), dat in aansluiting op de eind oktober2014 gehouden Duurzaamheids dagen op de Wagenwerkplaats. In afwachting op het vervolg van deze bijeenkomst over  het Masterplan Wagenwerkplaats gaat de werkgroep die aan de Duurzaamheid visie hebben deelgenomen  zich hierover buigen.

master (64)Belangstellende worden uitgenodigd om naar de presentatie van de Duurzaamheid visie te komen en zijn/haar mening te geven. De bijeenkomst is op 11 maart a.s. ergens op de Wagenwerkplaats. Nader berichten volgen nog.

Rond 22.00 uur werd deze bijeenkomst afgesloten. Waardevol, moeilijke materie, nog veel te doen, maar oh zo belangrijk. Mag de eind conclusie zijn van de belangstellende bezoekers.

Verslag en foto’s Karel van Rooy/ Ngie

master (94)Opgemerkt wordt dat de fotoreportage, de volgorde van de ter sprake gebrachte discussie punten heeft gevolgd. De foto’s volgen dus het verhaal van de avond.

 

Fotoreportage.