Geldt dit ook voor 'de sleutel'?

Geldt dit ook voor ‘de sleutel’?

De titel van dit artikel geeft de indruk, dat dit een mooie wens is, maar dat er  mogelijk wat haken en ogen aan kunnen zitten.

En dat was er nou net aan de hand. Om een gelukkiger Soesterkwartier te krijgen zullen er misschien de nodige aanpassing plaats vinden. Die aanpassingen hier bedoeld, gaan over de wijze waarop de gemeente Amersfoort over gaat tot het delegeren van verantwoording/ toezicht en geld.

U allen heeft, ( althans 7434 mensen) de uitnodiging en de herinnering gelezen op deze website over de bewoners “mee denk” avond in buurthuis de Nieuwe Sleutel, op 26 april 2016.

Op deze bewoners avond kon een ieder mee denken en praten over de toekomst van het Soesterkwartier. Dit omdat er op korte termijn vele veranderingen zullen plaats vinden. Zo zal de gemeente zich steeds minder gaan bemoeien met het wijkgebeuren. Met name “zorg en Welzijn” zijn  op dit moment de onderwerpen die de gemeente op wijkniveau geregeld wil zien. Niet meer vanuit het Stadhuis aansturen, maar locaal in iedere wijk afzonderlijk. Uiteraard zullen de financiële vergoedingen hierdoor ook worden gewijzigd.

Gezien het aantal lezers van de aangekondigde bewonersavond, zou er eigenlijk een schouwburg of sporthal nodig zijn geweest om de belangstellende te herbergen. Gelukkig was er gekozen voor de Nieuwe Sleutel.

Deze heel belangrijke informatie avond werd “slechts”door 20 wijkbewoners bezocht.

DSC_7570Bekende gezichten van beroeps en  vrijwilligers kwamen rond 19.30 samen in het buurthuis. Op het programma een uiteenzetting en voorstel van Henry de Gooijer, over de binnenkort in gang gezette nieuwe structuur van de Gemeente. Als gastspreker ook aanwezig Daan Vosskuhler van Burennetwerk Schothorst, initiatief nemer en  mede projectleider van Vitale wijken/ en inventarisatie buurtnetwerken/ media voorzieningen.

Jan Herman Koller, voorzitter van de Stichting Amersfoort WEst ( tussen spoor en Eem) opende deze met een terugblik op hetgeen vooraf aan deze bijeenkomst was gedaan. De 3 sessies met andere wijken over de komende wijzigingen in met name “de Zorg en Welzijn” Een en ander speelt zich al af medio november/december 2015 waarna met name Burennetwerk Schothorst de voortrekkersrol nam en in 2016 een 3 tal bijeenkomsten hield.  Centrale vraag “Hoe maken we zelf de wijk”. Concluderend dat er veel vragen zijn en alle suggesties welkom zijn.

Een en ander heeft geleid tot het bestuderen en bespreken van de plannen van de Gemeente en nu het door het Soesterkwartier ( Henry de Gooijer) ingediende tegen voorstel.

DSC_7567Henry begon zijn introductie met de vraag wie er als bewoner aanwezig was en wie namens de organisatie. In het eerste geval gingen 20 handen omhoog. Maar van die 20 reageerden er ook een stuk of 5 als professional.

Om  heel veel moeilijke woorden en begrippen te voorkomen, verwees hij naar de algemene lijn in het verhaal, “In de Buurt” wijzend op het feit dat het over onze Buurt gaat, die “WIJ”willen inrichten.

De hele presentatie is als (link) Pdf bijgevoegd.

Een verkorte weergave, typerende met het feit dat “Loesje”hierover schreef . “Waarom moeilijk doen als het samen kan.”

De 4 hoofdstukken van zijn presentatie werden voor zover mogelijk behandeld. Verleden, heden en toekomst werden door hem uitgelicht.

KnipselIn grote lijnen komt het er op neer dat de Gemeente bij het ontwikkelen van de nieuwe “wijk”plannen een hele structuur heeft opgezet, waarin de wijken (14 wijken samengevoegd naar 9 segmenten) de hele manier van werken van Zorg en Welzijn wil wijzigen. Niet meer van bovenaf sturen ( en betalen) maar meer door de wijken zelf laten doen. Een soort vraag en aanbod. In al de plannen, Gemeentelijke stukken, voorstellen, peilnota’s en schriftelijke vragen was men een dingetje vergeten. Namelijk de mensen om wie het ging, “De BEWONERS” te informeren.

In enkele artikelen heeft de wijkwebsite hier van melding van gemaakt.

Knipsel2Kort gezegd, wil de Gemeente een projectbureau op de wijkstructuren ( en hun organisaties) laten bepalen hoeveel “behoeften”noodzakelijk zijn per wijk. De reeds bestaande organisaties, zoals Stadring51, Ravelijn en Welzin, zouden een groot gedeelte van het beschikbare budget nodig hebben, immers zij zijn de nu uitvoerende instanties.

Het ingenomen standpunt, ingegeven door het ingediende ontwerp van Henry de Gooijer is inmiddels omarmd door de andere wijken en natuurlijk ook het Soesterkwartier.

Uitgaande van het principe dat als er een projectbureau wordt ingesteld om te beslissen over onze wijk, WIJ willen mee beslissen over welk projectbureau het gaat en er minimaal een of  meerdere bewoners zitting krijgen in de projectbureau. Doel een coördinatie laag tussen de Gemeente en de wijken te creëren, waar vanuit de zaken geregeld gaat worden.Het gevoel bestond dat grote bestaande organisaties de coördinerende rol wel zouden krijgen. ( Belangen verstrengeling ? )

De Gemeente Amersfoort heeft inmiddels een uitvraag gedaan ( Landelijk) naar belangstellende projectbureaus om een offerte in te dienen. De vraag is dan, weet een bureau uit Limburg of Groningen wat er speelt in onze wijken.

Het ingediende “WIJK plan”zoals omschreven is door de gemeente ontvangen.

Knipsel3Een en ander heeft geleid, dat ALLE bewoners van Amersfoort op 11 mei voor een soort “Idols” cq talentenjacht in de Nieuwe Sleutel. Hierbij zullen de belangstellende projectbureaus  zich moeten profileren en aan moeten geven wat hun doelstellingen zijn voor de verschillende wijken. Wat de doen met de Zorg. Houden we nog wel speeltuinen over. Of krijgt het Buurthuis nog subsidie. Vragen die 11 mei beantwoord moeten worden.

Gedurende de hele presentatie werden er door de aanwezige zeer gerichte vragen gesteld.

Waarom zijn er twee subsidie groepen; de 1e is bestemd voor de bestaande organisaties, de 2e voor de ambulante zaken in de wijken.

Hoe worden de subsidies per wijk verdeeld: Een lastige maar goede vraag. Per wijk is reeds geïnventariseerd waar de “pijn”punten zijn. Beleid zal daarop moeten worden afgestemd.·  Subsidieronde 1 gaat over zoektocht naar coördinator partij. Subsidieronde 2 over het financieren van de wijk-plannen die eerst worden gemaakt (onder leiding van de coördinator en “sociale verbinders”). Die plannen worden dus voor SK al na de zomer gemaakt, zodat per 1/1/2017 het nieuwe systeem kan werken. Er wordt dus maar 1 subsidie in subsidieronde 1 uitgegeven. Beetje gek, maar dat zijn vermoedelijk de aanbestedingsregels.

Waarom voert Amersfoort dit in:  Amersfoort loopt voorop met de invoering hiervan, de rest van Nederland zal ook deze zaken in gaan voeren.

Hoe veel tijd wordt aangewend om dit in te voeren: In juli 2016 gaat dit al lopen. In 2017 zal het bekrachtigd worden met een looptijd van 3 jaar.

Gedurende de vraag en antwoord stellingen gaf ook Daan Vosskuhler zijn visie op hetgeen hem bekend was.De verslagen van de 3 vorige sessies met de wijken, waarin tegenvoorstellen worden gedaan, zijn aan de Gemeente toegezonden.

Vele vragen volgden of hoe en wanneer en waarom. Het is dus zaak om dit zo breed mogelijk bekend te maken onder de bewoners.

Knipsel4Voorstellen: 11 mei de “Idols” bijeenkomst stadsbreed in de Nieuwe Sleutel, waar de projectbureau zich moeten bewijzen.l

Er komt een enquête formulier, zowel digitaal als een papieren versie. Op de zomerparade 3/4 juni kunnen bezoekers deze invullen. Doel een inzicht te krijgen in de wensen en opmerkingen van de bewoners.

Als laatste, de wijken krijgen nu de kansen, de zaken zelf in te richten naar hun eigen wensen. Daarvoor moet dus wel een binding zijn tussen coördinatie ( financiën) en de wijk.

Verslag Karel van Rooy.

Zie hier de presentatie van Henry de Gooijer  lang-en-gelukkig-in-soesterkwartier

zie hier de visie van Daan Vosskuhler.

DSC_7568Idols voor wijkbewoners! Laat jij jouw stem horen?

Onlangs zei een actieve bewoner, toen we het hadden over de staalkaart aan uiteenlopende activiteiten die hij  met een dapper ploegje medestanders in zijn wijk organiseert: “Als ik op een bijeenkomst begin over de participatiesamenleving loopt de halve zaal leeg”.

Dat was midden in een gedachtewisseling over de vraag hoe burgerinitiatieven in een buurt of wijk zich kunnen verbreden, omdat de dagelijkse praktijk vaak neerkomt op een of twee gangmakers die met een bescheiden achterban de kar proberen te trekken.

In de buurt

Maar er zijn ook lichtpuntjes, zoals het nieuwe gemeenteprogramma van #In de buurt, ook wel de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) genoemd, waarmee de gemeente Amersfoort een gedurfde stap zet om het welzijnswerk in de wijken een geheel nieuwe impuls te tegen. Niet de bestaande instellingen bepalen daarin wat de prioriteiten zijn, die ze vervolgens zelf gaan uitvoeren, maar de stem en de invloed van de wijkbewoner wordt mede bepalend binnen de wijkplannen, die per jaar aangeven wat de thema’s zijn waaraan wordt gewerkt en wie de klus moet doen. Op die wijze wordt het werk van informele bewonersnetwerken rond het geven van informatie, ontmoeting en informele zorg en aandacht verbonden met de inzet van wijkprofessionals.

Bewonersinzet

Denk daarbij aan een goede informatieve wijkwebsite of Facebook pagina, die aangeven wat er allemaal  in een wijk te vinden is aan voorzieningen en initiatieven, het draaien van een buurthuis op basis van bewonersinzet, het opzetten van een burenhulpdienst, of het onderhouden van een buurttuin als hart van informele ontmoeting. Allemaal zaken die bewoners zelf kunnen organiseren, terwijl de wijkprofessionals, waarmee ze samenwerken, zoals sociaal werkers, wijkagenten, docenten in het onderwijs en medewerkers van corporaties de klussen doen die je niet naar vrijwilligers moet afschuiven.

Professionele bewoners

Tussen die twee lagen zou dan ook ruimte moeten komen voor wat ik voor het gemak de ‘hybride vormen van buurt en wijkinzet’ noem. De mogelijkheid om ‘professionele bewoners’ of de in de wijk werkzame ZZP-ers te betalen voor hun inzet. Veel van hen hebben immers een dagtaak aan het ‘werken aan de wijk’ en bieden kwalitatieve diensten die niets meer te maken hebben met vrijwilligerswerk. Daarmee wordt de traditionele scheiding tussen professionals en gekwalificeerde bewoners (lees: de vrijwilligers)  doorbroken. Komt er meer ruimte voor maatwerk en ontstaat een groeimodel waarin buurten en wijken in toenemende mate leren zelfstandiger te opereren rond leefbaarheid en sociale samenhang.

Toekomstmuziek

Maar vooralsnog is dit toekomstmuziek, omdat iedere ingrijpende koerswijziging zal stuitten op weerstand van de bestaande instituties, die hun voortbestaan in gevaar zien komen. Maar ook voor de gemeente betekent een fijnmazigheid aan vele –  betaalde-  lokale initiatieven dat de regie gecompliceerd dreigt te worden, waar voorheen alleen zaken gedaan hoefde te worden met een vaste club van instellingen. Daar heeft #In de buurt wat op gevonden. De gemeente geeft de regie binnen de nieuwe werkwijze uit handen door in zee te gaan met een private coördinerende partij. En daarvoor is een ´tender´, een openbare aanbesteding, uitgeschreven. Op een informatieve gemeentebijeenkomst over die nieuwe coördinatie kwamen z´n 30 stedelijke en landelijke organisaties opdraven. Een onafhankelijke Adviescommissie van negen ´anonieme´ Amersfoorters krijgt nu de pittige taak om uit al de aanbieders de beste partij te kiezen.

Idols

Omdat samenwerkende wijkbewoners op die wijze geen directe invloed kunnen uitoefenen op de keuze van die coördinerende partij, hebben ze creatief gekozen voor de indirecte aanpak. Instellingen/ organisaties die meedoen aan de aanbesteding worden door de bewoners uitgenodigd om hun plannen en werkwijze te presenteren. Op basis van die happening , zie het maar als een variant op Idols, wordt dan een advies uitgebracht aan…de Adviescommissie van wijze mannen en vrouwen.

Vergeet het woord participatie, maar ben je nieuwsgierig geworden kom dan op 11 mei a.s. naar buurthuis de Nieuwe Sleutel, Noordewierweg 252-1 waar de Idols-bijeenkomst plaats vindt van 19.00-21.30 uur. Wel even van te voren jouw komst melden: burennetwerkschothorst@gmail.com

( Wil je meer weten van de # in de buurt plannen. Kijk dan op: https://www.amersfoort.nl/project/subsidie-indebuurt.htm )

 

 

Knipsel5DUS 11 mei de nieuwe uitvoering van Idols in de Nieuwe Sleutel.

 

Verslag / foto Karel van Rooy.