logoHet 1e jaarverslag van 2014, kenmerkte zich door wijzigingen in de Redactie en de implementering  van gestructureerde oplossingen voor de invoer van activiteiten. Na de jaarwisseling, 2014-2015 werd de Wijkkalender uiteindelijk ingevoerd. Onderhandelingen die in juni 2014 begonnen en eind januari 2015 tot resultaat leidde. Hierdoor konden organisaties en ondernemers en bedrijven, zelfstandig hun eigen  evenementen en afspraken vermelden. Later werd hier een keuze vakje bijgeplaatst om aan te vinken. “Voorpagina Website”.  Het zal niet verbazen dat  velen, dit vakje aankruiste in de hoop op meer aandacht voor hun eigen zaken. De redactie zag zich genoodzaakt, hier wat regels voor te stellen. De invoering van de Wijkkalender mag succesvol worden genoemd.

Dit jaar zijn 909 activiteiten gemeld in de wijkkalender. Ingebracht door  36 instanties. Alhoewel dit een goede invulling is van activiteiten is nog niet iedereen zich bewust van het gemak en doel van de wijkkalender. Het streven naar een invoer van 50 organisaties is nog niet gehaald.  Een vernieuwde  verwijzing naar ondernemers en organisatoren zal begin 2016 plaats vinden.  De huidige gebruikers ervaren het als een goede wijze van communicatie waarbij ze tevens kunnen zien wat “anderen”al voor activiteiten hebben.

Ook het afgelopen jaar, hebben leden van de redactie zich intensief bezig  gehouden met de Sociale en Maatschappelijke aspecten in de wijk.

Ten opzichte van 2014 en de ingeslagen weg heeft de Wijkwebsite een grote mate van populariteit verkregen, binnen en buiten het Soesterkwartier. 

Jeugd  Persbureau:

CSC_4824Het Jeugd Persbureau wat bij aanvang  en selectie 6 kinderen had, heeft zich uiteindelijk weer beperkt. Binnenkort start de nieuwe werving onder scholieren.  Onze inmiddels vaste Jeugd Fotograaf Mimoun Azdad, is regelmatig op pad geweest. Zo maakte hij reportages van wederzijdse bezoeken van de Kinderwijkraad Leeuwarden. Het bezoek aan Staatssecretaris  Jette Kleinsma in Den Haag. Het huisbezoek van Wethouder, Hans Buijtelaar op het ’t Anker over veiligheid. De opening van de Wildwaterbaan in het Dierenpark . De jubilea van de Speeltuinen met Wethouder Bertien Houwing. Het wijkmuseum en het Eemplein,Zijn activiteiten die Mimoun heeft  gemaakt. Uiteraard wordt  Mimoun begeleid en is er overleg met zijn moeder. In 24 activiteiten heeft Mimoun een bijdrage geleverd. Momenteel vergt zijn laatste jaar basisschool de nodige tijd, zodat er selectief met zijn bijdrage wordt omgegaan.Een nieuw Jeugdlid, Wikji Keijzer heeft inmiddels zijn intrede gedaan en nog twee aanmeldingen zijn in behandeling.

Kinderwijkraad: 2014-2015

Deze zijn gevolgd tijdens hun optredens inzake ,Veiligheid Noordewierweg. Hun bezoek aan Leeuwarden en Den Haag, naar de Staatssecretaris Jette Kleinsma .

De Kinderwijkraad in nieuwe vorm.

Via de Kinderdialoog en de lessen Democratie is de nieuwe kinderwijkraad 2015  geïnstalleerd. Vanaf 25-11-2015 is dit weer een voortdurend aandachtspunt.

Speeltuinen.

De samenwerking met beide Speeltuinen t.a.v. de vele activiteiten gaat wederzijds in uitstekende harmonie. Bij Speeltuin Rivierenwijk was een wisseling van communicatie medewerkster, hetgeen even wat tot andere contacten leidde. De viering van zowel het 90 jarig jubileum van Speeltuin Soesterkwartier, als de 70 jarige Speeltuin Rivierenwijk, heeft veel inzet van de redactie gevergd. De gehele zomervakantie werden er reportages gemaakt van zowel de feestelijkheden, als de programma’s voor de thuisblijvende vakantiejeugd.  Het fenomeen B.A.S. deed zijn intrede, zijnde het Buurkerk Activiteitenteam Soesterkwartier.

Ouderen activiteiten

_DSC0697De evenementen en activiteiten die zowel in Birkhoven Zorggoed, als Puntenburg Wooncomplex worden uitgevoerd, zijn een constante aanvoer van niet alleen “Nieuws”. De door de redactie gemaakte reportage over een feest/dansavond, leidde er toe dat er een “Linedance”groep werd opgericht.

Wekelijks wordt nu onder begeleiding van een dansinstructeur aan ouderen en slecht te been zijnde mensen aan Line-dance gedaan in de Vijverzaal van Puntenburg.

Buiten de georganiseerde activiteiten vanuit Birkhoven Zorggoed, heeft ook de beheerder van het restaurant zijn draai gevonden en springt meer en meer in op thema-avonden.

De bewonersorganisatie “wooncomplex Puntenburg”met ondermeer Manie ter Wal is nog eens een extra gegeven voor mooie activiteiten in Puntenburg.

Uiteraard werden de meeste sportieve en muzikale zaken in Birkhoven Zorggoed ook gevolgd.

De WAS

De winkeliersvereniging Soesterkwartier bleek begin 2015 een slapend bestaan te hebben. De redactie ging “buurten” naar aanleiding van de sluiting van Speelgoedwinkel Westerik op de Soesterweg. Plannen werden gesmeed en uiteindelijk werd de WAS weer actief. Een grootschalige Zomerparade werd in werking gezet. De WAS breidde weer uit naar 22 leden. Leegstand werd weer actueel en ook deels weer ingevuld. Van Redactiezijde werd constant de vinger aan de “Noordewierweg”gehouden”.DA pand

Promotie van zowel nieuwe ondernemers als de zomerparade was het gevolg.

Niet het slechte weer,maar juist de hitte waren niet goed voor de Zomerparade en de zaterdag werd afgelast.

Uiteraard is er ruim aandacht besteed aan de nieuwe ondernemers, die zich weer vestigden op “de strip”.

Recentelijk is ook “groots”aandacht besteed aan het verlenen van een woonbestemming voor het DA winkelpand. 550 handtekeningen en 15 bezwaarschriften zijn aan de Wethouder Woonzaken overhandigd.

10 december volgt een hoorzitting in het gemeentehuis. De resultaten zijn bij het ter perse gaan van dit verslag,niet bekend.

Plaatselijke belangen en overheid.

Door redactie wisseling volgde een nieuwe “inlezing”. Masterplannen / Bestemmingsplannen/ Duurzaamheids zaken / Westtangent, Stadsboeren/ Groene spoor/ Soesterhof/ Hart van het Soesterkwartier / Emmauskerk / Milieu zaken/ Nieuwe Stad/  Eemkwartier/ Oliemolenkwartier werden “belicht” en uitgelicht.

Opmerkelijk mag worden genoemd dat het aandachtsveld van de Redactie zich heeft uitgebreid naar de Eemzijde. Inhoudende dat alles in de postcode 3812 door de redactie wordt bekeken.

Dit resulteerde dan weer in reportages van activiteiten op het Eemplein. Twee media correspondenten voorzien de redactie van de wekelijkse activiteiten in het Eemhuis.

Een der Redactieleden bezoekt veel van de gebeurtenissen / activiteiten, georganiseerd door / in De WAR , Geldersestraat.

Het gaat te ver, om in dit Jaarverslag “ALLE” contextpartners/ bezoeken en verslagen afzonderlijk te vermelden. Gaarne wordt naar onderstaande opsomming verwezen.

Opheffen Wijk Bewoners Team.

Het “WBT” is recent van haar taken ontheven en zal ingaande 1 januari 2016 niet meer als “team” bestaan.  De werkgroep, deel uit makend van de Stichting Amersfoort WESt, waartoe ook de Wijkwebsite behoort, had geen “input”meer en te weinig mensen om er weer actief mee aan de slag te gaan.  Het om de paar jaar organiseren van een Wijktafel, is en was geen reden het WBT nog verder hiermee te belasten. Mede door het vertrek van Joke Sickmann uit het WBT, was er geen draagvlak meer voor het voortbestaan.( zie naschrift)

Aandachtsvelden/ bezoeken van de redactie.

Redactieleden hebben  individueel, of gezamenlijk  contact onderhouden met:

De Speelotheek /  Kinderwijkraad/ Kinderwijk Resto / Repaicafe/ ABC scholen/ Speeltuinen/ De Nieuwe Sleutel/ Puntenburg/ Birkhoven Zorggoed/ Wagenwerkplaats/  Duurzaam Soesterkwartier/ Soesterhof/ Werkplaats Soesterkwartier/ Jeugd Persbureau,/ Kerken /  Plaatselijke Horeca / Winkeliersvereniging / De WAR/ De WAS/ Eemkwartier/ Eemhuis/ Openlucht voorstellingen/ Oliemolenkwartier/ Nieuwe Stad/ Eemplein/Wijkmuseum./ Vlasakkers  / Ondernemers/ Mamacafë / Dierenpark / Stichting Vrienden Eemhaven /  Cliniclowns / Boulder klimhal / Masterplannen en bestemmingsplannen / Milieu zaken / Cultuur en Kunstzaken /. Recentelijk is hier aan toegevoegd de niet commerciële activiteiten in de Superfun en  het nieuwe Buurtnetwerk.

Aan grootschalig evenementen zoals Jubilea Speeltuinen / Eemplein 3 jaar / Halloween en Sint Maarten werd ruim aandacht besteed. Zijdelings kwam Sinterklaas voorbij en werd er Carnaval gevierd, waarvan eveneens verslag werd gedaan.

Van de zijde van de organisatie In To The Woods, werd geen medewerking verleend tot media aandacht.

De betrokkenheid bij de organisatie van de Zomerparade en de helaas “te hete”uitvoering daarvan was een debacle voor de organisatie.

De beide jubilea van de Speeltuin vergde veel van onze inzet maar is in brede zin gewaardeerd.

Mede naar aanleiding van de oprichting van de coöperatie Werkplaats Soesterkwartier en het geplaatste interview, werd de redactie benaderd en om medewerking gevraag,  door het (nieuwe) Buurtnetwerk. Ingesteld door en vanwege voortijlend inzicht in het buurtnetwerk en de verleende ‘Zorg” van het Wijkteam. Men zocht wegen om meer contact te krijgen met de bestaande hulpstructuur.

De vooraf gezonde proza, vol met wetenschapsvisies over Sociaal Isolement/ Eenzaamheid werd door de redactie grondig bestudeert. Het verzoek van het Buurtnetwerk was, ”ziet de redactie mogelijkheden in klare taal, nut en noodzaak te maken, dat het Buurtnetwerk actief wordt in de wijk. Hierbij trachtend de lokale netwerkjes en netwerken te koppelen als het grote Buurtnetwerk, zodat WIJ samen sterk zijn en elkaar versterken.

Op 25 november vond een eerste kennismakingsronde plaats met de diverse groeperingen/ instellingen en belanghebbende. De meningen en uitlatingen worden vertaald in Interacties naar de verschillende partijen. 11 Januari 2016 is de volgende grootschalige Buurtnetwerk groep weer aan bod.

Inmiddels heeft de redactie een interview gehad/ gemaakt, met het Buurtnetwerk geplaatst.

Voor een overzicht van activiteiten, wordt verwezen naar de bijlagen.

De in 2014 ingezette werkwijze van de Redactie, gaf in 2015  een forse toename van bezoekers aan de wijkwebsite.

De bekendheid en populariteit van de wijkwebsite is bij het bedrijfsleven niet onopgemerkt  gebleven. Een run op de activiteitenkalender was het gevolg en vele bedrijven en instanties kregen te horen dat ze niet “pasten: in het wijkbelang Soesterkwartier. Het nam redelijk wat tijd in beslag om deze schifting te realiseren, maar uiteindelijk is de wijkkalender geheel in het teken van het Soesterkwartier en zijn ondernemers etc.

Andere wijken, trachten zo nu en dan ook  de redactionele medewerking te krijgen voor het promoten van een evenement in “hun”wijk. De redactie bekijkt elk evenement of dit in het belang is van het Soesterkwartier. Sporadisch worden er activiteiten uit de VVV evenementengids geplaatst.

Beleid ( redactioneel)

Het vast houden van de neutraliteit als redactie is een groot goed en voor de leden ,vanzelfsprekend. Een enkele keer menen “bewoners / buitenstaanders /  bedrijven of verenigingen, dat men kan dicteren, want we zijn nu eenmaal EEN in het Soesterkwartier, of men gaat er van uit dat de Redactie ten dienste is van de vragende partij. Het beleid van de redactie blijft zoals het is vastgelegd.

De Redactie bepaald.

Deze zomer zijn de werkzaamheden en de journalistieke integriteit nader omschreven en vastgelegd in een protocol. Het bleek wenselijk om invulling te geven aan bepaalde begrippen , wat hanteerbaar is en wat niet. Echter voor zover bekend is er aan de redactieleden nog geen noemenswaardige vakantiereis of nieuwe auto aangeboden. De indicatie “vertrouwelijk”is een voortdurend proces van  het “kennis”niveau.

Tevens zijn de uitgezette eigendommen van de redactie ( lees Stichting Amersfoort WESt)  nader verantwoord. Een “uitleenbestand” geeft aan wie/ wat en waar elk onderdeel zich bevindt. Benoemd zijn de laptops en diverse fotocamera’s, inclusief de privé spullen. Gezocht wordt naar een modus om de redactieleden “in het veld” met hun apparatuur te verzekeren.

ICT

De bandbreedte van  het hostings netwerk waar de Wijkwebsite op draait is al een keer bijgesteld en verbreed. De forse toename van gebruikers/lezers heeft recent tot het “ uit de lucht gaan” van de website geleidt. Het veiligheidssysteem greep in toen de druk te groot werd en sloot de website af.

Daar ook de “Beheerder”van de website bezig is, de website te ontwikkelen voor de Android en IOS apparaten, zal er mogelijk het komende jaar een nieuwe ontwikkeling voordoen. De omvang  is heden nog niet te voorzien.

Ook werd al tweemaal de openingstijd voor de redactieleden bijgesteld. De beheerder had bedacht dat redactieleden na 00.00 uur geen publicaties meer zouden doen en sloot de website voor “invoer af” Dit werd op verzoek bijgesteld, wisselend werd bedacht wanneer redactieleden wel naar bed konden. Kennelijk besefte de beheerder niet dat die tijden juist gebruikt worden om teksten te maken, foto’s te bewerken en geluidsfragmenten te beluisteren. Op dit moment is de sluitingstijd van de website 02.00 uur tot 05.40 om hackers ook rust te gunnen.

Redactioneel

De redactie bestaat momenteel uit de volgende leden.

Nel Hazelaar Coördinatrice en financiën. Beleid en toezicht.

Nel Groenendijk:  Verslaggeefster/ fotograaf

Karel van Rooy:  Verslaggever/ Fotograaf, beheerder apparatuur, vervangend coördinator, website (mede) beheerder. Bestuurslid Stichting Amerfoort WESt.

Annemiek Goris: verslaggeefster, deskundige  G1000/ wijkbelang. ( selectief inzetbaar).

Sjaak Pols: Verslaggever fotograaf ( selectief inzetbaar)

Mimoun Azdad: Jeugd persbureau, fotograaf en verslaglegging.

Wikji Keijzer: Jeugd Persbureau ( in opleiding)

Joke Sickmann: Bijdrage week agenda.

B I J L A G E N

Jaarverslag Redactie Wijkwebsite Soesterkwartier 2015

Cijfermatige gegevens over 2015.

Ontvangen  kalender Items                               909

Voorpagina geplaatste items                            530

Werkmap geplaatste items                               231

Bezochte activiteiten                                        227

Fte inzet verslaggevers mankracht                  264

Jeugd Persfotograaf                                            24

Verslaglegging                                                 457

Fotoalbums                                                      457

Aantal foto,s                                                 39143

Redactiemail inkomend                                   220

Via mail geplaatste verzoek berichten            154

Door redactie verzonden berichten                129

Mail via redactie (Karel)                                 527

Bezoekers Wijkwebsite.

Geheel 2014, historie 44.529 van een jaar. 

2 0 1 5

1e kwartaal  2015  45.553

2e kwartaal  2015  74.263

3e kwartaal  2015  75.692

4e kwartaal 2015  66.925                              

Externe                 22.575  (twitter/ Google +/ LinkedIn)

Resultaat per 26-11 2015                     285.306   21.00 uur

 

Geschatte eindstand 2015    [308.000] 

 

Aldus opgemaakt

Amersfoort 26 november 2015, 21.25 uur

Karel van Rooy

Naschrift”

Op 1 december 2015, te 22.21 uur werd de 300.000  bezoekster van de Wijkwebsite genoteerd.

2af6ca7e-ff68-4e88-96a9-f276bb27d2d0Na afloop van de jaarvergadering op 2 december 2015 van de redactie is in het bijzijn van het Stichtingsbestuur Amersfoort WESt, nam Joke Sickmann afscheid van de Stichting en het WBT. Uiteraard werd zij uitvoerig geprezen over haar inzet. Namens de Stichting en de redactie van de Wijkwebsite, werd door Jan Herman Koller een fraaie bos bloemen overhandigd.