logoHet jaar 2014 werd voor de redactie van de Wijkwebsite Soesterkwartier gekenmerkt door geheel nieuwe ontwikkelingen.  Daar waar in de periode voor april 2014 de redactie bestond uit twee actieve leden die de dagelijkse redactie zaken regelden. En 1 redactielid die haar wekelijkse overzichten publiceerde voortvloeiende uit haar deelname aan diverse organisaties.

Tot dan waren de werkzaamheden van de redactie beperkt tot het plaatsen van activiteiten en evenementen die  de diverse instanties aanleverden.  Uiteraard werd op diverse plaatsen de aandacht voor de wijkwebsite gevraagd. Zowel publiekelijk als langs de digitale snelweg.

Vastgesteld werd dat met namen de Winkeliersvereniging “de WAS” steeds stiller werd met de aanlevering van activiteiten ten behoeve van de wijk Soesterkwartier. Winkels sloten hun deuren en er ontstond leegstand. Door het Eemplein vreesde men binnen de redactie voor stilstand in de wijkactiviteiten.

Om hier een kentering in te verkrijgen werd na een advertentie periode een nieuw redactielid toegevoegd aan de redactie.  Een nieuwe werkwijze werd ingevoerd, In plaats van statisch te zijn als Wijkwebsite werd gekozen voor de verslaggeving ter plaatse waar de activiteiten plaats vonden. Dit leidde er toe, dat er niet alleen een vooraankondiging van een activiteit op de website stond maar ook een verslag hoe die activiteit vergaan was. De verslaggever keek tevens kritisch naar hetgeen beloofd was in de aankondiging en naar de uitvoering.

cameras-4293 (2)De bezoeken en verslaglegging ( met fotoalbums) werden voor 98 % zeer positief ontvangen en beoordeeld. Alhoewel men in eerste instantie vreemd opkeek is het bezoek van een verslaggever van de wijkwebsite nu normaal en wordt er door menigeen ook om gevraagd.

Tevens werden contacten en overeenkomsten gesloten met de diverse instellingen in het Soesterkwartier. Dit omdat deze instellingen zich bezig houden met de Sociaal Pedagogische ontwikkelingen in de wijk.  Dit alles met het doel nieuwe projecten en doelstellingen van deze instanties te promoten en te volgen.

Met het Wijkleerbedrijf Birkhoven Zorggoed vindt regelmatig overleg plaats over wijkgerichte zaken. Wat kunnen stagiaires betekenen voor de wijk, waar zijn ze inzetbaar. Een en ander heeft geresulteerd in de oprichting en uitvoering van de Kinder Wijkresto. Een kook cursus  speciaal voor de jeugd uit de wijk. Met medewerking van het restaurant in Puntenburg, stagiaires, de Amerpoort  en vrijwilligers werd dit een groot succes. Een volgende cursus staat gepland voor 2015.

Het Repaircafé werd opgericht en is recent door de Wethouder van Zorg, wijk en wonen geopend.

Het Repaircafé leert kinderen ( en volwassenen) eenvoudige reparaties uit te voeren.

Vorstelijk tafelen 1Met de Sociale instelling Welzin, vindt regelmatig overleg plaats over een groot aantal zaken die men wil implementeren in de wijk. Door de redactie werd veel aandacht besteed aan de nieuw opgerichte Kinderwijkraad samengesteld uit een melange van kinderen van verschillende scholen. Doel: laat kinderen  mee denken en maak plannen om deze langs officiële wegen ten uitvoer te brengen.  Er volgden vele activiteiten die door de Kinderwijkraad zijn uitgevoerd. Mede door een bezoek aan de Loco Burgemeester in de raadzaal van het stadhuis is de Kinderwijkraad genesteld in de wijk. De veiligheid van de Noordewierweg/ Dollardstraat en de nieuwe inrichting van het Kerkplein zijn onderwerp van de doelstellingen. De redactie volgt deze ontwikkelingen nauwgezet .

Redactieleden volgen iedere tweede woensdag van de maand de presentaties die worden gehouden in café de Gooijer. Hier presenteren diverse instanties, zoals Goede Buren; Duurzaam Soesterkwartier; Heb je even voor mij en nog vele anderen, hun motivatie voor het Soesterkwartier.

Als gevolg van deze bezoeken en publicaties is het Ouder Café nu opgericht. Doel: ouders van kinderen een podium te geven over opvoeding, scholing en ontspanning in de wijk. Een 1e avond is met succes afgesloten en de volgende staat gepland.

Al deze nieuwe activiteiten boven benoemd worden begeleid door een medewerker van Welzin, cq het Wijkleerbedrijf.

Inmiddels hebben een 6 tal bewoners zich opgegeven voor een Cursus begeleid door Welzin. Een ander summum waar de redactie zich intensief mee bezig houd is de Wagenwerkplaats. De ontwikkelingen en nieuwe plannen vroegen een dermate inzet dat er twee nieuwe redactieleden werden aangesteld. A; voor de Duurzaamheidsbeweging met al zijn onderliggende facetten, zoals “het Soesterhof” het Groene Spoor; Stadsboeren en het andere redactielid voor de G 1000 en de nieuwe bestemmingsplannen van de Wagenwerkplaats/Soesterkwartier.

Een ander proces werd binnen de redactie opgestart om een poging te doen weer ondernemers warm te krijgen voor een winkelpand op de Noordewierweg, dan wel een onderneming te starten in het Soesterkwartier. In het Soesterkwartier staan 404 zogenaamd ZZP’rs bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. De redactie wilde sommige van deze mensen de gelegenheid geven zich te profileren en uiteen te zetten wat zij konden betekenen voor het Soesterkwartier.

DSC_8512Er werden 9 interviews afgenomen en als profiel op de website gepubliceerd. Van deze 9, haakte 1 bedrijfje af vanwege de vele belangstelling ( positief of negatief). De 8 anderen profiteerden wel en hebben hun zaken in het Soesterkwartier verder kunnen ontplooien. 1 ondernemer vond weer een winkel op de Noordewierweg en is recent geopend. Buiten deze door de redactie ontplooide werkwijze was er veel aandacht voor de activiteiten van de beide Speeltuinen, buurthuis De Nieuwe Sleutel, het Wijkmuseum,  activiteiten die nu door de nieuwe uitbater van de Puntenburg worden gedaan, de Verkeerstuin, Duurzaam Soesterkwartier, het Soesterhof in aanbouw, stadsboeren, wagenwerkplaats, demonstraties en rommelmarkten.

Een speciaal item werd gemaakt over het Noack gebouw op de Soesterweg. Verleden, heden en toekomst werden uitgelicht. Interviews volgden.  Ook hier met het doel, de 27 aanwezige Kunstenaars bekend te maken bij het Soesterkwartier.

De festiviteiten rond het 175 jarige bestaand van de Spoorwegen werd uitvoerig belicht.

Beide duurzaamheidsdagen werden bezocht.


 

                           Cijfermatig:

In 2014 werd 208 maal een artikel op de wijkwebsite geplaatst.

132 maal werd een bezoek gebracht aan de georganiseerde activiteit, waarvan verslag werd gedaan.

9 interviews in het kader van nieuw ondernemerschap.

7.155 foto zijn verwerkt in 279 foto albums.

De redactie werd uitgebreid van 2 naar 5 actieve leden.

Te weten

Redactieleden

Nel Hazelaar:  coördinator /budget beheer, Algemene zaken en beheer Wijkwebsite.

Nel Goenendijk: Beheer en planning kalender/agenda van de WAR en nevenzaken. Bij noodzaak verslaggeefster.

Karel van Rooy: Verslaggever fotograaf,  Vervanging Coördinator/ technische ondersteuning.

Erica van Vugt; Verslaggeefster fotograaf, doelgroep , Duurzaam; Groen en wagenwerkplaats.

Annemiek Goris; verslaggeefster. Lid van G1000/ volgt bestemmingsplan en ontwikkelingen.

Joke Sickmann; algemeen redactielid.,

Peter van Breugel, Reserve verslaggever indien in den Lande.

 

Opbouw lezers:

Sinds de nieuwe werkwijze zoals omschreven is het bezoekers aantal van de wijkwebsite met 254 % gestegen ten opzichte van 2013. De stijging vond gestaag plaats vanaf april 2014 na de invoering van de nieuwe werkwijze.

Het aantal leden op de facebook pagina verdubbelde.

Het aantal lezers via twitter is nu 397, waaronder de wethouders/ Raadsleden en politieke partijen,

De bijdrage via Google plus is minimaal ( 16)

Per week bedraagt het aantal bezoekers van de Wijkwebsite tussen de 2500 en 3200 hits.

Dit afhankelijk welke onderwerpen er geplaatst worden. Het gemiddelde is 2850 bezoekers per week.


 

CSC_9792Nieuwe wijzigingen Wijkwebsite 2015.( voorstel)

Een voorstel is gedaan om te komen tot een gezamenlijke wijkagenda voor ondernemers, stichtingen, Verenigingen, buurthuizen, speeltuinen, Sociale instellingen enz.

Afgelopen jaar is gebleken dat er een twee tal grote evenementen waren die Samen vielen met andere activiteiten in de wijk. Er was duidelijk niet gecommuniceerd. Het gevolg was dat een twee tal organisaties geen bezoekers op zich af zagen komen. Dit niet alleen jammer is voor de organisatie maar ook voor de bewoners Soesterkwartier. Immers men mist een mogelijk voor hen leuk evenement.

Al in juni 2014 zijn er tussen de redactie, het Wijkleerbedrijf, Welzin en de Amerpoort besprekingen begonnen voor de implementatie van een gezamenlijke WIJK agenda.

Een nader onderzoek volgde door de diverse partijen naar de mogelijkheden en de wensen van ondernemers / gebruikers.

Contacten werden gelegd met de dit jaar opgerichte website Bewoners 033 voortvloeiende uit het Burgerinitiatief. Overleg heeft overigens geleid dat de Wijkwebsite Soesterkwartier als “wijk”verwijzing is opgenomen in hun website.

Ook de door de VVV uitgebrachte nieuwsvoorziening werd bezocht en geraadpleegd. Hier spreekt men alleen over een “UIT”agenda en geen activiteiten overzicht zoals onderliggende partijen wensen.

Beide organisaties kunnen niet voldoen, als wat hierboven, aan de door ons als redactie gevolgde activiteiten wordt omschreven. Maar beide genoemden trekken wel aan de Soesterkwartierders om daar activiteiten te plaatsen. Dat zou de doodsteek voor de eigen  website zijn natuurlijk.

De mogelijkheden voor uitbreiding van onze eigen website bleek de beste en goedkoopste oplossing. Het voordeel is gigantisch. Men houd alle activiteiten, evenementen in eigen beheer. Het is zichtbaar voor een ieder. En organisaties kunnen aan de hand van de kalender zelfstandig plannen en invoeren.

Bekendheid

De wijkwebsite Soesterkwartier is een begrip geworden in de wijk. Daar waar vroeger gevraagd moest worden aan organisaties of er nog activiteiten waren is dit nu omgedraaid.

De meeste Verenigingen en organisaties sturen hun activiteiten gestaag naar de redactie. Zelfs dermate veel, dat wij als redactie soms keuzes moeten maken.

De integratie van Facebook en de pagina Soesterkwartier. info is een groot succes waarbij vele Wijkgerichte organisaties verwijzen naar onze website.

Van de zijde van de Winkeliers Eemplein en de daar uitgevoerde activiteiten wordt verzocht aandacht te geven aan hun perikelen.

Op dit moment ontbreekt het aan mankracht om alle activiteiten van zowel het Soesterkwartier, als het Eemkwartier te verslaan. Hiervoor zou en nieuw redactielid moeten worden aangesteld. Deze dient zich niet alleen bezig te houden met het Eemkwartier, maar ook met de Nieuwe Stad, de WAR en de stationsomgeving.

Nu  in de huidige situatie zijn twee van de redactieleden dagelijks geruime tijd bezig met het doen en laten van de wijkwebsite.  Waarbij opgemerkt dat dit met plezier gedaan wordt, omdat het resultaat in de wijk Soesterkwartier goed merkbaar is.

Bruggen worden nu gebouwd in de diverse disciplines, zoals de zorg/ Sociaal maar ook diplomatiek en bestuurlijk.

En niet alleen worden deze bruggen gebouwd, ze worden ook beloond. De redactie heeft met eigen middelen een Wisseltrofee in het leven geroepen voor die organisatie die zich het afgelopen jaar het meest had ingezet voor het wijkbelang en daarbij zijn gastvrijheid hoog in het vaandel had. Deze houten sculptuur, voorstellende het logo van de wijkwebsite is dit jaar onder grote belangstelling uitgereikt (in) en aan café De Gooijer, vergezeld van een door de redactie gemaakte taart eveneens voorzien van het Logo en tekst van de wijkwebsite.

hd-3d-kerst-wallpaper-met-3d-sneeuwpop-en-de-kerstman-met-slee-en-rendieren-hd-kerst-achtergrondNamens deze vrijwilligers ( redactie) wensen wij U fijne Kerstdagen en een goed begin van 2015, waarbij wij de hoop uit spreken om op volle kracht te kunnen blijven inzetten voor de wijk Soesterkwartier.

Jaarverslag

Namens de redactie Wijkwebsite Soesterkwartier.info

Karel van Rooy.