NoordewierwegDe voorgaande periode kenmerkte zich vooral door berichtgeving in de Media en op de Wijkwebsite over de winkelsluiting ( DA) op de Noordewierweg. De nieuwbouwplannen en structurele zaken passeerden weer de revue. Het verwerpen van de bezwaarschriften tegen de vestiging van studenten in de DA.

De vele reacties op en na de presentatie van de film “EIgenwijs” en de open brief aan het College door Joke Sickmann, leidde na een avond twitteren uiteindellljk tot een commissievergadering, aangevraagd door Ben van Koningsveld van het CDA.

gemeenthuis15 maart 2016, 19.00 uur Molendijkzaal van het gemeentehuis, was dan het moment suprême voor het Soesterkwartier om hun bezwaren en opmerkingen omtrent de winkelstrip kenbaar te maken. Hierbij opgemerkt dat de vraagstelling van het  CDA en de ingediende motie van SP al openbaar waren.

Als sprekers waren aangemeld. Theo Swart, van de winkeliersvereniging, J.van Elzen van de Emmaüskerk en Joke Sickmann.  Van politieke zijde, de raadsleden Koos Voogd ( VVD) , E.Lieverse ( Groen Links), Desire Steenbeek ( Actief), R. Molenkamp (SP), M.Jongerman ( SP),R.Dijksterhuis ( Christen Unie), H.Keskin (PVDA), M.Fousert ( Amersfoort 2014) en E. Blauw ( D66).  Ben Koningsveld ( CDA) als aanvrager van het debat).

DSC_6390De commissie werd voorgezeten door: D.van Hamersveld geflankeerd door Wethouder Y.Kemmerling,  E. de Brouwer ( adviseur) en de secretaris M.van de Kan.DSC_6423

De publieke tribune, geheel gevuld met toch wel 8 belangstellende, waaronder onze wijkmanager Niko Paap en twee Soesterkwartierders, t.w. Esther van Zetten en Sjaak Pols.( mede redactielid) .

Na opening en korte uiteenzetting van de Voorzitter, kreeg Theo Swart het woord. In een fel betoog, verwoordde hij onderstaande brief, aangevuld met persoonlijke dan wel nadere omschrijvingen.

DSC_6375Ondernemers Soesterkwartier wijzen College-uitspraak af!
in reactie op College-besluit
zoals verwoord in schrijven onder kenmerk DIR/JDA/BZW.15.0315.022/5178429 van 16 februari j.l.
aan de Raadsfracties van de Gemeenteraad van Amersfoort
Onlangs heeft het College besloten om de bestemming van een winkelpand aan de Noordewierweg 121, inmiddels beter bekend als het DA pand, te wijzigen en toe te staan er 5 studentenwoningen op de BGG te realiseren. Als winkeliersvereniging hebben wij hier bezwaar tegen aangetekend. Wij dachten dit gedaan te hebben op basis van goede argumenten, steekhoudend en met bewijs. Verbijsterd lazen we dinsdag 16 februari in een brief van de gemeente dat ons bezwaar was afgewezen.
Gemeenteraad, wij vragen u met ons mee te denken en kennis te nemen van de zorgen van de ondernemers uit het Soesterkwartier
Wij waren helemaal verbaasd toen we de toelichting op het afgewezen bezwaar lazen:
In niets is rekening gehouden met onze bezwaren. In alles is rekening gehouden met de wensen van de aanvrager. Het pand zou al ruim twee jaar leegstaan i.p.v. nog geen 2 jaar. Volgens de toelichting op het bezwaar was het pand niet verhuurbaar. Dit op basis van eenzijdige informatie. Wij hebben echter tijdens de hoorzitting aangetoond dat er foutieve informatie is verstrekt via de gegevens waarmee de makelaar naar buiten is getreden:
– Huur 36000 euro per jaar voor een verzorgingsgebied van 1750 inwoners,( terwijl het Soesterkwartier 12000 inwoners heeft!).
– Het pand staat in het Leusderkwartier ipv Soesterkwartier.
– Er zijn mooie foto’s in de advertentie afgedrukt, terwijl in werkelijkheid het prachtige pand na een half jaar al gestript is.
– M.a.w. een eventuele nieuwe huurder zou eerst voor duizenden euro’s moeten uitgeven om het pand op te knappen Oké de huurprijs zakt dan plots naar 2100 euro per maand Aantrekkelijk is het pand dan toch al niet meer.
In het antwoord op ons bezwaar wordt door de gemeente aangegeven dat genoemde formele procedurefout(en) zullen worden hersteld en dat de reguliere procedure de gemeente niet verplicht om contact met derden (dus met ons de ondernemers en dus ook niet met de burgers) op te nemen over de aanvraag van de eigenaar van het pand.
En dan staat er in de uitspraak: “na zorgvuldige overweging”.
Wij verstaan onder een zorgvuldige overweging toch echt iets anders. Dan vindt er minstens hoor en wederhoor plaats.
Wij vragen u hier iets aan te doen.’)
Opvallend blijft dat het belang van de eigenaar van het pand in de overwegingen wordt meegewogen maar dat nergens in de overwegingen van het college ook maar enigszins wordt ingegaan op de gevolgen van de ingreep voor de ondernemers en de wijk in deze winkelstrook.
Het College geeft wel aan dat er een zorgvuldige weging van betrokken belangen moet worden gemaakt, maar slechts één belang wordt daarbij nadrukkelijk benoemd, namelijk dat van de eigenaar van één pand. Het totaalbeeld van onze winkelstrook komt vervolgens in de verklaring niet meer aan bod. Het belang van de ondernemers en van de wijk wordt niet meegewogen.
Ook opvallend is daarbij dat de Noordewierweg (in het vervolg NWW) wordt omschreven als een ‘uitvalsweg met functiemenging dicht bij het stadscentrum’. Inderdaad, zo kan deze worden omschreven. Maar het College weet maar al te goed, en gaat daar in haar eenzijdige redenering geheel aan voorbij, dat de bewoners van de wijk het Soesterkwartier al sinds jaar en dag bezig zijn om juist die tweeslachtigheid van de NWW om te buigen naar een meer aanvaardbare, meer leefbare situatie. Nog kortgeleden werden de kinderen van onze buurt in een bijeenkomst gevraagd naar wat zij zagen als het
hoofdprobleem in de wijk waarop vervolgens de gevaarlijke situatie op de NWW als het grootste probleem werd benoemd.
Een beweging naar een meer voetgangersvriendeljke situatie, waarin het winkelen en recreëren in het hart van de wijk wordt bevorderd, wordt door dit besluit doorkruist. Dit is voor ons echt onaanvaardbaar.
– Wij trekken de conclusie, dat pandjesmelkers; die buiken van het geld, belangrijker zijn voor de gemeente – dan hardwerkende ondernemers, die door allerlei wetgeving met hard werken en veel uren maken het
hoofd boven water weten te houden.
NWW is opgenomen in de nota detailhandél 2014 als zijnde een wijkwinkelcentrum. Juist dan behoort dit pand als winkel te worden aangewend. Naastliggende winkels hebben graag traffic in i.p.v. een gesloten pui.
Als je bedenkt dat we ongeveer 10 jaar geleden voor het eerst werden geconfronteerd met gemeentelijk beleid waarin werd vastgesteld, dat de winkels aan de NWW niet levensvatbaar meer zouden zijn. Aangezien de gemeente daaraan nauwelijks iets gedaan heeft, hebben we dus al 10 jaar te lijden onder een negatieve benadering vanuit het gemeentelijk apparaat. Dan praten we nog niet eens over de gevolgen van de economische recessie die zich daarna heeft ingezet.
Als je dan bedenkt dat op het moment van aanvraag van deze vergunning voor een woonbestemming juist alleen het DA pand leegstond en “Typisch jij “(de buren van DA) net een week open waren. Dit betekent, dat we op dit moment te maken hebben met slechte twee leegstaande panden. Hoezo leegstand! Welk centrum in Amersfoort kan ons dit momenteel nazeggen?
Dus hoezo is DA onverhuurbaar? Kan iemand ons dat uitleggen? Qua uitstraling het mooiste winkelpand van de NWW? Hoezo even overleggen met de direct belanghebbenden? Vooral niet doen!!
Nee met geld maak je geld. Er moeten zo nodig 5 extra studentenwoningen bij komen.
Vanuit de ondernemersvereniging maken we ons, en vele wijkbewoners met ons, nu al zorgen over het aantal wijzigingen dat er op dit moment in de pijplijn zit en er het laatste jaar al is bij gekomen. Schoolgebouw Bomenbuurt: plus 18 kamers, Dollardstraat kerk ombouwen, kroeg Soesterweg plus 24 kamers. Winkel Soesterweg plus 12 kamers en dan deze week weer aan het begin van de NWW een aanvraag. Dan praten we nog niet over een groot aantal woningen dat inmiddels al is omgebouwd tot studentenwoningen..
Ik begrijp het wel: Prijzen 14 m2 475,=!
All for the love of money. En heb je geen money! Dat is pech hebben, dan tel je gewoon niet mee. Als we zo door
gaan, dienen zich de daarmee samenhangende problemen snel aan. NWW kamers op le verdieping boven winkels. Via een smalle steeg te benaderen en vervolgens een steile brandtrap op. Als daar ooit brand uit breekt???? Wat is de rol van de gemeente?
Kortom: Het Collegeput zich uit in juridische slimmigheden om toch vooral de eigenaar van de panden ter wille te
zijn. Op meerder plaatsen in de stad staan winkels langdurig leeg. Wat is toch de reden om juist hier in het Soesterkwartier zoyeel inspanning te plegen om deze specifieke winkel haar bestemming te ontnemen, waardoor er klip en klaar een situatie geschapen wordt die zeer uitzonderlijk is. Een tijdelijke bestemmingsplanwijziging die bovendien moeilijk terug te draaien is.
Tot slot
Het heeft ons diep geraakt, hoe de gemeente met dergelijke vraagstukken omgaat. (Schrijver dezes is toevallig uitgeloot voor het overleg G1000. Hij haakt af.)
Maar hoe nu verder. Wij hopen datde politieke partijen van Amersfoort gaan inzien dat we zo niet met elkaar moeten omgaan. Dat dit afbreuk doet aan het creëren van draagvlak. Wij kunnen er ook lang bij blijven stil staan, maar dan staan we ons zelf nog meer in de weg. Het Soesterkwartier heeft 12000 inwoners en gaat richting 2020 naar de 15.000 inwoners. Het kan en mag nooit zo zijn, dat wij dan niet over een eigen hart beschikken, met een sociale functie, maar ook met weliswaar een beperkt, maar dan weer goed wijkwinkelcentrum.
Hoe moeilijk het voor ons is, wij willen u de hand reiken om samen en in goed overleg onze huidige plannen rondom de kerk een goed vervolg te kunnen geven. De kerk behoeft snel onderhoud om verval tegen te gaan. Onze plannen gaan we zo goed mogelijk aanpassen aan de wensen van de omwonenden. De wijk heeft het nodig, of nog beter gezegd: : deze wijk verdient het!!
Wij bewandelen daarin graag de koninklijke route om in overleg met u te gaan. Dat kost veel energie en moeite, maar u moet beseffen, dat wij ook na 10 jaar vechten er nog steeds staan. Wij allemaal vrijwilligers. Wij doen het in onze spaarzame vrije tijd, en dat allemaal voor het gezamenlijke goede doel: een leefbare wijk te creëren waar iedereen een eerlijke kans krijgt.
Wij doen het belangeloos en zonder persoonlijk gewin. Erger nog het kost ons geld.
Mogen wij u vragen om deze handreiking te aanvaarden? Namens de ondernemersvereniging WAS Soesterkwartier.

Hierna kreeg J.van Elzen zijn spreektijd om namens de Emmaüskerk het standpunt uiten te zetten. Hij  attendeerde juist op de nieuwe samenwerking met het Leger des Heils en het nieuwe woonkamer project wat binnenkort van start gaat. Hij bracht in herinnering dat het onderhoud van de kerk, zeer veel te wensen over liet en dat een nieuwe impuls de enige redding voor het gebouw zal zijn. Met name dat er ook aan kamerverhuur zal worden gedaan en dus huisvesting in de DA volstrekt overbodig was.  De algemene tendens op dit moment is, dat er zoveel studentenhuisvesting is bijgekomen in het Soesterkwartier er in het geheel geen winkel zoals de DA nodig zou zijn. Van Elzen vermeldde de inmiddels tot stand gekomen samenwerking met een ander kerkgenootschap.

CSC_6415Als laatste “gast”spreekster mocht Joke Sickmann haar boodschap overbrengen. Niet eerder dan dat de “trailer”van de film “Eigenwijs” was vertoond, zodat de aanwezigen een beeld zouden hebben van het Soesterkwartier. Enigszins improviserend, omdat ze de 3e spreekster was en het vele gras al was weggemaaid, kon ze toch een hartstochtelijk betoog houden over de winkelstrip. Ze bracht in herinnering de geschiedenis van de Noordewierweg en de  Wagenwerkplaats. De Soesterweg die dood liep vroeger en tot gevolg had dat winkeliers verhuisden naar de Noordewierweg. 8 jaar geleden gaf de toenmalige Wethouder Kruit al aan de het Soesterkwartier het in de toekomst zou gaan maken.  Dat er weinig sprekers  waren lag aan het feit, dat de betrokken nu gewoon aan het werk waren.  Voorbeelden had Joke ook, zoals een van de ondernemers had aangegeven aan haar. ” Weg met al die pakketdiensten in de wijk” Neem een elektrische bus voor alle pakketten en gooi al die bestelbusjes de wijk uit” als voorbeeld hoe het in het Soesterkwartier zou kunnen. Het Sk dient nu al als voorbeeld voor andere wijken. ( naschrift, de volledige tekst is onderaan dit artikel geplaatst).

Hierna werden van de zijde van de Voorzitter en de raadsleden vragen gesteld over hetgeen wat was ingebracht.Een van de vragen spitste zich toe op de contacten die ‘De WAS” gedurende de afgelopen periode heeft gehad.  En of er wel gegadigden zich hadden gemeld voor een ondernemerschap.

Wethouder Kemmerling meende vanuit haar optiek, dat er wel een kennismaking’s gesprek was geweest, maar geen inhoudelijke over de problematiek . Haar waren geen plannen bekend van een verbouwing van de Emmaüskerk, of een nieuwe visie van het Soesterkwartier. Dit leidde uiteindelijk tot een reactie van de raadsleden.

Uiteraard werd door Ben van Koningsveld zijn ingebracht standpunten namens het CDA aan de orde gesteld met de vraag aan de diverse partijen hun standpunt hierover in te nemen.

Na de vragen ronde, waar alle raadsleden hun op of aanmerkingen konden maken, werd het tijd conclusies te trekken.Elk raadslid kon  zich uitspreken over twee peilpunten.

Is het Soesterkwartier gehoord door de gemeente.

Is de Wethouder bereid tot nader overleg.

De meerderheid van de Raadsleden vond dat er welles-waar procedureel niets te verwijten viel ,er gezien de geschiedenis van het SK wel meer aandacht besteed had kunnen worden aan  de winkelproblemen.De Wethouder in deze dus meer had moeten doen.

De handreiking door het Soesterkwartier zal worden aanvaard met het verzoek om de visie van het nieuwe Hart, nader uit te werken en te presenteren.

Alle partijen behouden zich het recht voor in een volgende “ronde” nadere vragen te stellen.DSC_6384

Ook Ben Koningsveld zal zich hierover beraden. De motie van de SP wordt nog behandeld.

Verslag en foto impressie Karel van Rooy.

Volledige tekst Joke Sickmann.

Geachte Raadsleden,

Maatschappelijke ontwikkelingen en stedenbouwkundige ingrepen hebben in het verleden, behoorlijk veel invloed hebben gehad op onze wijk en dat is ook nu weer het geval.

Ik wil dat graag toelichten:

Je kunt wel zeggen dat in de eerste jaren van de vorige eeuw de Soesterweg bestempeld kan worden als de ruggengraat van het Soesterkwartier. Pas sinds de jaren ‘50  heeft die functie zich langzaam maar zeker verplaatst naar de Noordewierweg. In het Soesterkwartier hebben de ondernemers in de wijk daarbij altijd een belangrijke rol gespeeld.  De Noordewierweg kwam “op”  dank zij de energieke burgemeester Molendijk en zijn medewerkers, die niet lang na de oorlog de Amsterdamseweg lieten aanleggen. De Nijverheidsweg werd verlengd tot diep in de uitgestrekte weilanden van Isselt, met als gevolg een groot uitgestrekt industrieterrein parallel aan de Eem. De gewenste uitbreiding van de stad werd hiermee in gang gezet. Het doorgaande verkeer langs de Soesterweg viel dood. De winkeliers speelden daar slim op in en verhuisden naar de Noordewierweg en ze deden nog veel meer.  Dit spel van oorzaak en gevolg is niet zonder strijd met het stadsbestuur verlopen. Maar desondanks is het toch nog altijd goed gegaan met ons Soesterkwartier!  Wij wisten ons  hier wel  te redden. En de geschiedenis gaat zich wat ons betreft ook herhalen.  Een wethouder opende 8 jaar geleden ‘t Wijkmuseum, en hij zei toen: “Het Soesterkwartier gaat het helemaal maken”. Ik raad u allen aan om zijn boodschap nog eens te herlezen. Het lijkt wel of het op dit moment niet zo goed gaat met de Noordewierweg. Maar dat probleem zat er al jaren geleden aan te komen. Al tien jaar lang werken de ondernemers aan een goede oplossing daarvan. Maar dat wil steeds nog maar niet lukken. Wat is er dan toch aan de hand?   De laatste tijd komt er een nieuwe trend op. Samen maken wij de Stad.

Het Soesterkwartier is een fantastisch goed voorbeeld van die trend. Zie alleen nog maar die film!  Een aantal insprekers die je vanavond wel zou kunnen verwachten zijn er nu niet. Wij weten hoe dat komt. Ze zijn  druk met het werken aan de wijk en aan van alles en nog wat.  Dat is goed en dat is mooi. Wij die hier zijn vragen aan het stadhuis, en aan u als raad, om hierin een beetje met ons mee te werken.

Profetische blik van een wijkondernemer: (….) kijk even mee naar een stip op de horizon. Voorbeeld:

  • Het Soesterkwartier is een wijk, die alles in zich heeft om te gaan groeien en op te bloeien. Kijk er maar eens rond. Het is een wijk met veel ondernemingen (wel 500) en veel faciliteiten, van kerken tot sportvelden, dartkroegen, speeltuinen, buurtcentra, met directe aansluiting op de bossen, het station de herboren wagenwerkplaatsen en dan ook nog met een stevige verbinding naar al de mooie bedrijven op het industrieterrein. Wij willen duurzaam zijn.
  • Wij zijn nu op zoek naar een verbindende uitstraling. Naar nog meer diversiteit, gezonde concurrentie en samenwerking tussen de winkeliers en de bedrijven. Wij zoeken ook naar een goede digitale samenwerking. We zijn ook op zoek naar een goede toekomst van het Soesterkwartier in samenwerking met het Eemplein. Een voorbeeld: denk maar eens aan een pakketdienstenverzamelplaats met slechts één elektrische bus die alles meepakt wat er in de buurt bezorgd moet worden. Opgesodemieterd met al die racende pakketdiensten door al die straatjes van het Soesterkwartier. “Dat” gaan robotiseren en we worden de eerste wijk met gpsgestuurd vervoer. In een wijk met zo’n grote diversiteit moet het gewoon lukken om een eigen winkelcentrum te behouden. Gemeente, wij nodigen u om met ons samen te werken.
  • Joke Sickmann