DSC_4340De gemeente wil de doorstroming van het verkeer aan de westkant van Amersfoort verbeteren. De opdracht hiervoor staat beschreven in het coalitieakkoord van 14 februari 2013. Inmiddels heeft de gemeenteraad op 17 december 2013 een definitieve keuze gemaakt voor het tracé dat parallel loopt aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door gaat. Het gekozen tracé wordt nu verder uitgewerkt in overleg met direct betrokkenen. Uiterlijk in april 2014 is de definitieve uitwerking klaar en wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna zal het ontwerpbestemmingsplan vanaf eind 2014 ter inzage liggen en naar verwachting begin 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2015 begonnen worden met de werkvoorbereiding.

CSC_4363Inloopbijeenkomst 12 februari 2015 .Tijdens deze inloop.kon u aan verschillende tafels informatie krijgen over o.a.:  het concept-ontwerp van de weg; er zijn kaarten, filmpjes en foto’s van het tracé  het plan voor groencompensatie en natuurverrijking  de bomenkap die nodig is om de weg aan te leggen  het bestemmingsplan en de vooroverlegfase  lucht en geluid (huidige en toekomstige situatie)  de doorrekening van de verkeersdoorstroming met het nieuwe verkeersmodel Bij verschillende tafels staan deskundigen van de gemeente en/of de ingehuurde bureaus die in opdracht van de gemeente aan de ontwikkeling van de plannen hebben meegewerkt. U kunt inlopen op het moment dat het u uitkomt tussen, 16:00 en 20:00 uur. De bijeenkomst bij de Fit Academie Bokkeduinen, Sportpark Bokkeduinen 11 te Amersfoort. Na de bijeenkomst zal al het beschikbare informatiemateriaal ook op de website staan, www.amersfoort.nl/amersfoortwestbereikbaar . Voor als u bepaalde informatie nog eens na wilt lezen, of als u zelf niet naar de bijeenkomst kunt komen. Uitkomst doorrekening met nieuw verkeersmodelOnlangs is er een nieuw verkeersmodel beschikbaar gekomen. In dit nieuwe verkeersmodel zijn de gegevens over de ontwikkeling van de stad en trends in groei van autoverkeer geactualiseerd. Met dit nieuwe model is de doorstroming van het verkeer aan de westkant van Amersfoort opnieuw berekend. De berekening is gedaan voor de situatie waarin er niets verandert aan de weg en voor de situatie als de Westelijke ontsluiting is aangelegd. De nieuwe gegevens leiden niet tot andere conclusies voor de Westelijke ontsluiting; zonder aanpassingen aan de weg stroomt het verkeer aan de Westkant van Amersfoort niet voldoende door. Met de aanleg van de voorkeursvariant (variant die op dit moment is uitgewerkt tot een concept-ontwerp) wordt ruimschoots aan de eisen voor doorstroming voldaan. Meer informatie hierover leest u in de beantwoording van de Raadsvragen die over dit onderwerp zijn gesteld via deze link.Vervolg Na de vooroverlegfase en de bijeenkomst voor de stad op 12 februari a.s. worden opmerkingen van betrokkenen – voor zover mogelijk – verwerkt in de concepten en door.

CSC_4364Ter plaatse waren er diverse grote tafels met de bedoelde plannen en tekeningen. Op TV schermen kon men op zo de diverse locatie laten “scrollen”cq met een veeg een nieuwe dimensie geven. Ook wel eens aardig om de gehele werkplaats met een veeg van het scherm te wissen. Bij elk object dan wel tafel of scherm waren mensen aanwezig die alles tot in de details konden tonen en uitleggen.

Voor de wijk Soesterkwartier is er een duidelijke verandering komende, als men “later” de BW laan op wilt rijden in de richting van de Stichtse Rotonde. De kruising zoals deze nu is zal in zijn geheel verdwijnen en plaats maken voor een ander invoegsysteem. De keuze zoals omschreven, dient dan, dat je eerst een paar meter richting Soest gaat, links afdraaid naar het  bosbad, om vervolgens de invoegstrook naar de BW laan weer te kiezen. ( zie tekening).  De kruising zal in zijn geheel een aantal meters worden verplaatst.

Daar waar in de wandelgangen te horen is dat de Kabouter-hut zal verdwijnen, blijkt dat uit de hele presentatie van niet. De kaboutertjes mogen gewoon blijven pannenkoeken bakken. Wel zal de parkeergelegenheid worden aangepast. In net bos Bokkeduinen, daar waar een bospad naar de Scouting groep/gebouw leid, zal mogelijk een grote parkeerplaats komen voor zowel de dierentuin, als de kabouter-hut. Een alternatief is een strook bos langs de spoorbaan achter de Kabouter -hut.

CSC_4361De verdieping van de BW laan, vangt pas aan ter hoogte van het Dierenpark, zal dan bij het spoor uiteraard even en tunnel zijn om zijn verdiepte weg te vervolgen tot even voor de Stichtse Rotonde. De fietspaden zullen daar een vrije kruising krijgen. Ook aan de zijde, waar nu de Spoorwegovergang BW laan is, komen futuristische fietsbanen .

Wanneer is het klaar. De verwachting is dat alle plannen/procedures etc, eind 2015 zijn afgerond. Dus zo tegen het jaar Anno 2017 zal de West-tangent een feit zijn.

 

Verlag Karel van Rooy.

Bronnen. Gemeente Amersfoort