logoHet begin van het jaar 2016 ving even tumultueus aan, als de afsluiting van 2015. Er tekende zich een veelvoud van bijeenkomsten af, gezien de ontwikkelingen m.b.t. de Sociale Basis Infrastructuur ( SBI) , de Digitale en Vitalewijken, #IndeBuurt/ Samenwerkplaats/ Werkplaats Sk, de sluiting van de DA en de aanverwante protest acties.

Dit had ook zijn weerslag op de redactie. Een redactielid haakte op 12 februari 2016 af. De door dit redactielid toebedeelde taak, werd overgenomen door het Buurt Budgetteam.

Een nieuw redactielid , nam tijdelijk de functie van extra verslaggever over en is later aangesteld als eindredacteur om een controlerende werking te hebben op de redactie.

Medio het eerste kwartaal werd een ambulante verslaggeefster toegevoegd, , met vakgebied “Zorg”  Haar inzet, is nog beperkt, door ook een drukke baan in de Zorg.

Jeugd Persbureau

Het in 2015 gevormde Jeugd Persbureau met Mimoun, Salim en Wikji, kreeg handen en voeten. De opleiding was lang . Mimoun was ervaren en  de beide anderen moesten nog leren. Het Jeugd Persbureau heeft/ hebben een aantal activiteiten verwoord en in beeld gebracht. Deels op eigen titel, deels in samenwerking met de redactie.Maar inmiddels hebben we in Wikji een uitstekend fotograaf en Salim kan schrijven als een volleerd journalist.

Mimoun zal ons aan het eind van dit schoolhaar gaan verlaten, i.v.m. de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hij mocht en wilde blijven, maar het wordt even bezien, hoeveel tijdsdruk en huiswerk op hem af komt.

Kinderwijkraad:

De intensiviteit van het volgen van de Kinderwijkraad, is komen te vervallen. De eindredacteur is daar de begeleider en draagt zorg voor media aandacht op de website.

De Werkplaats Soesterkwartier.

Door de aanstelling van Nel Groenendijk als coördinator bij de “Werkplaats SK” ontstond een nieuwe dimensie. De gaande projecten en plannen van “de Werkplaats SK”, zorgden voor een twee petten systeem maar is grotendeels opgelost doordat Karel deel is gaan uitmaken van de buurtnetwerken/wijkteam en Nel daar weer beroepshalve aan de overzijde in participeert. Hiermee is de neutraliteit gewaarborgd.

Hier zitten we letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar met wel hetzelfde doel.

Mede door de intensivering en samenwerking tussen redactie en “de Werkplaats SK”is een gemeenschappelijk doel ontstaan in het kader van het wijkbelang.  In het oog houdend wat elkaars belangen en die van het SK zijn.

Het Soesterkwartier is meestal ruim vertegenwoordigd bij bijeenkomsten elders in de stad. Waarbij opgemerkt dat het Soesterkwartier t.o.v. de andere wijken “ver”vooruit is en mede de wijkwebsite veel waardering oogst.

Veel aandacht is besteed aan:

De Passion

Uitvaart Kimberly Vos

Uitvaart Jouwke Jouwstra

ZomerParade

Carnaval 2016

Sluiting DA

Structureel:

Beide Speeltuinen. Op regelmatige tijden vindt overleg plaats met beide Speeltuinen. Programma’s  worden beschikbaar gesteld.

Puntenburg: Bewonersvereniging op en rond Puntenburg. Structureel programma overleg.

Momenteel is er wel een geschil, over het gebruik van de Vijverzaal, door twee partijen.

De WAS, mede door de inzet van de groep “anders denkende”waar ook de redactie aanschoof, is de WAS nieuw leven ingeblazen en zijn er van de 24 winkels er weer 22 lid.

Lyvore:  Opgesplitst is het Zorgcentrum en de Plataan. Van beide locaties is regelmatige overleg met de redactie. In de Plataan vindt een “tuin”project plaats wat wordt gevolgd. Het zorgcentrum wordt regelmatig bezocht bij activiteiten..

Wagenwerkplaats:  heeft op vele punten de aandacht van de redactie.  Beide website’s wisselen, daar waar nodig, gegevens uit. Op andere vlakken is er selectief, naar behoefte contact met “Duurzaam”, het Groene Spoor, of de gebruikers vereniging.

EVA

Regelmatig worden artikelen van de wijkwebsite, ook geplaatst op de kabelkrant van Omroep Amersfoort. Hiertoe maakt de redactie een  persbericht voor zowel de Kabelkrant, als Nieuws Amersfoort.

Zowel  de journalisten van EVA, als van Nieuws Amersfoort, respecteren de wijkwebsite en wachten, tot wij een “wijk”gerelateerd bericht geplaatst hebben. Dit vergt uiteraard enige snelheid van de verslaggever,.

Sport en bewegen:

Mede door de wijkwebsite en de aandacht voor projecten van zowel Lonneke Lavrijssen, als SRO, Lisanne Huizendveld, dan wel Tielke Pollux en de publicaties zijn de sportprojecten voor ouderen succesvol geworden. Twee dansprojecten die door de redactie zijn “uitgelicht”t.w. het Lyne dance en stijldansen in Puntenburg, heeft geleid tot twee grote groepen ouderen die aan het dansen zijn geslagen. Een en ander gaat een vervolg krijgen .

Woeste Woensdagmiddag

Een project wat zeker doorgang moet vinden. Kinderen kunnen daar , om welke reden dan ook, terecht voor sport/spel en huiswerk.

Voorts

De Nieuwe Sleutel: De samenwerking met Joke van Burgstede is op vele vlakken aanwezig. Joke maakt deel uit van de diverse gespreksgroepen SBI en is nu voorzitster van de gezamenlijke Buurtnetwerken. Het B.A.S. (Buurtkerk Activiteiten Soesterkwartier) meldt zich keurig bij geplande activiteiten. De ingezette trend van Buurtpastoor Oeds Blok, om  bewoners te benaderen, leek succesvol. De maandelijkse doe en eet middag/avond wordt druk bezocht.  De oprichting van de Buurtuitvaart, werd na de eerste bijeenkomst kritisch gevolgd door een aantal bewoners. Een tweede uitnodiging en de presentatie daarvan, door de “Buurtuitvaart”viel verkeerd in het Soesterkwartier en werd geannuleerd.

Rugbyclub: In het najaar, is aan de redactie gevraagd, structureel aandacht te besteden aan de jeugd rugbyclub. Wordt in overweging genomen maar lijkt wel haalbaar.

Korfbalvereniging AKV: naar aanleiding van reportage,s over schoolkampioenschappen, heeft AKV de wens uitgesproken om meer media invloed van de wijkwebsite. Wordt in overweging genomen. Ook hier geld dat capaciteit van redactieleden een probleem is.

Carnaval: voor het eerste heeft de redactie zich voorzichtig laten zien in de SuperFun, tijdens de vele carnavals festiviteiten. Dit bleek aan te slaan en wel dusdanig dat de media presentatie door ons is gedaan.

De redactie blijft steeds afwegen of de commerciële activiteiten in verhouding staan met het brengen van “nieuws”

redactieruimte2Wie is aanspreekpunt

 • Sjaak Pols.
 • Functie Eindredacteur.  Verslaggever op verzoek.
 • Jeugd /Jongeren medewerker bij Welzin;  Kinderwijkraden Amersfoort, Lelystad en Leeuwarden.

 

 • Karel van Rooy
 • Redacteur, beheerder website, fotograaf, verslaggever, opleiding Jeugd.
 • Mede bestuurslid Stichting Amersfoort WESt werkgroep Wijkwebsite.
 • Soesterkwartier binnen-wijk.
 • Netwerk (integratie) connectie: Speeltuinen, Verzorgingstehuizen; Winkeliers; ondernemers; Wijkteam; buurtnetwerken;  Welzin( bestuurlijk en activiteiten); Wijkleerbedrijf; Wagenwerkplaats; Masterplan; Verkeerstuin; Jeugd Persbureau; Muziekverenigingen; Buurthuizen; Eemhuis; Scholen der Kunst; SRO sport; Kinderwijkraad; Soesterhof; Sociale Basis Infrastrucuur; Digitale wijken; Vitalewijken annex #indeBuurt ( ambulant, de Ronde, het Plein enz).
 • Beheerder Archief Stichting Amersfoort WESt.
 • Last minnet reporter.

 

 • Nel Groenendijk.
 • Redacteur, fotograaf, verslaggever. Begeleider Jeugd Persbureau
 • Deeltijd baan, Coöperatie Werkplaats Soesterkwartier
 • Werkgebied: Buitenring Soesterkwartier/ Eemkwartier;
 • Netwerk ( integratie ) connectie; De WAR, De Nieuwe stad. Gedeelde taken:  Concerten; Plataan ( tehuis); Welzin (activiteiten); Politiek.
 • Vervangt indien nodig andere leden
 • Oma.
 • Last minnet reporter

Noot: gezien het soms drukke programma vindt er dagelijks overleg plaats over de uit te voeren taken

 • 2 Ambulante verslaggeefsters:
 • , vakgebied “Zorg”
 • : vakgebied, G1000. stad en wijken/ politiek. beperkt inzetbaar.
 • Jeugd Persbureau:
 • Mimoun Darraz, 13 jaar fotograaf.( stopt na dit seizoen)
 • Salim Labboui, 11 jaar  verslaggever
 • Wikji Keijzer 11 jaar fotograaf/verslaggever.

Netwerkintegratie: Houd in dat we inhoudelijk steeds contact hebben met de genoemde organisaties en aanspreekpunt zijn.

Wijkkalender:

De wijkkalender, die afzonderlijk door bewoners/organisaties enz, kan worden ingevuld, heeft nu 46 invoerende instanties. Sinds de invoering in 2015 zijn er 1306 activiteiten gemeld en omschreven.

Cijfers:

Bezoekersaantallen.

1e kwartaal              2014                         2015                          2016

                                 3343                         45.553                      255.866

2e kwartaal             6342                          74.264                      219.631

Halfjaar                   9.685                        119.817                   476.275

 

Eind  2014;              44.529:

Eind 2015                351,569:

1e halfjaar 2016 : 476.275

Activiteiten:

Er werden door de redactie dit half jaar, 135 activiteiten bezocht met de inzet van 184 Fte’s . Dit leverde 365 foto albums op. Verwerkt in 306 artikelen.

Jeugd Persbureau, werd 17 x ingezet. 

1e halfjaar afsluitend met een positieve ontwikkeling.  Het gevoel bestaat dat de groei niet meer zal toenemen en zich zal constitueren. Met enig zorg wordt gekeken naar de Facebook pagina’s  in en over het Soesterkwartier. Een scheiding van een der Facebook pagina’s naar een gelijkwaardige andere pagina,  komt niet ten goede aan het Soesterkwartier. De in de afgelopen jaren opgebouwde Goodwill en respect in andere wijken over het SK mag natuurlijk niet worden beïnvloed door persoonlijke motieven. De vele inspanningen van onze eigen medebewoners in buurtgroepen/netwerken, wordt zo lastig .Het zou zeer wenselijk zijn de gelederen weer te sluiten. Het Soesterkwartier verdient dat ook als voorbeeld wijk voor Amersfoort, t.a.v. de veelvoud aan activiteiten en projecten die voor en door de bewoners worden gedaan.

WWW. Soesterkwartier.nl /org/com

De internetnaam Soesterkwartier ( domeinnaam  ) is gekocht door “de Werkplaats SK” inhoudende dat deze domeinnaam niet meer gebruikt mag worden door derden. Een structuur van Soesterkwartierse zaken, zoals Soesterkwartier.info . org./ com/ nl,  is in de maak. Dit geld dan uiteraard ook voor andere media pagina’s .

Wenselijk:

Het afstemmen van beleid met zowel de Stichting Amersfoort WESt, als de contextpartners ( wijkbelang) is een Must.  De ontwikkelingen van vernieuwing/ verandering, waarvoor de redactie in 2015 al gewag van maakte, volgen elkaar nu in razend tempo op. Het is zaak, voor de organiserende partijen en de Wijkwebsite, de veranderingen goed te implementeren.

Uitbreiding  Redactie, blijft een punt van aandacht. Het werkveld zal zich alleen maar uitbreiden (Eemkwartier  – Nieuwe wijk Wagenwerkplaats ).

Sollicitatie kunnen worden gericht aan de redactiesoesterkwartier@gmail.com.

Redactie wijkwebsite Soesterkwartier.

Ik dank mijn  collega’s en de eindredacteur voor hun wederzijdse inbreng..

Voor degene die op vakantie gaan, veel plezier. De redactie mag zich verheugen in een 6 weken druk programma voor de jeugd.

Maar dat doen we graag.

Karel van Rooy