centraal-gebouwlojSinds de van overheidswege verstrekte zorg is terug gebracht naar lokaal niveau gaat er het een en ander niet goed. De gemeenten bepalen nu hoeveel zorg ( HH1 of HH2) er nog nodig is. Daar de gemeenten natuurlijk op de centjes moeten letten, heeft  men bedacht dat elk individu, die nu in deze zorg voorziening zit, grondig wordt bekeken. Doel,  op maat geleverde zorg leveren passend bij de patiënt,

 

En, aldus de bekendmakingen in het politiek landschap, we gaan niet over een nacht ijs.  Hiermee niet aangevend dat er geschaatst gaat worden. Nee, iedereen die gewend was zorg te krijgen van de landelijke overheid, krijgt een persoonlijk advies met daarnaast “verplicht”een keukentafel gesprek.

Niet te verwarren natuurlijk met achterkamertjes gesprekken. Heel wat anders. Op de plaatselijke meubelboulevard werden de keukentafels massaal ingekocht.

Helaas helaas helaas. Vanuit het hele land wordt melding gemaakt van opgelegde kortingen in de zorg, zonder dat er ook maar iemand  zich heeft afgevraagd waar de keukentafel nu stond.

  • Veel gemeenten die de huishoudelijke hulp stoppen of versoberen, handelen niet alleen in strijd met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), maar ook met het Europese mensenrechtenverdrag en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Algemene wet bestuursrecht). Deze conclusie trekt Ieder(in) – de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking – op basis van gesprekken met juristen. Als gemeenten willen schrappen in de huishoudelijke hulp moet er sprake zijn van een gedegen onderzoek, afweging van belangen en deugdelijke motivering.

Ondanks de toezegging van wethouder Fleur Imming (PvdA) dat niemand gekort zou worden op de huishoudelijke hulp zonder het ‘keukentafelgesprek’ krijgen de politieke fracties signalen van mensen die fors  gekort worden op hun huishoudelijke hulp. Er zijn zelfs mensen bij die gekort worden zonder maar een brief te hebben ontvangen.

  • Geen onderzoek

  • In heel veel gevallen gebeurt dit niet. De standaardbrieven die veelal op de deurmat vallen of nog moeten vallen, ontberen een gedegen onderzoek (art. 3:2 Awb) en een deugdelijke motivering (art. 3:46 Awb). Van een afweging van belangen (art. 3:4 Awb) is al helemaal geen sprake.

De voorbeelden rollen inmiddels over de sociale media heen.

Rechtbanken in het hele land buigen zich inmiddels over de keukentafel heen

Ook de fracties  van de diverse politieke partijen roeren zich in deze materie

keukentafel“Wij willen hier de onderste steen boven”, vervolgt een politieke partij. Mensen worden middels een brief medegedeeld dat hun huishoudelijke hulp nog maar de helft van de tijd komt. En anderen gaan er weer in categorie omlaag (HH2 naar HH1) waardoor de huishoudelijke hulp minder taken mag uitvoeren. Dit alles zonder ook maar één gesprek met de cliënt. Overige partijen maken zich op voor de confrontatie met  de verantwoordelijken.

Soesterkwartier:

poetsOok in deze wijk zijn er klachten gekomen over het ontbreken van de “keukentafel”gesprekken. Vanuit het Wijkteam wordt wel aangegeven dat zij trachten overal dit te doen. Ook zij zijn overvallen door deze nieuwe “ Zorg op maat”

  • De verantwoordelijke Wethouder Fleur Imming meldt dat haar geen klachten bekend zijn. De reacties op deze stelling worden dan ook teniet gedaan door  een aantal mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend . Een klaagster schrijft; “Wij hebben niet meer dan een telefonische mededeling ontvangen van de thuiszorg, geen brief van de gemeente en geen keukentafelgesprek. Na mijn bezwaar  is er nog even snel een gesprek ingelast maar tot nog toe geen schriftelijke beschikking.”

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media is Louis Nierkes van de BPA een actie begonnen.

Mensen die zich herkennen in bovenstaand verhaal en dus voor niets hebben zitten wachten aan de keukentafel, of zomaar een brief kregen ( of geen brief)  met daarin de nieuwe situatie opgelegd kunnen dit melden op e-mailadres: soesterkwartierder@xmsnet.nl

U mag ook een brief sturen naar L.Nierkes Lupinestraat 11 3812XE Amersfoort.

Reageren op dit artikel mag ook of stuur een mail naar redactiesoesterkwartier@gmail.com

Wij zorgen dat uw reactie wordt doorgestuurd.

unnamed (3)

 

Verslag redactioneel  KvRKeukentafelgesprekken (1)