Buurtbudget 2013
Het Soesterkwartier ontvangt van de Gemeente Amersfoort een flink geldbedrag dat door de wijkbewoners besteed kan worden.
Doelstellingen buurtbudget.
1.   De saamhorigheid in de wijk bevorderen door middel van het financieel
       ondersteunen van bewonersinitiatieven.
2.   Betrokkenheid van bewoners en buurt verhogen.
3.   Zorgen dat meer bewoners in de wijk meedoen.
4.   De leefbaarheid in de wijk verhogen door bewonersinitiatieven in de
       openbare ruimte te onderzoeken op uitvoerbaarheid ( gemeente) en
       financieel uit te kunnen voeren middels buurtbudget.Iedereen kan
       buurtbudget aanvragen.
       Het project of de uitvoering dient in dit geval wel  bewoners van het
       Soesterkwartier ten goede te komen en er dient een evenredig draagvlak
       onder de inwoners van het Soesterkwartier te zijn
      Meer Informatie over het Buurtbudget vindt u hier