DSC_3606In navolging van de eerdere bijeen komsten Duurzaamheid 02 en het Masterplan van de Wagenwerkplaats, is de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan.

Dit bestemmingsplan heeft in eerdere bijeenkomsten onder meer in het Ketelhuis geleid tot een nadere uitwerking van de 8 “sporen” die zijn uitgezet.In herinnering; De 7 werksporen.En WOW

Grondstoffen: Energie: Klimaat: Sanering: Mobiliteit: Economie: Identiteit: WOW.

Reden voor de organisaties van de Wagenwerkplaats en Duurzaam Soesterkwartier een Wijktafel te organiseren op 24 juni 2015 in de Verkeerstuin. “Even bijpraten”en de stand van zaken.

Vooraf was ruime aandacht geschonken aan deze bijeenkomst door de huis aan huis verspreiding van een flyer door de hele wijk Soesterkwartier. Maar ook de bewoners van “de Berg”en BW laan waren welkom.

Op het programma. Veiligheid op en rond het spoor. Vergunning en milieu aspecten / en de Duurzaamheidvisie van de werkgroepen.

Joke Sickmann sprak namens allen een kort welkoms woord waarna Willem Hamels de verschillende programma onderdelen kenbaar maakte.

Marco Tavenier, deed zijn intro over het wel en wee van de veiligheid. Mede door de plannen van de Wagenwerkplaats en het naderende bestemmingsplan dit jaar, is er een nieuwe milieuvergunning voor Prorail nodig. Dit ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de rangeerbewegingen dan wel stationnement van goederenwagens.

CSC_3664De man die alles hierover weet, is Heino, gepensioneerd veiligheid expert van de gemeente Amersfoort.

Heino geeft middels een presentatie de stand van zaken weer zoals het was en zoals het zal worden. Met in achtneming van de geldende milieuregels. Schematisch wordt aangegeven wat de situatie was in 1998 en nu. De basis van veiligheidsnormen zijn verwerkt in een grafiek en zoals het nu wordt geschetst is er tussen 1998 en nu geen wezenlijke verandering geweest in deze norm en is men altijd binnen de gestelde waarde gebleven.

De categorie A, van gevaarlijke stoffen is natuurlijk een “hot”item binnen Amersfoort. Heino legt uit dat voorheen er 550 jaarlijkse bewegingen waren met Categorie A stoffen. Door het wijzigen van de goederenstromen (Europees) wordt er op het emplacement Amersfoort niet meer geheuveld ( die is er ook niet meer), worden er geen goederentreinen meer samengesteld, dus zijn er nauwelijks rangeerbewegingen. Dit alles resulteert in een categorie A  van nog zo,n 100 treinbewegingen met gevaarlijke stoffen.

CSC_3595Dit alles uitgezet in een foto waarop duidelijk is aangegeven waar deze goederenstroom nog zal komen. De rode kleur op en rond de wagenwerkplaats en het terrein grenzend aan de Palmstraat geeft aan waar geen gevaarlijke stoffen mogen komen. Daar in tegen is het gedeelte wat groen gekleurd is natuurlijk wel beschikbaar als rangeermogelijkheid.

Heino merkt op dat deze goederenstromen van overheidswege zo zijn ingericht door heel Europa. Amersfoort is nog steeds het op een na grootste rangeerterrein en wordt vooral gebruikt als extra buffer voor Utrecht CS.

Na deze uitvoerige maar duidelijke uiteenzetting waren er diverse vragen van Frank Weijzen, over de cijfers. Waren die niet te eenzijdig. Komt er een contra onderzoek naar de veiligheidsmarges. ??

CSC_3676Frank moest even wachten op de groepsdiscussie hierover.. Kortheidshalve werd uitgelegd hoe dit onderzoek had plaatsgevonden.

Ter sprake kwamen de incidenten met chloorwagons die in Amersfoort tegen elke regel in, apart werden gezet. Een maal in 2011 en een in 2013 hebben geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. De uitspraak is nog niet bekend. Heino merkt op dat er hooguit 1 a 2 x per jaar een chloor wagon Amersfoort passeert en dat onder zeer strikte regelgeving.

Marco Tavenier, deel uit makend van de werkgroep Wonen Werkplaats /  Soesterhof blikt terug op de afgelopen jaren. Gestart in 2009 met een onderzoek naar de mogelijkheid tot bewoning op/aan de wagenwerkplaats en de oprichting van de werkgroep in 2010 verteld. “ Nu terug kijkend op de 5 jaar dat wij als werkgroep bestaan, worden nu uiteindelijk de contouren van wat we voornemens zijn, zichtbaar. De Duurzaamheidvisie 2015-2050 (boekje) is een mooi voorbeeld van wat wij bereikt hebben en nog moeten doen.”

De 8 werksporen zoals in de aanhef zijn vermeld, worden steeds concreter en richtten zich nu op een paar thema’s. Die zijn uitgebeeld in een paar tafels waar de bezoekers straks zich kunnen melden als  geïnteresseerde .

Timo van de gebruikersvereniging Wagenwerkplaats geeft aan dat ze gaande het gehele project ook tot verrassingen komen te staan. Zo bleek dat energierekening van de Verensmederij toch wel erg hoog en overweegt men nu zonnepanelen te plaatsen. Is er gevraagd om extra oplaad palen voor elektrische auto’s . Gewezen wordt op een bijeenkomst op 2 juli. Het plan bestaat om een restaurant te bouwen met geheel gerecyclede materialen en uitgevoerd door de stichting Bikkel. Een tuinkas zal deel uitmaken van dit project. De plek waar dit moet komen, is halverwege de parkeerplaats van de Verensmederij. Uit het begeleidende schrijven wat aan de bezoekers is verstrekt is er sprake van een tijdelijke voorziening met toestemming van NS.

CSC_3662De interesse van de bezoekers. Een groot gedeelte van de bezoekers ging bij de tafel/presentatie van Gijs Valkenhoef staan. Waterhuishouding en Groen. Gijs droeg dit zeer enthousiast uit. Aan de hand van de Wagenwerkplaats tekeningen en die van de wijk toonde hij aan waar het regenwater ongebruikt naar toe stroomde. Met name de wateroverlast op straten/pleinen is aantoonbaar gezien de matige waterhuishouding in de wijk. Er zijn plannen om de daken van de rijtuigenloods en de wagenwerkplaats van een andere regenafvoer te voorzien. Niet zomaar een pijp in, maar aan waterhuishouding doen. Opslag en buffer van het water zodat bij droogte het weer gebruikt kan worden.  Aan de hand van de nu geldende waterafvoer, gaf Gijs duidelijk aan waar het fout gaat in de wijk en er flink veel water overlast is.

Afsluitend konden mensen nog vragen stellen dan wel opmerkingen plaatsen. Zo daar was de opmerking dat men nu al mocht nadenken over het plannen van fietsroutes over het Emplacement heen naar “de Berg”. Dit omdat dit soort zaken altijd pas aan de orde komen als alles is volgebouwd.CSC_3659 Dus verkeersregulering vooraf en niet achteraf.

CSC_3658De dame van de christen Unie beticht werd van ander partijpolitiek maar toch echt van mening was dat men in de wijk zelf alle plannen moest ontwikkelen en niet door de gemeente/overheid te laten dien.

Joke kon nog even haar e-mail adres openbaar maken waarna het officiële gedeelte werd beëindigd.

 

Verslag en foto,s Karel van Rooy.

Impressie.