doc-kop

Redactie: via Twitter werd kenbaar gemaakt dat de concept-wijkplannen op de website van “indebuurt033” voorhanden waren. Deze versie hebben wij gedownload.14 november wordt hierover tijdens de Wijktafel in de Emmaüskerk gesproken met de inwoners van het Soesterkwartier.

De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis wijkplannen en een stedelijk plan. In het wijkplan beschrijven we de doelen en de prioriteiten van de verschillende wijken in Amersfoort op sociaal terrein, de ruimtelijk-fysieke inrichting en de veiligheid.

Dit wijkplan is opgesteld samen met inwoners en organisaties die in de wijk actief zijn. Samen met u willen we dit wijkplan de komende maanden en jaren steeds verder verbeteren. Dit plan is nadrukkelijk een eerste aanzet met informatie uit onder andere de wijkbijeenkomst die wij georganiseerd hebben en reeds bestaande documenten van wijkgroepen, de gebiedsscan en gesprekken met sleutelfiguren in de wijk (waaronder maatschappelijk werkers, de gebiedsmanager, jongerenwerkers en de wijkagent).

doc-kop-2Het doel van het wijkplan is niet om aan te geven hoe alles anders moet. Integendeel. Het doel van het wijkplan is om gezamenlijk vast te stellen wat er leeft en wat er speelt in een wijk. Op basis hiervan worden concrete acties benoemd en in gang gezet. Het wijkplan wordt vastgesteld door het College van B&W en is daarmee de basis voor het welzijnswerk in de wijk. Het wijkplan is ook de basis voor inwoners en organisaties om activiteiten te ontwikkelen op sociaal terrein, waar indien nodig ook subsidie voor aangevraagd kan worden (subsidieregeling Projecten#Indebuurt). Deze subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten die de sociale verbanden versterken, contacten en ondersteuning in de wijk verzorgen, kortweg de sociale basisinfrastructuur (SBI).

Dit wijkplan is een eerste versie. Het is mogelijk dat niet iedereen zich in deze versie van het wijkplan herkent. Het is een werkdocument, dat samen met inwoners en organisaties steeds wordt aangevuld en verbeterd. Bent u het niet eens met bepaalde zaken, of mist u dingen, neem dan contact met ons op.

Profiel van het Soesterkwartier/Isselt Het Soesterkwartier is vanouds een volkswijk die in de jaren dertig van de vorige eeuw is ontstaan. Oorspronkelijk diende het als huisvestingswijk voor de arbeiders van het spoor en de wagenwerkplaats. Vandaag de dag is het een wijk in verandering met een verzameling van verschillende leefstijlen en sociale identiteiten. Het Soesterkwartier/Isselt telt ruim 12.000 inwoners. Het is geen echte jongerenwijk – het percentage jongeren dat in het Soesterkwartier woont, is lager dan het Amersfoorts gemiddelde. Het aantal senioren in de wijk ligt precies op het Amersfoorts gemiddelde. Ook wonen er veel gezinnen en een hoog aantal alleenstaanden. Het Soesterkwartier kan gekarakteriseerd worden als een volkse wijk met vele generaties die elk hun eigen kenmerken hebben. De wijk kent veel inwonersinitiatieven en er heerst een sterk gevoel van saamhorigheid. Inwoners zijn ‘recht voor hun raap en je weet wat je aan ze hebt’ (bron: Van Ewijk & Wesdijk, stadsgebiedscans, 2015).

Krachten, knelpunten en behoeften het Soesterkwartier/Isselt Een echte kracht in het Soesterkwartier/Isselt is dat het een wijk is met sociaal sterke verbanden. Er zijn erg veel inwonersinitiatieven in de wijk en er is een bruisend buurtnetwerk aanwezig. De sociale relaties tussen de wijkinwoners is sterk en men kan altijd bij elkaar terecht. Het is een hechte, behulpzame wijk. Een knelpunt is in de wijk is dat relatief veel inwoners werkzoekend zijn. Dit werkt door in de mate van financiële problemen van inwoners: deze is namelijk relatief hoog. Ook ervaren inwoners dat er veel vraagstukken spelen op het gebied van opvoeden en opgroeien in de wijk. Ze hebben het idee dat opvoedkundige problematiek op steeds jongere leeftijd van kinderen aan de orde is (soms al op 8/9-jarige leeftijd) en dat ouders niet altijd goed weten hoe ze hun kinderen het beste moeten opvoeden. In het Soesterkwartier zijn relatief veel kwetsbare gezinnen, waaronder gezinnen die te kampen hebben met
2
(v)echtscheidingen en armoede. Opgroeiende kinderen ervaren daarvan last, bijvoorbeeld doordat ze niet mee kunnen op een schoolreisje of zonder ontbijt naar school moeten gaan. Het Soesterkwartier/Isselt kent ook een aanzienlijk aantal jongeren dat worstelt met ontwikkelingsproblemen. Vaak gaat het niet goed met hen op school, hebben zij moeite om werk te vinden en/of vast te houden en hebben zij vaak een laag zelfbeeld. Ondersteuning en voorzieningen op het gebied van opgroeien en opvoeden is zeer gewenst. Een ander knelpunt in de wijk volgens inwoners is de mate van sociaal isolement, met name onder senioren. Er zijn senioren die zich (zeer) eenzaam voelen – ook hiervoor moet aan aandacht komen (bron: Van Ewijk & Wesdijk, stadsgebiedscans, 2015; wijkbijeenkomst Soesterkwartier/Isselt, d.d. 12 september 2016).

Doelen voor het Soesterkwartier/Isselt Op grond van bovenstaande zijn daarom de volgende specifieke doelen gesteld. Uw activiteit wordt getoetst aan de bijdrage die het levert aan 1 of meerdere van onderstaande doelen. De eerste vier doelen gelden voor alle wijken van Amersfoort.
doc-0-ontmoet

Oproep voor activiteiten Heeft u een goed idee? Zoekt u daarbij financiële ondersteuning? Draagt uw idee bij aan de hierboven benoemde doelen? Zowel inwoners als organisaties kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning.

3
Locaties Indien u een locatie wilt gebruiken voor uw activiteit kan dat natuurlijk op elke plek. In een café, kerk, moskee, kantine, school of wellicht in een huiskamer of schuur. Van de onderstaande locaties weten we dat deze geregeld beschikbaar zijn voor inwoners om activiteiten te organiseren. Voelt u zich vooral vrij om andere locaties ook te gebruiken. Heeft u een locatie beschikbaar voor wijkactiviteiten? Laat het ons weten!

doc-1-locatiesuntitled-1

Budget en belangrijke datums Het budget is beperkt, zodat we keuzes moeten maken als er veel aanvragen komen. Het kan dus gebeuren dat niet voor ieder plan geld beschikbaar is. In de procedure staat uitgelegd hoe u een financiële bijdrage kunt aanvragen en aan welke eisen uw initiatief moet voldoen | naar aanvraagprocedure en aanvraagformulier (link volgt voor 1 december). Het beschikbare subsidiegeld en uiterste datum voor het aanvragen van subsidie zijn de volgende:
doc-2-scan
WIJK SOESTERKWARTIER / ISSELT

BIJLAGE 2: ACTIVITEITEN VAN INWONERS EN ORGANISATIES IN DE WIJK

In september, oktober en november hebben we diverse bestaande activiteiten van inwoners in kaart gebracht. Ook hebben we ideeën en plannen besproken over nieuwe activiteiten. Dit geeft een goed beeld van wat er is. Wilt u ons informeren als er nog activiteiten zijn die ontbreken in het onderstaande overzicht?
doc-3-centra

doc-4-centra
doc-5-centra
BIJLAGE 3: ACTIVITEITEN VAN INDEBUURT033
We werken de activiteiten die Indebuurt033 stedelijk en per wijk gaat uitvoeren op dit moment in meer detail uit. Diverse gesprekken met organisaties leveren hier nog belangrijke input voor. Hieronder beschrijven we de activiteiten die we sowieso uit gaan voeren. Daarbij geven wij de voorkeur aan groepswerk boven individuele hulp of ondersteuning.
Informatie en advies Vanaf 1 januari 2017 kunnen inwoners en organisaties bij Indebuurt033 terecht voor informatie en advies op het gebied van prettig samenleven en meedoen in de maatschappij. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij de informatiewinkels, die vanaf 1 december 2016 door Indebuurt033 worden bemand. De informatiewinkels blijven gehuisvest op de bekende locaties. In elke wijk worden spreekuren gehouden waar inwoners eveneens terecht kunnen met hun vragen.

Indebuurt033 stelt in alle wijken zogenaamde buurtnetwerkers aan, die voor inwoners en organisaties het eerste aanspreekpunt vormen. Onze buurtnetwerkers zijn verbindend en ondernemend en stappen proactief af op inwoners en organisaties in de wijk. Buurtnetwerkers richten zich op een drietal aandachtsgebieden: – Opgroeien en opvoeden: zorgen voor een uitdagende omgeving voor kinderen en jongeren, een goed pedagogisch klimaat en netwerken rondom ouders, sportclubs en ABC-scholen. – Samenredzaamheid bevorderen: hier bedoelen we mee dat mensen naar elkaar omkijken en er extra ondersteuning en aandacht is voor (kwetsbare) inwoners die moeite hebben om te participeren en mee te doen in Amersfoort. Te denken valt aan ouderen, asielzoekers, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, inwoners met psychische problematiek of inwoners met een beperking. – Sociale leefbaarheid: extra aandacht voor veilige, vertrouwde en actieve buurten, onder andere door het bieden van plekken om elkaar te ontmoeten, initiatieven om buurten te versterken en buurtkamers.

Ondersteuning Vanaf 1 januari 2017 zorgt Indebuurt033 voor ondersteuning. Onze maatschappelijk dienstverleners richten zich met name op: 1. Sociale begeleiding van inwoners met een beperking; 2. Sociaal juridisch advies; 3. Inburgering en taalondersteuning; 4. Onafhankelijke cliëntondersteuning; 5. Budgethulp.

7
Vrijwilligerswerk en mantelzorg Vanaf 1 januari 2017 verzorgt Indebuurt033 alle diensten rondom vrijwilligerswerk en mantelzorg. Onze vrijwilligers- en mantelzorgmakelaars zorgen voor:  de individuele begeleiding en training van vrijwilligers en mantelzorgers;  het koppelen van hulpvragers aan vrijwilligers;  het beheer van de vacaturebank voor vrijwilligers;  het beheer van de informatiepunten in de stad.

Collectieve activiteiten Indebuurt033 organiseert en faciliteert collectieve activiteiten. Deze worden vermeld op de website www.indebuurt033.nl. Ook burgers en partners kunnen hun collectieve activiteiten op website laten zetten. Inzet is een collectieve agenda met alle activiteiten, per wijk en per thema. Voorbeelden van concrete activiteiten zijn bv Piep zei de Muis, Nanny Style, Ridder in de Wijk, SOVA training, Spelatelier en Sportmaatje maar ook budgetcursussen enz.

Ontmoeting Wij stimuleren (en indien nodig ondersteunen) laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting voor inwoners, met als doel het vergroten van contact met buurt- en lotgenoten. Hierbij sluiten wij aan op activiteiten van inwoners op dit gebied. Onze jongerenwerkers trekken actief op met de jongeren in alle wijken om zo het (onderling) contact te bevorderen.

Verdere concrete invulling per wijk aan de hand van het wijkplan Uiteraard is deze opsomming slechts het startpunt om vervolgens samen met de inwoners en organisaties van Amersfoort tot een concrete invulling per wijk te komen.
Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ruimte geven aan inwoners en actieve netwerken en organisaties in de wijk om eigen activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Onze activiteiten geven per wijk invulling aan die zaken die niet al worden ingevuld door activiteiten van inwoners en organisaties in de wijk. Het wijkplan vormt daarvoor een belangrijk uitgangspunt.
Na de wijkbijeenkomsten in november werken we de plannen per wijk verder concreet uit.

Bron: indebuurt033

Redactie Wijkwebsite

KvR