Logo-WBT1-150x1501  april 2016 ( dit was geen grap)  was er een bijeenkomst georganiseerd door het Buurt Budget Team van de Stichting Amersfoort West. De stichting Amersfoort West, bestaat uit  de Voorzitter Jan Herman Koller, Penningmeester, Peter van Swieten en Karel van Rooy (Wijkwebsite). De werkgroep Buurtbudget wordt gevormd door Jan Herman Koller en Peter van Swieten.

aa10De Speeltuin Soesterkwartier, was even het decor van de buurtinitiatieven en aanvragers van buurtbudget.

Op het voorgenomen programma stond, de afgehandelde zaken van 2015 en de ingediende verzoeken voor 2016. Een 16 tal vertegenwoordigers van Buurt Budget aanvragers, hadden zich aangemeld voor deze bijeenkomst.

Na een welkoms woord van Jan Herman en de uitleg wie/wat deed binnen de stichting en het BBT, werd de eind begroting van 2015 uitgedeeld. Een overzicht van 54 aanvragers in 2015 en het daadwerkelijke toegekende buurt budget. Het leverde op zich geen nadere vraagstukken op, met uitzondering van Fabian (Verkeerstuin) die een aangevraagde subsidie vorig jaar, niet toegekend kreeg vanwege commerciële achtergronden. In totaal is er vorig jaar een budget toegekend van ruim 29.000 euro, op een begroting van 31.000 euro, waarvan ook nog de kosten van de wijkwebsite en het WBT van betaald werden. Betrokken overzicht is bij dit artikel gevoegd. De Penningmeester merkt hierbij op dat overschotten niet meer ingeleverd worden, maar worden over geheveld naar het volgende boekjaar.

euroBegroting 2016: Aan de orde is uiteraard de ingediende aanvragen voor dit jaar door de diverse organisatie’s of buurtinitiatieven. De lijst met 29 aanvragen voor subsidie is bijgevoegd. Door de aanwezigen werd lang gediscusseerd over het feit dat er organisaties buurtbudget aanvragen, terwijl zij van overheidswege ook al een ruime subsidie krijgen. Met name Welzin is sterk vertegenwoordigd in de aanvragen van buurtbudget voor activiteiten. Los van het feit dat dit vermoedelijk gewoon voor het plaatselijk initiatief is, bevreemd het de aanwezigen dat dit stelselmatig onder de vlag van Welzin valt. Het voorstel om dit eens op te nemen met de deskundigen van de  Gemeente Amersfoort werd aangenomen. Voorts bracht de Penningmeester, de WIJ krant ter sprake. Voor twee WIJ kranten wordt buurtbudget aangevraagd, totaal 3700.00 euro. De meerwaarde van de WIJ krant wordt door de vergadering niet als zodanig bestempeld, dat deze forse aanvraag gehonoreerd moet worden. De bestuursleden zullen zich hierover verder beraden.

Mani ter Wal, merkt op dat er een aantal malen de Speeltuin Soesterkwartier wordt aangehaald in de aanvragen. Dit zijn echter aanvragen gedaan door Welzin of B.A.S. voor de zomeractiviteiten die “in”de speeltuin gehouden worden. Dus de indruk die er is, dat de Speeltuin “veel”aanvraagt is niet juist.

Vragen over het reeds toekennen van budget voor de Koningsspelen ( 22-4) beantwoorde de Penningmeester onder de noemer. “Kort dag en er is geen bezwaar” Het genoemde m.b.t. het feest van de Linedance groep, is aangemerkt als afgesloten, daar de aanvrager zijn verzoek introk.

Navraag werd gedaan naar de aanvraag (15 en 22 ) op de lijst. Toolkit doet het zelf, blijkt een aanvraag te zijn van Welzin om uit te leggen hoe men buurtbudget aanvraagt. De vergadering vindt de opgave van 500 euro, niet noodzakelijk als bijdrage aan het Soesterkwartier. Voorts werd er om uitleg gevraagd wat de aanvraag voor de Sassianen en Koppelgasten betekend. Uitgelegd is, dat dit “ouderen”zijn uit het Soesterkwartier en het Sasje/Koppel die een ‘hangplek” wensen nabij het Eemplein.  Het Eemplein maakt namelijk deel uit van het Soesterkwartier en de aanvraag wordt dus mede in behandeling genomen.

De verwachting  is dat eind april alle aanvragen zijn afgehandeld. In totaal is er voor 34.383,75 aangevraagd en er een subsidie van 32.000,00 aan de wijk beschikbaar gesteld. Het mag duidelijk zijn dat er hier en daar kritisch gekeken wordt naar de, te verlenen subsidie .

Jan Herman Koller, verzoek dringend om aanvulling van het Team, om met meer mensen dit soort beslissingen te nemen en belangenverstrengeling te voorkomen. Uit de aanwezigen, komt vermoedelijk een nieuwe aanmelding.

De vergadering sprak zijn waardering uit,over de uitvoering van het BBT en de gehanteerde motieven en werkwijze.

BEROTINGEN  KLIK HIER .CCF02042016

Een ronde van “even voorstellen” werd op verzoek nog ingelast. Aanwezig waren met 1 of meerdere personen, de aanvragers buurtbudget van:

Huttenbouw Speeltuin Rivierenwijk

Het Groene spoor.

Zomer Parade 2016

Carnavalsvereniging de Meerschuimers

de Weggeef winkel

De Nieuwe Sleutel

Speelotheek ( Speeltuin Rivierenwijk)

Wilskracht/ Vlindertuin concerten

Honden belang IJsselstraat ( uitlaatveld)

Speeltuin Soesterkwartier  ( gastheer van deze avond)

Joke Sickmann (diverse organisaties)

Verkeerstuin wagenwerkplaats

Wijkwebsite.

Rond de klok van 22.00 uur, werd het geheel afgesloten en was er nog gelegenheid wat na te praten.

Met dank aan de Speeltuin Soesterkwartier voor het ter beschikking stellen van de ruimte, koffie en koek.

Verslag Karel van Rooy.