Het BewonersWeb organiseert

Werkconferentie ‘Bewoners aan zet’

4 maart Hogeschool Utrecht Amersfoort vanaf 17.00 uur

Het kader

Het hele sociale domein wordt opnieuw vormgegeven. Op het terrein van zorg, welzijn, arbeid en onderwijs vinden grote veranderingen en bezuinigingen plaats. Met deze transities vindt een regieverschuiving van Rijk naar gemeenten plaats. De burger wordt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Maatwerk, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de burger worden het uitgangspunt. Omdat de transities zich vrijwel geheel buiten de burger om voltrekken,

zijn onzekerheid en verwarring het gevolg. Bewoners die nu zorgafhankelijk zijn, weten niet of zij mee kunnen komen in de eisen van die nieuwe ‘participatiemaatschappij’.

Vraagstelling

Bovenstaande tegenstelling roept vragen op naar de stem en invloed van de bewoner in dit veranderingsproces, waarvan de geplande invoering vanaf 2015 ingrijpende gevolgen gaan hebben voor de burger.

Vragen die daarbij opkomen zijn:

*Hoe komt de burger in zijn kracht om deel te nemen, bij te dragen en steun te zoeken in het nieuwe sociale domein

*Hoe dragen we samen zorg om potenties en kracht van bewoners in wijken te mobiliseren ten dienste van elkaar.

* Hoe kunnen bewoners elkaar stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving en voor elkaar.

* Hoe dagen we professionele instellingen uit om de belangen van bewoners te dienen, voorbij aan hun eigen belangen.

Doelstelling

■ De werkconferentie wil een bijdrage leveren aan het ontdekken en zichtbaar maken, wat mensen op eigen kracht kunnen, als zij hun mogelijkheden en ideeën verbinden, gecombineerd met hun werkelijke behoefte aan ondersteuning door vrijwilligers en professionals.

■ Deze conferentie wil een platform bieden voor vrijheid in denken, creativiteit, daadkracht en optimisme in het werken aan nieuwe ideeën, mogelijkheden, en kansen.

Een werkconferentie voor wie?

■ De conferentie richt zich op mensen die geen stevige positie hebben in de toekomstige participatiemaatschappij. Door ziekte, armoede, schulden, werkeloosheid, isolement, ouderdom, eenzaamheid of maatschappelijke uitsluiting staan zij op achterstand. Een achterstand die vergroot dreigt te worden.

■ Er zijn in onze stad vele vrijwilligers actief die deze mensen ondersteuning bieden. Op basis van directe contacten beschikken deze vrijwilligers over grote kennis van hun moeilijkheden, mogelijkheden, potenties, en kracht .

■ Professionals van betreffende vrijwilligersorganisaties, zoals Ravelijn, Motiva Straatadvocaten, Voedselbank, Kledingbank, Humanitas, Weggeefwinkel en diaconie van de kerken.

■ Burgerinitiatieven die zich betrokken voelen bij het thema van de conferentie

■ Studenten van de Hogeschool Utrecht, in het kader van hun opleiding.

Organisatie

De organisatie van de conferentie is in handen van het BewonersWeb, een Amersfoortse (vrijwilligers) organisatie die bewonersinitiatieven op meerdere leefgebieden verbindt en versterkt.

Follow up

Aan het slot van de conferentie zal onderzocht worden hoe een vervolg op de conferentie eruit moet zien, zodat het niet bij woorden en ideeën alleen blijft.

Datum

De conferentie wordt gehouden in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, faculteit Maatschappij en Recht, in het hoofdgebouw van de HU aan de Amsterdamseweg op dinsdag 4 maart a.s., van 17.30-21.30 uur. Vanaf 17.00 uur kunt u terecht voor broodjes en soep.

De toegang en catering is gratis.

Aanmelding

Aanmelding is noodzakelijk in verband met het aantal beschikbare plaatsen en kan op het emailadres kerngroepweb@gmail.com of zo nodig via telefoonnummer 4805458 (Daan Vosskuhler ) of 06 514 09170 (Ria Roelofs). Ook voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen. Na de aanmelding krijgt u een bevestiging van uw deelname.

Kernteam BewonersWeb, 31 januari 2014

Daan Vosskuhler, Ria Roelofs, Nelleke Dumoulin, Joke Sickmann