KniperjselDe aanhef van dit artikel doet vermoeden dat er elk moment een shovel door de woonwijk kan komen, voorafgaand aan mensen met kettingzagen, want er moet wat ruimte gecreëerd worden.. Om na het platwalsen van  de omgeving een tunnelbak door de achtertuin te graven. Het geheel af te maken met een laag asfalt.

Dit zou ongeveer de gedachten gang kunnen zijn van de bij elkaar gebrachte partijen op 7 maart in de Kabouterhut te Amersfoort. De vereniging Behoud Bos Birkhoven/ Bokkeduinen had zijn leden uitgenodigd om de ontwikkelingen van de westelijke ontsluiting, nog eens tegen het “bos”licht te houden. Immers nu gebleken is dat er niet alleen 2400 bomen gekapt zouden worden in verband met de aanleg van een bouwplaats en fietsroutes. Werd ook tijdens de “westtangent”presentatie’s duidelijk dat de bomenrij aan weerszijden van de Barchman Wuytierslaan ook niet aan de kettingzaag zouden ontsnappen. En wel gerekend vanaf de kruising “Superfun”tot aan de Kabouterhut. Of te wel er een getal van 3000 bomen is genoteerd, waarvan een deel reeds de bekende “dot”verf heeft, als teken van een te verwachten houtzagerij.Waarbij opgemerkt dat er reeds 4 x een zogenaamde “Dunning”heeft plaatsgevonden. ( niet alleen om ruimte te maken voor de natuur, maar om ruimte voor die andere natuurlijke dieren te creëren, dan wel tentoon te stellen.)

DSC_5532Bij het BBBB, sloot zich onder meer aan de politieke partij SP, zichtbaar aanwezig door de 5 kilometer gespannen afzetlinten op die plaatsen waar bomen het veld moeten ruimen. En de partij SGLA. En zo ook de bewonerscommissie beroemde Vrouwenbuurt. En milieudefensie

Uit de verstrekte stukken van het BBBB ( Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen) meent deze dat de nut en noodzaak van de geplande “westelijke ontsluiting”een achterhaald feit is. Niet langs democratische weg is verlopen en de burgers op zadelt met een rekening van 64 miljoen Euro wat de geplande tunnelbak gaat kosten.  Van actiezijde uit werd een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur, omdat het kostenaspect niet over alle facetten zichtbaar en transparant voor de burgerij is geweest.

DSC_5528Inmiddels is wel bekend dat het een “te”dure manier is, om het huidige verkeersaanbod van de BW laan, voor 64 miljoen te verschuiven. Zodoende je niet meer op de BW  laan in de file staat, maar straks 2 km verder. Zo wordt opgemerkt uit de lokale persberichten.

Zondag 7 maart verzamelden zich zo’n 70 leden/ belangstellende. Waaronder, raadsleden/ Wethouder Hans Buijtelaar/ Statenleden van Provinciale Staten, actiecomités en enkele bewoners uit het Soesterkwartier.CSC_5537

Kort samengevat, kregen een aantal mensen de gelegenheid te reageren op de nieuwe verstrekte cijfers en gegevens en de feitelijk vergroting van de bomenkap. Het merendeel van de korte vragen opmerkingen betroffen het verdiepte gedeelte aan de zijde van de kazerne..

Uit de nog te voeren discussie blijkt wel, dat het idee zich heeft gevormd dat de noodzaak voor de verdiepte tunnelbak is achterhaald. Het autoverkeer zal sterk verminderen de komende jaren. Ook van de zijde van Prorail is aangegeven dat het aantal treinen per uur door Amersfoort zal verminderen. Hetgeen bij de aanwezigen de concluderende factor veroorzaakte. “Stop met dit project”

Helaas is de gemeente Amersfoort wat dit soort beslissingen, onder toezicht geplaatst. De Provincie heeft nu het heft in handen en heeft al laten weten, dat de westelijke ontsluiting hoe dan ook doorgang zal vinden.

Onderstaand een video opname van RTL over het bovenstaande.

http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/alles-moet-wijken-voor-weg-amersfoort/

CSC_5542De algehele discussie treft ook de besprekingen en plannen van de Wagenwerkplaats, het nieuwe Masterplan en het bestemmingsplan tot 2025. De westelijke ontsluiting maakt een groot deel uit van de nu te maken lange termijn planningen.

Geciteerde stukken.van SGLA / de SP/ Beroemde Vrouwenbuurt. Bronnen Rtl/ AD en gemeente archief.

Amersfoort – Op vrijdag 6 maart heeft SP Amersfoort geprotesteerd tegen de aanleg van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. Door deze actie zijn de bomen in het bosgebied vanaf het begin van de BW-laan (Superfun), via de Bernhardkazerne en zelfs nog voorbij de Stichtse Rotonde gewikkeld met SP-linten, spandoeken en grote posters. Vele Amersfoorters hebben zich vandaag flink geërgerd aan de 5 km lange gewikkelde linten om de bomen rondom het gebied tussen Dierenpark Amersfoort en de Stichtse Rotonde. Vanmiddag hebben de Amersfoortse bewoners een begin gemaakt aan het zelf verwijderen van de linten. Na tientallen jaren van discussie heeft de gemeenteraad van Amersfoort eind 2013 een definitieve keuze gemaakt voor het tracé dat parallel loopt aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door gaat. In het tweede kwartaal 2015 worden het concept-ontwerp en bijbehorend concept-bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De SP geeft op haar website aan dat de Westelijke Ontsluiting minstens 67 miljoen euro zal gaan kosten en dat ook vele hectare groene ruimte en minimaal 3000 bomen zullen verdwijnen. De SP is van mening dat het buitengewoon onverantwoord is om in barre financiële tijden zulke uitgaven te doen. Ook vinden zij dat de schade aan de natuur onherstelbaar en erg groot zijn.

Door de aanleg van de Westelijke ontsluiting moeten bomen gekapt worden. Met een zogenoemde Bomen Effect Rapportage (BER) zijn alle bomen in het gebied in beeld gebracht waarbij per boom de kwaliteit ervan is beschreven. Uit de definitieve rapportage die net gereed is, blijkt dat het in totaal om circa 3000 bomen gaat.

Bewoners Beroemde Vrouwenbuurt.

Na een intensief proces van bijna 6 jaar, komen de Bewoners van de Beroemde Vrouwenbuurt tot een uitermate teleurstellende conclusie: ondanks de constructieve houding waarbij bewoners niet principieel “tegen” waren maar constructief meedachten, lijkt er nauwelijks iets te zijn gedaan met de meegegeven randvoorwaarden voor leefbaarheid en aanvullende voorstellen. De Beroemde Vrouwenbuurt luidt daarom de noodklok. Wezenlijke verbetering onbespreekbaar. Tijdens de diverse bijeenkomsten waarin op detailniveau met delen van de wijk is gesproken over de uitwerking hebben wij gepleit voor een aantal voor onze buurt wezenlijke verbeteringen. Geen van de gevraagde punten bleek echter bespreekbaar. Het gaat hierbij om:

Het door BCB / Haver Droeze gepresenteerde tunnelconcept als uitwerkingsvariant een serieuze kans te geven. Als buurt zien wij grote voordelen in deze variant.

De kazerne rechtstreeks aan te sluiten op de nieuwe weg zodat niet al het (vracht)verkeer via een keerlus en een viaduct direct langs onze woningen hoeft te rijden.

Geen fietsbrug maar een tunnel te maken. Dit initiatief van de Fietsersbond is nooit met de bewoners afgestemd door de Fietsersbond.Knipse2l.JP2G

Zoveel mogelijk bomen te behouden.

Opgeschoven tracé De weg is in westelijke richting opgeschoven zodat deze minder dicht op onze huizen komt te liggen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de opdracht aan het College om deze mogelijkheid te onderzoeken. Feit is echter dat de nieuwe weg nog altijd veel dichter bij onze huizen dan de minimale afstand van 30m die wij als randvoorwaarde hebben gesteld. Sterker nog de weg komt op sommige plaatsen slechts enkele meters verder van de gevels te liggen dan in de bestaande situatie over de Daam Fockemalaan. Een nieuwe weg lost de milieuproblemen dus niet op, maar verplaatst deze alleen. Bovendien zullen de problemen in de toekomst nog groter worden vanwege de verwachte toename van het verkeer (>30.000 mvt/etmaal).

Groenstrook, 2400 bomen en groot deel Bosgebied Birkhoven verdwijnen Door het tracé op te schuiven blijft de bestaande groenstrook, die in belangrijke mate de kwaliteit van wonen in onze buurt bepaalt, zoveel mogelijk behouden, althans dat wil men ons althans doen geloven. In de praktijk zullen samen met de bomen in de groenstrook aan de Aletta Jacobslaan totaal 2400 bomen moeten wijken voor de weg. Slechts 1/3 van de groenstrook blijft behouden als enkele rij bomen. Daar komt nog bij dat het bosgebied Birkhoven Bokkeduinen niet alleen vrijwel onbereikbaar wordt als gevolg van de enorme fietsbrug, maar bovendien voor groot deel dreigt te verdwijnen. Dat is een veel te groot offer voor enkele minuten reistijdwinst tijdens de spits. Zeker als je bedenkt dat door de toename van het verkeer files zullen ontstaan op de Amsterdamseweg en de Birkstraat.

Kleine ingrepen ook effectief In dat kader willen wij u erop wijzen dat de recent ingeregelde koppeling tussen het verkeerslicht Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan laat zien dat met kleine ingrepen, zoals voorgesteld in de 10+ Variant, ook al een veel betere doorstroming kan worden bereikt. Mocht die oplossing aantoonbaar niet voldoen, dan dringen wij aan op een duurzame oplossing zoals die van de betonballontunnel!

DSC_5534Na het hele gebeuren in de Kabouterhut konden alle aanwezigen ter plaatse de locatie’s bekijken, waar dan ook de benodigde uitleg,dan wel bezwaren werden aangegeven.

Later in de middag werden alle “bos”markeringen, weer verwijderd.

En we zien door de bomen het bos niet meer, kon wel eens een andere betekenis krijgen.

Redactioneel:  Karel van Rooy.

Verslag/foto’s